Армія оборони Ізраїлю в сучасних політичних умовах

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 63

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ВІЙСЬКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ 7

1.1. Передумови виникнення та роль армії 7

1.2. Характеристика сучасного потенціалу збройних сил 15

Висновки до 1 розділу 20

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ АРМІЇ ТА ВЛАДИ 21

2.1. Механізм ухвалення рішень у області національної безпеки 21

2.2. Зміна статусу армії в ізраїльському суспільстві 31

2.3. Повернення силових структур: армія і політика за нових умов 39

Висновки до другого розділу 42

РОЗДІЛ 3. РЕФОРМУВАННЯ АРМІЇ ОБОРОНИ ІЗРАЇЛЮ 43

3.1. Доктрина Бен-Гуріона 43

3.2. Програма реформування ЗС «Армія-2020» 44

Висновки до третього розділу 53

ВИСНОВКИ 54

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 56

ДОДАТКИ 60

ВСТУП

Актуальність теми. Проблеми взаємин між силовими і цивільними структурами в Ізраїлі багато в чому є наслідком того, що Ізраїль є єдиною демократичною країною у всьому близькосхідному регіоні. Більш того, зі всіх існуючих демократичних держав Ізраїль - єдина країна, яка впродовж всієї свій історії постійно стикалася з військовою загрозою. І навіть зараз, після п'яти великомасштабних воєн з арабськими країнами (у 1948-1949, 1956, 1967, 1973 і 1982-1985 рр.), а також обмеженої по своїх масштабах ізраїльсько-єгипетської Війни на виснаження (1967-1970 рр.), більшість з них відмовляється визнати право Ізраїлю на існування в безпечних кордонах. Дана ситуація обумовлює необхідність існування військової структури, здатної одночасно забезпечувати певну чисельність особового складу армії, оснащувати і навчати її, вирішувати щоденні проблеми національної безпеки і бути досить гнучкої для того, щоб переходити, якщо потрібно - раптово, до стану війни. Вивчення такого досвіду з недавнього часу є дуже актуальним для нашої держави.

У Ізраїлі щодня реалізуються різноманітні заходи у сфері забезпечення безпеки, що включають не тільки охорону державних кордонів, але і діяльність по запобіганню терористичним актам усередині країни, що часто приводить до виконання поліцією суто армійських функцій, а армією - поліцейських функцій, як в самому Ізраїлі, так і на контрольованих територіях. Це положення приводить до численних проблем як на оперативно-тактичному, так і на соціально-психологічному рівнях. З одного боку, особи, що служать в армії і поліції, проходять курси підготовки, що багато в чому відрізняються, мають різну мотивацію до служби і неоднаковий досвід (як відомо, служба в армії в Ізраїлі є - за певними виключеннями - обов'язковою, тоді як набір в поліцію в основі своєї добровільний), а тому ці структури не можуть з однаковим успіхом дублювати один одного. З іншого боку, необхідність виконання поліцейських функцій серед цивільного арабського населення привела до значного зниження мотивації до військової служби як серед призовників, так і серед резервистів.

При цьому не дивлячись на всі складнощі, пов'язані з боротьбою держави Ізраїль за своє право на існування, військові структури не стали домінуючими в суспільстві і не підпорядкували собі демократичні інститути влади. Навпаки, принцип аполітичності армії і невтручання армійського керівництва в політику дотримується в Ізраїлі, хай і з певними обмовками, вже впродовж більш ніж півстоліття. Саме тому представляється украй цікавим розглянути взаємини армії і політичних структур в Ізраїлі докладніше, особливо зупинившись на змінах цих взаємин в контексті динаміки близькосхідного переговорного процесу в останнє десятиліття. Слід зазначити, що в Ізраїлі взаємовідношення між армією і суспільством ніколи не знаходилися в статичному стані. Моделі і форми таких взаємин, існування держави, що сформувалися в перші роки, поступово змінюються.

Мета дослідження. Провести комплексний аналіз витоків та сучасного етапу діяльності Армії оборони Ізраїлю.

Виходячи з опрацьованих джерел та результатів дослідження проблеми становлення, сформульовано такі завдання:

- дати оцінку передумовам й факторам формування Армії оборони Ізраїлю;

- охарактеризувати сучасний стан Армії;

- визначити роль та місце у суспільстві ізраїльської армії;

- визначити соціально-економічні і політичні аспекти майбутнього розвитку Армії оборони Ізраїлю.

Об’єктом дослідження є сучасний етап розвитку держави Ізраїль.

Предметом дослідження Армія оборони Ізраїлю.

Для досягнення мети, розв’язання визначених завдань дослідження були використані такі загальнонаукові методи, як порівняння, аналіз, синтез, статистичний, структурно-логічний, систематизації та узагальнення даних.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють сучасний період історії - від виникнення держави Ізраїль до сьогодення.

Територіальні рамки дослідження охоплюють територію Ізраїлю у його державних кордонах.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку джерел і літератури та додатків. Загальний обсяг роботи – 63 сторінки.

У вступі обґрунтована актуальність теми, вибір об’єкту та предмету дослідження, сформульована мета, висвтілено основні завдання.

В першому розділі дано розгорнуту характеристику передумов виникнення та сучасному розвитку Армії оборони Ізраїлю, її військовому потенціалові.

В другому розділі проаналізовано розвиток взаємовідносин між армією та суспільством.

Третій розділ присвячений проблемі розбудови ізраїльської армії у світлі сучасної політичної ситуації як у країні, так і у регіоні.

У висновках підсумовуються основні результати проведеного дослідження.

Список використаних джерел та літератури складається з 42-х одиниць праць вітчизняних та зарубіжних авторів та електронні джерела інформації.

Джерельна база роботи. При підготовці бакалаврської роботи опрацьовано ряд монографій, збірки колективних праць та статей, матеріали спеціалізованих періодичних видань. Військовий потенціал Ізраїлю, перспективи його нарощування та модернізації досить детально виствітлено у працях А.Я. Богуславського, В.П. Юрченко, А.А. Серебряного. Розвитку ситуації на Близькому Сході, проблемам мирного врегулювання присвячено ряд праць Юрченко В.П. Щодо проведення антитерористичних операцій спецпідрозділами ЦАХАЛу, їх роль у врегулюванні конфлікту, то цінними виявлись праці В. Ханина. У працях цього дослідника розкрито й особливості функціонування відносин влада-армія у державі Ізраїль. Ряд проблем, що стоять перед сучасною ізраїльською армією, зокрема проблема рекрутування та використання резервістів у конфіліктах висвітлено у статтях ізраїльских періодичних видань, що доступні для опрацюванняу мережі інтернет. Це доробки таких авторів, як Айхнер І., Б. Барзель, М. Капра, Т. Рапопорт. У цілому, при підготовці роботи було широко використано мережу інтернет, так як у друкованих засобах, доступних для опрацювання, часто відсутня актуальна інформація, зі свіжими статистичними даними та аналітикою. 

Закрити

Армія оборони Ізраїлю в сучасних політичних умовах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.