Тридцятилітня війна 1618-1648рр., як результат політичного розвитку європейських країн

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 53

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Загострення зовнішньополітичних стосунків у Західній Європі на початку ХVІІ ст. 8

1.1. Становище Габсбургів на початку ХVІІ століття. 8

1.2. Наростання міжнародних протиріч у Європі 12

Висновки до І розділу. 24

Розділ ІІ. Періоди Тридцятилітньої війни 1618 – 1648 років. 25

2.1. Перший (чесько-пфальцський) період Тридцятилітньої війни (1618 – 1625 рр.) 25

2.2. Другий (датський) період війни (1625 – 1629 рр.) 27

2.3. Третій (шведський) період війни (1630 – 1635 р.) 32

2.4. Четвертий (французько-шведський) період війни (1635 – 1648 рр.) 37

Висновки до ІІ розділу. 40

Розділ ІІІ. Наслідки Тридцятилітньої війни. 41

3.1. Вестфальський мир. 41

3.2. Політичні зміни у карті західно-європейських держав. 43

Висновки до ІІІ розділу. 45

Загальні висновки. 47

Список використаної літератури. 50

Вступ

Середньовіччя в Західній Європі – це період майже перманентних воєн. Проте не слід вважати, що воно жило лише воєнними пристрастями й турботами. Простий люд завжди з нетерпінням очікував завершення чергового воєнного конфлікту, щоб повернутися до мирної праці. Селяни не надавали особливого значення тому, хто вийде переможцем зі збройної сутички, бо знали, що заміна одного сеньйора іншим у будь-якому випадку не принесе їм полегшень.

Причини середньовічних воєн були традиційними. Ці „людські жертвопринесення ідолові влади” (О.Круглов) найчастіше спалахували через заздрісне бажання заволодіти чужим (природними багатствами, торговельними шляхами чи купецькими центрами тощо). Спрацьовували непомірні амбіції можновладців, їхні прагнення поквитатися за образу, покарати неслухняного васала, зміцнити свої позиції, взяти гору в давній суперечці.

На межі ХVІ та ХVІІ століть міжнародна ситуація у Європі була досить нестійка та утримувала у собі передумови загальноєвропейського конфлікту. Німеччина та Італія продовжували залишатися роздробленими та були ареною боротьби внутрішніх і зовнішніх сил. Так звана “Священна Римська імперія” з її складним складом та суперечливими кордонами являла собою осередок постійних конфліктів. Німецькі князі боролися один з одним і з князівським будинком Австрії – Габсбургами, які володіли вже до кінця ХV ст., крім Верхньої та Нижньої Австрії і Тіроля, слов’янськими землями у Південно-Східній Європі, кількістю дрібних територій у Південно-Західній Німеччині (Передня Австрія) та “бургундським спадком”, тобто частиною власне Бургундії і Нідерландами. З середини ХV ст. автрійські Габсбурги неодмінно вибиралися на імператорський престол. Великі князівства імперії суперничали між собою у підкоренні своєму впливу багаточисленних дрібних “імперських чинів” – герцогів, графів, прелатів та імперських міст – з метою використання їх військових сил та фінансових засобів.

Наростання суперечок у Європі, невміння та незгода поділити мирним шляхом землі та володіння спричинили розвиток Тридцятилітньої війни 1618 – 1648 років, у яку були втягнуті майже всі країни Європи. Переможцями Тридцятилітньої війни вийшли Франція та Швеція, котрі приєднали до себе значні території та отримали великі контрибуції. Найбільш переможеною, а отже, безправною, залишилась Німеччина [15; 408 с.].

Тридцятилітня війна тривала довгий період – 30 років (звідси й назва) та охоплює 4 основні періоди або етапи:

1. Чеський період (1618 – 1624 рр.)

2. Датський період (1625 – 1629 рр.)

3. Шведський період (1630 – 1635 рр.)

4. Французько-шведський період (1635 – 1648 рр.).

У курсовій роботі ми розглянемо кожен із них.

Актуальність дипломної роботи.

Вже перше знайомство з пізнім Середньовіччям переконує, що хоча воно й віддалене від нас кількома століттями, однак усе ще присутнє значною мірою у нашому техногенному світі, оскільки минуле, полишаючи нас, не забирає із собою своїх наслідків.

У сучасних умовах, коли між різними країнами світу, особливо азіатськими, виникають суперечки, непорозуміння та збройні сутички за володіння тією чи іншою територією, за намагання встановити панівний контроль над певними об’єктами, а подекуди й над цілими націями, тема Тридцятилітньої війни набуває особливої актуальності.

Науковість дипломної роботи полягає в тому, щоб зосередити увагу дослідників на історичному етапі Тридцятилітньої війни, вивчити історію західноєвропейських країн, зосередити увагу на політичних та економічних стосунках кінця ХVІ – середини ХVІІ століть.

Мета дипломної роботи – поповнити та узагальнити свої знання на основі вивчення історичних джерел та літератури з обраної теми.

Завдання:

1. Дослідити основні передумови, суть та наслідки Тридцятилітньої війни 1618 – 1648 рр.

2. Розглянути основні періоди війни.

3. Ознайомитися з розподілом та змінами територій, що стали наслідком Тридцятилітньої війни.

Об’єкт дослідження: сукупність ідейних засад, форм і методів збройної боротьби європейських країн у Тридцятилітній війні (1618-1648рр.).

Предмет дослідження: предметом дослідження даної роботи є Тридцятилітня війна у контексті світової історії.

Об’єм дослідження: робота складається із вступу, 3-х розділів, висновків, літератури та додатків.

Практична значимість роботи: матеріали дипломної роботи можуть бути використані студентами, учнями та вчителями при підготовці до уроків, семінарських занять, засідань історичних гуртків.

Характеристика використаної літератури: у дипломній роботі використано 64 джерела історичної літератури. Зважаючи на серйозність, актуальність та об’ємність даної праці, на мою думку, слід зробити коротку характеристику деяких наукових книг та матеріалів відомих авторів-істориків.

Розглянемо підручник для педагогічних вузів відомого професора історії Семенова В.Ф. Історія Середніх віків: Підручник для пед. ін-тів. – К.: Рад. школа, 1958. – 527 с.

На сторінках книги знайшли відображення теоретико-методологічні та історіографічні проблеми історії феодальної суспільно-економічної формації у цілому, найважливіші процеси у житті середньовічного суспільства, розвиток окремих регіонів та країн Західної Європи. Дана книга є новим виданням підручника з історії середніх віків, у котрому автор намагається відобразити досягнення вітчизняної та зарубіжної медієвістики останніх років, зберігши кращі традиції університетських підручників.

У таких книгах, як Сюжеты из истории нового времени: Западная Европа и США (конец ХV в. – 1918 г.). Пособие для преподавателей и студентов / Авт. сост. В.С.Грибов. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 384 с. та История средних веков: В 2 т. Учебник / Под ред. С.П.Карпова. – М.: Издательство МГУ Инфра. – М., 1998. – т. 2. – 640 с., розглянуті питання, пов'язані із специфікою розвитку державних форм у різноманітних регіонах феодальної Європи. Найважливішою характеристиаою епохи є також становлення європейської спільності, формування сучасної системи держав, європейських націй. Процеси державної централізації приводять до створення нового типу держави – абсолютної монархії. Нарешті, саме в цю епоху зароджується світова колоніальна система, формується світовий ринок, починається боротьба країн за колонії, ринки збуту, сфери економічного впливу, торгові шляхи.

Ще декілька книг (Виппер Р.Ю. История средних веков. -М.: Республика, 1993.–346с.; Иванов К.А. Многоликое средневековье.–2-е изд.–М.: Алетейа, 2001.–426с.; История средних веков. Хрестоматия. Пособие для учителя (V-XVІІ века); В. Е. Степанова, А. Я. Шевеленко. - 3-е изд., дораб.-М.: Просвещение, 1988. –440с.; Крижановська О.О. Історія середніх віків. Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя. –К.: Либідь, 2004.– 368с. та ін.), на відміну від раніше виданих підручників з історії середніх віків, містять низку нових розділів: характеристику джерел з історії пізнього середньовіччя, увагу до проблеми складання і різноманітного виявлення (чи адаптації) абсолютизму в окремих країнах Західної Європи, історії будівництва державних інститутів як найважливішої частини процесів державної централізації на регіональному рівні.

Вивченню теми Тридцятилітньої війни присвятили свої праці багато науковців. Серед них – професори та викладачі кафедри історії середніх віків історичного факультету Московського державного університету ім.. М. Ломоносова, наукові співробітники сектора всесвітньої історії АН УРСР, Ленінградського відділення Інституту історії СССР АН СССР, Харківського державного університету, а також співробітники низки інших установ. 

Закрити

Тридцятилітня війна 1618-1648рр., як результат політичного розвитку європейських країн

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.