Карпатська Україна в міжнародних відносинах 1918 – 1938 роках

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 60

Платна робота

Ціна: 250.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Проблема визначення приналежності краю після Першої світової війни. 5

2. Міжнародний аспект інтеграції Підкарпатської Русі до державно-правових інституцій Чехо-Словацької Республіки (20-ті роки ХХ ст.) 16

3. Від провінційної Підкарпатської Русі до автономної Карпатської України: міжнародний фактор. 26

Висновки. 40

Список використаних джерел та літератури. 42

Додатки. 46

Вступ

70 років тому, відбулася подія загальноєвропейського значення – Чехословаччина перетворилась на федерацію чехів, словаків і українців. На європейській карті з’явилась– автономна Карпатська Україна, яка стала одним із головних об’єктів міжнародної гри у центрі Європи напередодні Другої світової війни. Та до цієї події Закарпаття пройшло багатовіковий та тернистий шлях

У IX-X ст. Закарпаття складова частина Київської Русі. Це перебування закарбувалося в народній пам’яті. Для Закарпаття назва „русини” була впродовж всієї його історії символом незалежності та приналежності до Великої Русі. З XI ст.. до листопада 1918 року воно перебуває під угорським пануванням. Визначальним періодом для майбутнього краю став період після Першої світової війни і перебування у складі Чехословацької Республіки ( вересень 1919 – 11 жовтня 1938 р.р. ).Одним із найважливіших факторів цього періоду, що справив вагомий вплив на досліджувані події став міжнародний фактор.У зв’язку з цим розгляд карпатоукраїнського питання та його місце у політиці європейських країн, аналізу їхніх зовнішньополітичних концепцій та геополітичних цілей у східно­­­­­­­­­­­­ та центральноєвропейському регіонах сприяння кращому розумінню основних тенденцій сучасних інтеграційних процесів у Європі.

Разом з тим чимало сюжетів передодня війни, що стосується розглядуваної теми, залишаються недостатньо розкритими, викликають гострі дискусії, а створені ще в роки радянської влади концепції досліджуваних подій вимагають серйозної модернізації з урахуванням багатої джерельної бази, що стала нинідоступною для науковців.

Об’єктом дослідження є зовнішня політика європейських країн у міжвоєнний період. Предметом дослідження є карпатоукраїнське питання в політиці європейських держав.

Мета дослідження полягає у відтворенні та поясненні ставлення європейських країн до КарпатськоїУкраїни у міжвоєнний період.

Задана мета визначила головні завдання дослідження:

прослідкувати політику світових держав після Першої світової війни щодо вирішення питання про державно-правову приналежність Закарпаття;

висвітлити розгляд питання щодо долі Закарпаття на Паризькій мирній конференції;

проаналізувати нормативно-правові акти, що закріплювали державно-правовий статус Закарпаття у складі Чехословацької Республіки;

охарактизувати політику офіційної Праги щодо Підкарпатської Русі у вирішенні питання надання автономії краю і ставлення європейського співтовариства до цієї політики;

простежити еволюцію зовнішньої політики Англії і Франції відносно Чехословаччини і Закарпаття як її адміністративної одиниці;

показати ставлення реваншистських країн до Карпатської України;

розкритивплив міжнародних відносин 1918 – 1938 р.р. на отримання Карпатською Україною автономії.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період із листопада 1918 до 11 жовтня 1938 р.р. Це обумовлено тим, що у листопаді 1918 р. в Австро-Угорська імперія перестала існувати і постала проблема державної приналежності Закарпаття, а 11 жовтня 1938 р. Підкарпатська Русь отримала автономію у складі Чехословаччини і з цього часу виходить на якісно новий рівень міжнародної дипломатії.

Дана тема привертала і привертаєувагу українських і зарубіжних дослідників. У 50-80 рр. XX століття вийшли праці Н. Коцауера, Д. Ранкі, М. Адамс, П. Магочія, В. Шандора, М. Папа та інші. Особливе місце посідає книга американського вченого українського походження Петра Стерча „Карпато-Українська держава”, в якій простежуєття визвольна боротьба карпатських українців у 1919-1939 рр.

Після здобуття незалежності почались дослідження цього питання і в Україні, головним чином закарпатськими істориками. В цьому плані слід відзначити колективну працю „Історія Закарпаття (1918 – 1945)”. Провідним дослідником історії Карпатської України є М. Вегеш. Карпатоукраїнському питанні в міжнародних політичних кризах 1938-1939 рр. присвятив свою працю М. Швагуляк. Історія Карпатської України розглядається в роботах Д. Довганича, В. Задорожнього, І. Гранчака, М. Болдижара та інших.

Позитивно оцінюючи внесок дослідників у вивчення даної теми, слід, однак з’ясувати, що ряд її аспектів, в тому числі ставлення Англії, Франції, Польщі, Німеччини і Радянського Союзу до Карпатської України висвітлені ще недостатньо. Тому тема і зберігає наукову актуальність.

Джерелами для написання роботи послужили публікації документів і матеріалів, преса, монографії, мемуарна література. Узяті у сукупності і критично проаналізовані вищезазначені джерела і спеціальна література дали можливість, на наш погляд, об’єктивно висвітлити дану тему.

Закрити

Карпатська Україна в міжнародних відносинах 1918 – 1938 роках

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.