План

1. Патентування винаходу: основні етапи.

2. Підготовка документів для патентування винаходу: склад, характеристика

3. Опис винаходу як вид патентної документації

4. Стандартизація у сфері промислової власності

5. Патентно-інформаційне забезпечення користувачів

6. Патентна документація та її особливості

7. Співвідношення понять «патентна документація», «патентна інформація» та «патентна література».

8. Система патентної інформації в Україні: поняття, основні завдання

5. Патентно-інформаційне забезпечення користувачів

Патентно-інформаційне забезпечення здійснюється відповідно до "Заходів щодо реалізації основних завдань Державного департаменту інтелектуальної власності (Держдепартамент)", які щорічно ухвалюються Рішеннями Колегії МОН України, та відповідних планів Укрпатенту. З метою забезпечення потреб громадськості України в інформації стосовно об'єктів промислової власності (ОПВ) Укрпатент здійснює заходи, що забезпечують у відповідних організаціях України формування базису для надання інформаційних і консультативних послуг з питань інтелектуальної власності, сприяють підвищенню якості та оперативності зазначених послуг, зокрема забезпечують доступ до відповідних баз даних та інформаційно-довідкових систем, які містять відомості про ОПВ України, у тому числі про заявки та патенти на винаходи. Суть патентно-інформаційного забезпечення полягає у здійсненні сукупності заходів, кінцевим результатом яких є створення сприятливих умов надійного та швидкого отримання споживачами (фізичними та юридичними особами) інформації щодо об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема відомостей стосовно набуття ними правової охорони, а також характеру та обсягу прав заявників і володільців охоронних документів. Упорядковані за певними ознаками відомості, що створюються в ході виконання функцій, покладених чинним законодавством на Держдепартамент та заклади, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, складають патентно-інформаційні ресурси України.


6. Патентна документація та її особливості

Патентна документація(п.д) — сукупність первинних і вторинних документів, які містять відомості про суть технічних або технологічних рішень, заявлених для патентування або визнаних патентоспроможними, а також відомості, що мають юридичне значення й визначають права авторів та власників патентів. Класифікація патентної документації: патентно-правову; патентно-технічну; патентно-економічну документацію. Також розрізняють первинну (описи винаходів до опублікованих заявок і патентів; офіційні патентні бюлетені, які видаються патентними відомствами; покажчики до патентних бюлетенів; реферативний журнал «Винаходи країн світу» і збірники патентів) та вторинну документацію(належать анотації, реферати та описи інших об'єктів промислової власності.). Опис винаходу (ОВ) до патентів й авторських свідоцтв — основний вид патентного документа. Він є невід'ємним додатком до охоронного документа. О.В. складається з 4 частин: 1) Бібліографічна частина — включає назву країни або патентного відомства, герб країни, найменування документа, номер охоронного документа, індекси, дати, прізвище автора(-ів), заявника й назву винаходу; 2) «Формула винаходу», де стисло наводяться основні ознаки винаходу та його сутність; 3) Текст винаходу — наводиться в тому випадку, коли не подається формула винаходу, розкривається новизна та суть описуваного технічного рішення; 4) Креслення, схеми. Ця частина ілюструє й підтверджує винахід. Патентна документація включає також такі довідкові видання: офіційні матеріали, що стосуються винахідництва (нормативні акти Укрпатенту); інструктивні матеріали, вказівки, пояснення, положення; матеріали стосовно патентного законодавства інших країн;довідники загальнотехнічні, галузеві, фірмові;довідники з правових відносин авторського права.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 9

Безкоштовна робота

Закрити

Патентознавство 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.