Національно-культурні особливості слова та перекладу з української мови на англійську та навпаки

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 75

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ СЛОВА ТА ПЕРЕКЛАДУ

1.1. Характерні особливості словникового складу англійської мови у порівнянні з українською мовою

1.2. Основні проблеми перекладу національно – забарвлених одиниць мови

1.3. Проблема визначення реалій

1.3.1. Реалія як перекладознавча категорія

1.3.2. Реалія як складова національно – культурного контексту

1.3.3. Класифікація реалій з точки зору теорії та практики перекладу

1.3.4. Відтворення семантико – стилістичних функцій реалій засобами мови перекладу

1.3.5. Структурно – конототивна реалія та її відмінності

РОЗДІЛ 2. СЛОВО ТА СЛОВЕСНІ ОБРАЗИ

2.1. Смислова структура словесних образів

2.2. Способи відтворення функціонального значення словесних образів

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНО – ЗАБАРВЛЕНИХ ОДИНИЦЬ МОВИ

3.1. Релевантність етнокультурної атрибуції з точки зору перекладознавства

3.2. Національні особливості денотативної семантики фразеологічних одиниць у перекладі

3.3. Проблема збереження національного колориту першотвору та етнокультурна адаптація фразеологічних одиниць у тексті перекладу

3.4. Прислів’я та приказки як продукт народної творчості та способи їх відтворення у перекладі

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

У зв’язку з інтенсивним розширенням міжмовних та міждержавних зв’язків, новими вимогами до розвитку суспільних наук все більш важливою стає така актуальна загальнолінгвістична проблема, як співвідношення мови та культури. Через намагання перекладачів зберегти при перекладі національний колорит, властивий тій чи іншій мові, в центрі уваги сучасного перекладознавства все частіше опиняється питання національно-культурних особливостей слова та перекладу.

Актуальність. Незважаючи на те, що, маючи величезні можливості, перекладознавство і в теоретичному і в практичному плані розвивається надзвичайно швидко, нам здається, що багато проблем, зокрема ті, що стосуються лінгвостилістики та проблем відтворення національного колориту у перекладі, на жаль вивчені ще недостатньо.

Хоча українська та англійська мови перебувають у відносно тривалому та плідному культурно – історичному та перекладацькому контакті, дотепер було досить небагато серйозних спроб осмислити увесь той комплекс важливих проблем, з якими постійно стикаються перекладачі української художньої літератури, намагаючись відтворити національно – культурну специфіку твору, його колорит. Ця величезна галузь перекладацької діяльності гостро потребує теоретичного осмислення саме сьогодні, коли ознайомлення зарубіжного читача з найкращими зразками української літератури є справою, що має велике політичне та суспільне значення.

У світлі вищевикладеного дана робота здається нам досить актуальною. Вона присвячена лінгвостилістичному аспекту перекладознавства, у ній аналізуються засоби, способи, прийоми та форми відтворення національно – культурних особливостей тексту, зокрема реалії, словесні образи та фразеологізми. Також у даній роботі дається лінгвістичне обґрунтування загальних та окремих проблем, що виникають у процесі перекладу, розглядаються лінгвістичні передумови, що спонукають перекладачів приймати те чи інше рішення.

Предмет дослідження. В даній роботі докладно, з залученням широкого та різнобічного теоретичного та практичного матеріалу досліджуються національно-культурні особливості англійської та української мов, проблеми відтворення їх у перекладі та взаємодія фразеологічних систем цих двох мов у процесі перекладу національно-забарвлених одиниць мови. Також розглядається вплив перекладів на загальний розвиток мови.

Мета даної роботи може бути сформульована як дослідження живої тканини мови у її конкретно текстовому втіленні, а саме: вивчення основних проблем перекладу національно – забарвлених одиниць мови та способи їх відтворення у перекладі, а також вивчення взаємодії фразеологічних систем англійської та української мов у процесі перекладу національно – забарвлених одиниць мови. У даній роботі вирішуються такі конкретні завдання:

вивчення характерних особливостей словникового складу англійської мови у порівнянні з українською;

вивчення реалій як перекладознавчої категорії; класифікація реалій з точки зору теорії та практики перекладу;

розкриття засобів відтворення реалій;

вивчення смислової структури словесних образів;

розкриття механізму відтворення функціонального значення словесних образів;

вивчення взаємодії фразеологічних систем англійської та української мов у процесі перекладу національно – забарвлених одиниць мови; національні особливості денотативної семантики фразеологічних одиниць у перекладі;

вивчення проблеми етнокультурної адаптації фразеологічних одиниць у тексті перекладу та збереження національного колориту першотвору;

вивчення прислів’їв та приказок як продукту народної творчості; засоби їх відтворення;

Аналіз проводиться на матеріалі перекладів української художньої прози на англійську мову, а також перекладів англійської художньої літератури на українську мову.

Методи дослідження. В основі роботи лежить порівняльний лінгвостилістичний та перекладознавчий аналіз семантико – стилістичних функцій національно – забарвлених одиниць текстів оригіналу та перекладу, а також контекстуальний аналіз, який, на нашу думку, є досить доречним при розгляданні проблем перекладу національно – забарвлених одиниць мови.

Новизна роботи полягає насамперед в тому, що в ній комплексно досліджуються основні проблеми лінгвостилістики зокрема, реалії, словесні образи та слово, національно – марковані фразеологічні одиниці, а також прислів’я та приказки.

У даній роботі зроблено спробу осмислити базовий мінімум наукових понять, необхідних для збереження національного колориту при перекладі тексту. Досить ретельно опрацьована перекладознавча концепція реалій, як носія національної специфіки.

Теоретичне значення даної роботи полягає в опрацюванні широкого кола теоретичного матеріалу, до складу якого увійшли наукові праці таких авторів як: Ю.О. Жлуктенко, Б.М.Ажнюк, Р.П. Зорівчак, С.Влахов та С. Флорин, В.М. Верещагін та В.Г. Костомаров і багатьох інших, та в наших висновках.

Практичне значення цієї роботи полягає в опрацюванні вихідних перекладознавчих положень для окремої методики перекладу з української мови на англійську та навпаки. Результати даної роботи можуть бути використані в практичній діяльності перекладачів, а також в процесі навчання теорії та практики перекладу.

Структура. Робота складається з Вступу, трьох Розділів та Висновків. До складу роботи також входить список використаної літератури та ілюстративних джерел.

У Вступі обґрунтована актуальність теми, визначені проблеми, що розглядаються у даній роботі, також тут висвітлюється новизна роботи та наводиться її структура, мета та методи дослідження,ії теоретичне та практичне значення.

Перший Розділ присвячено характерним особливостям словникового складу англійської мови у порівнянні з українською, та основним проблемам перекладу національно – забарвлених одиниць мови. Також тут досліджується реалія як перекладознавча категорія та як компонент національно – культурного контексту. Наводиться класифікація реалій та способи їх відтворення у перекладі.

У другому Розділі розглядається смислова структура словесних образів

та способи відтворення їхнього функціонального значення.

В свою чергу третій Розділ присвячено дослідженню взаємодії фразеологічних систем англійської та української мов у процесі перекладу національно – забарвлених одиниць мови. Також тут вивчаються прислів’я та приказки як база для утворення фразеологізмів, та як продукт народної творчості. Наводяться способи їх перекладу.

У Висновках підведено підсумки дослідження, узагальнено основні положення даної роботи.

Основні положення, що виносяться на захист:

1. Хоча англійська та українська мови і належать до однієї сім’ї індоєвропейських мов, між ними є значні відмінності, зумовлені тим, що в процесі історичного розвитку кожна з цих мов зазнавала відмінних позамовних впливів, саме ці відмінності і спричиняють певні проблеми при перекладі.

2. Реалія – перекладознавча категорія, яка чітко проявляється лише при бінарному зіставленні різномовних текстів, відображаючи при цьому характерні риси етнокультурного „обличчя” народу в більшій мірі ніж одиниці будь-якого іншого структурного рівня. Вона також включає фразеологізми, які в семантичному плані є історичними, етнографічними чи побутовими поняттями.

3. Існує вісім основних способів відтворення семантико-стилістичних функцій реалій. В свою чергу для позначення реалізації граматичних форм художнього мовлення при перекладі існує термін „структурно-конотативна реалія”.

4. В залежності від багатьох мовних та позамовних чинників у кожного народу сформувалося своє образне мислення, словесні образи, в смисловій структурі яких є досить складний різновид семантичного зміщення, при якому денотатна образність зумовлює смислову. Існує три основні способи відтворення цих словесних образів.

5. У визначенні релевантності етнокультурного фону для перекладу важливими є суб’єктивна позиція перекладача (проблема вибору – можливе чи доцільне) та об’єктивні дані оригіналу, які можуть суттєво обмежити такий вибір, або зовсім його виключити. Також питання релевантності тісно пов’язане з денотативною унікальністю мовних одиниць, яка визначається відмінностями соціальних систем і культур контактних мов.

6. Етнокультурна адаптація фразеологічних одиниць у тексті перекладу є виправданою та необхідною через відсутність певних реалій буття і суспільної свідомості, відмінність історично сформованих традицій мови оригіналу від мови перекладу.

7. Прислів’я та приказки, побудовані на загальнонародній лексиці, є засобом яскравого та образного висловлення думки в процесі спілкування, створюючи базу для утворення фразеологізмів, характеризуючись тими ж лексико-стилістичними особливостями.

Апробація роботи. Конкретні результати дослідження обговорювались на доповіді під час проходження переддипломної практики.

Закрити

Національно-культурні особливості слова та перекладу з української мови на англійську та навпаки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.