Формування ефективної діалогічної комунікації підлітків в гуманістично-орієнтовному навчанні

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 72

Платна робота

Ціна: 500.00грн.

Замовити роботу

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІАЛОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПІДЛІТКІВ В ГУМАНІСТИЧНО ОРІЄНТОВНОМУ НАВЧАННІ (на матеріалі курсу “англійська мова”)

 

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Психолого-лінгвістичні засади формування ефективної діалогічної комунікації підлітків в гуманістично-орієнтовному навчанні 7

1.1 Загальна характеристика мовлення як психологічного вища. 7

1.2 Характеристика спілкування в спільній діяльності 8

1.3 Психологічна характеристика діалогічного мовлення. 12

Розділ ІІ. Методичний підхід до формування діалогічного мовлення школярів. 18

2.1 Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності 18

2.2 Психофізіологічні механізми говоріння. 20

2.3 Суть і характеристика діалогічного мовлення. 23

2.4 Мовні особливості діалогу. 33

2.5 Труднощі оволодіння діалогічним мовленням. 34

2.6 Етапи навчання діалогічного мовлення. 34

2.7 Психолінгвістичні аспекти розуміння текстової інформації 36

Розділ ІІІ. Практична частина перевірки ефективності формування діалогічного мовлення школярів в умовах гуманістично-орієнтовного навчання. 40

3.1 Проведення констатуючого експерименту. 40

3.2 Методика формуючого експерименту. система вправ для навчання діалогічного мовлення. 44

3.3 Проведення формуючого експерименту. 52

3.4 Таблиця та гістограми з результатами експериментів. 60

Висновки. 64

Література. 66

Вступ

Актуальність вибраної теми дипломної роботи полягає в тому, що навчання діалогічному мовленню учнів на уроках іноземної мови займає особливе місце в навчальному процесі.

Відомо, що діалог займає практично 70% людського мовлення і є невід`ємним компонентом навчання, особливо коли йдеться мова про вивчення іноземної мови. Так, дана дипломна робота присвячена впливу різних систем вправ на формування ефективного діалогічного мовлення школярів під час вивчення іноземної мови.

В нашій дипломній роботі діалог розглядається як процес спілкування двох або більше співрозмовників, де в межах одного мовного акту кожен з учасників почергово виступає в якості слухача або мовця.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, темою нашої дипломної роботи стала: “Формування ефективної діалогічної комунікації підлітків в гуманістично орієнтовному навчанні (на матеріалі курсу “Англійська мова”)”.

Об`єктом дослідження є процес діалогічного мовлення школярів на уроках англійської мови.

Предметом нашого дослідження є рівні внутрішнього діалогічного мислення школярів на уроках іноземної мови під час суб`єкт-суб`єктної взаємодії партнерів по спілкуванню.

Метою нашої дипломної роботи є запропонувати вправи, які впливатимуть на формування найбільш ефективної діалогічної комунікації підлітків.

Завдання нашої роботи:

1) проаналізувати процес діалогічного мовлення школярів на уроках англійської мови;

2) виділити рівні внутрішнього діалогічного мислення школярів на уроках іноземної мови під час суб`єкт-суб`єктної взаємодії партнерів по спілкуванню;

3) продемонструвати ефективність запропонованих нами вправ під часформуючого експерименту порівняно з традиційно організованим навчанням в сучасній школі.

Гіпотези нашого дослідження:

1) використання на уроках вправ, спрямованих на організацію суб`єкт суб`єктної взаємодії партнерів по спілкуванню обумовлює розвиток комунікації іноземною мовою;

2) ураховування педагогом рівнів внутрішнього діалогічного мислення особистості значно сприятиме підвищенню ефективності навчального процесу іноземної мови в середній школі.

Специфіка вибраної теми та поставленої перед нами мети обумовили структуру роботи. Наша дипломна робота складається з вступу, теоретичної та практичної частин, висновків і списку використаної літератури.

В теоретичній частині ми розглядаємо діалог як об`єкт навчання, який має різні види з точки зору методики викладання іноземних мов, а також зосередили увагу на психологічному змісті навчання діалогічного мовлення та обгрунтували рівні внутрішнього діалогічного мислення.

В практичній частині нашої дипломної роботи ми запропонували методику формуючого експерименту та провели констатуючий та формуючий експерименти.

В різний час діалог як невід`ємний компонент поцесу навчання на уроках іноземної мови досліджували такі науковці як, О.І. Близнюк, Р.Г. Борисова, Е.П. Будниченко, Л.П. Єрмоленко, В.Р. Кіріченко, С.Ю. Ніколаєва, Л.С. Панова, С.В. Перкас та інші.

Діалог як психологічне явище досліджували наступні науковці: Н.О. Горбась, И.А. Зимняя, Е.В. Клюєв, А.Г. Маклаков, Е.И. Рогов та інші.

В методичній літературі відображено три різних підходи щодо визначення ролі та місця діалогу з точки зору навчання іноземної мови. Діалог розглядається як засіб засвоєння іноземної мови (мовного матеріалу) (Єрмоленко Л.П., Панова Л.С.); як форма організації всього навчального процесу вивчення іноземної мови (Близнюк О.І., Перкас С.В.); як один з видів мовленнєвої діяльності, яким треба оволодіти в процесі навчання (Борисова Р.Г., Будниченко Е.П., Кіріченко В.Р., Ніколаєва С.Ю.). В нашій дипломній роботі відображен третій підхід щодо навчання діалогу.

Сучасна теорія мовленнєвої діяльності розглядає діалог як форму соціально-мовленнєвого спілкування, як основу співпраці та взаєморозуміння між людьми в процесі спільної діяльності. Діалогічне мовлення формується під впливом мотивів діяльності. Воно має певну мету та завдання. Одиницею діалогічного мовлення (так само як і монологічного) є мовний акт або мовна дія.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше предметом дослідження стали рівні внутрішнього діалогічного мислення школярів на уроках іноземної мови під час суб`єкт-суб`єктної взаємодії партнерів по спілкуванню.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що ми продемонстрували ефективність запропонованих нами вправ під час формуючого експерименту порівняно з традиційно організованим навчанням в сучасній школі.

Практичне значення нашої роботи в тому, що отримані результати можуть бути використані не лише на уроках іноземної мови, а й на інших уроках гуманітарного циклу.

Апробація результатів дослідження проводилась нами під час виступів на засіданнях кафедри практики англійської мови РДГУ протягом навчального року, виступів на конференціях:

- Звітна наукова конференція РДГУ;

- Міжвузівська наукова студентська конференція “Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур”.

Опубліковано статтю “Навчання діалогічного мовлення в умовах гуманізації сучасної середньої освіти” в збірнику “Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції “Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур” (1 – 3 квітня)” (С. 134-135).

Закрити

Формування ефективної діалогічної комунікації підлітків в гуманістично-орієнтовному навчанні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.