Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 77

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ

Розділ І. Аналіз методів навчання іноземних мов

1.1. Класифікація традиційних методів навчання іноземних мов 
1.2. Класифікація нетрадиційних методів навчання іноземних мов

Розділ ІІ. Методика роботи за традиційними і нетрадиційними методами англійською мовою в початковій школі

2.1. Принципи відбору методів навчання іноземної мови 
2.2. Традиційні і нетрадиційні методи в школі на початковому ступені 
2.3. Експериментальна перевірка ефективності традиційних і нетрадиційних методів в початкових класах загально-освітньої школи

Висновки

Список використаної літератури

Додаток

ВСТУП

У світі велика кількість різноманітних мов та їх діалектів. Так як взаємовідносини людей побудовані на спілкуванні між собою, то ще здавна постала проблема подолання іншомовного бар’єру. Для того щоб подолати цей бар’єр людині потрібно вивчити нерідну їй мову, мову іншої нації. Так при вивченні таких мовпочали формуватись певні тенденції і методологія, які і спричинили появу окремої науки – методики вивчення іноземних мов. Це надзвичайно складна наука. Вона почала формуватись досить давно. Хоч методика навчання іноземних мов і сформувалась в окрему науку, завдяки тому що вченими різних країн було докладено чимало зусиль, але не остаточно розвинулась. А продовжує розвиватись і сьогодні. (Особливо завдяки новітнім ТЗН). Цей розвиток, в свою чергу, спричинив появу самостійних відгалужень загальної методики вивчення іноземних мов, наприклад: історичної методики (аналізуються методичні концепції минулого); порівняльної методики (розробляються теорії реалізації наукових методичних досліджень); порівняльної методики (порівнюються особливості навчання в різних країнах), і інші.

Як і кожна наука методика навчання іноземних мов має свої завдання, способи та об’єкти дослідження. На основі багаторічних досліджень фахівці дійшли висновку, що спираючись на основні принципи педагогіки[1], на лінгвістику та психологію і взаємодію з ними, методика є самостійною наукою. Вона має теоретичний фундамент, експериментальну базу, свої об’єкти дослідження, цілі та завдання, свою структуру і систему понять. Об’єктом методики викладання іноземних мов є навчання іноземної мови, а її предметом – метод навчання.

Для того щоб зрозуміти суть поняття “метод” треба розібратись що воно означає. Саме поняття “метод” означає шлях до поставленої мети. В сучасній методиці іноземних мов подається трактування методу у широкому і вузькому смислі. Що означає метод у широкому смислі? У широкому смислі метод – це система цілеспрямованих дій для досягнення певної мети. У вузькому смислі – це просто спосіб упорядкування діяльності, взаємодії вчителя та учня, на шляху до поставлених цілей навчання. Щодо методів-способів, то вчитель використовує: демонстрацію (показ), пояснення, організацію вправляння. Вибір їх залежить від типу і етапів уроку.

Метод як система цілеспрямованих дій для досягнення конкретної мети – надзвичайно важлива і цікава річ. Метою є оволодіння іноземною мовою. Методи навчання іноземних мов охоплюють 3 головних проблеми:

1) Мета навчання іноземної мови;

2) Зміст навчання, тобто що і як вчити щоб досягнути мети;

3) Технічні і інші засоби навчання (технологія), щоб досягнути мети найбільш ефективним способом при вивченні іноземної мови.

Методи навчання іноземних мов розроблялися з таких наук як: педагогіка, психологія, фізіологія, лінгвістика і деякими іншими. Виникає питання чому саме за допомогою цих наук? Тому що:

- щоб навчити іноземній мові потрібно досконало знати педагогіку, а особливо її складову – дидактику. Тому що дидактика вивчає (наочності, послідовності, індивідуального підходу, виховую чого і розвиваючого навчання і ін.);

- щоб навчити вмінням говорити, читати, писати і слухати потрібно знати психологію. Тому що в навчання іноземним мовам покладено знання про психічні процеси (пам’ять, мислення і ін.). Більшість методів розроблялись за участю видатних психологів як зарубіжних так і вітчизняних (Форндайк, Уотсон, Вундт, Рогов і ін.);

- за допомогою фізіології вищої нервової діяльності вивчається вплив того чи іншого методу навчання на людину. Результати експериментів допомагають у покращенні методів навчання;

- одну з найголовніших ролей відіграє лінгвістика. З її допомогою відбиралась оптимальна кількість граматичного, лексичного і мовного матеріалу при вивченні іноземних мов.

Сама класифікація методів навчання викликає труднощі, тому що в основі їх лежать найрізноманітніші ознаки. Розробляли і впроваджували їх вчені, без яких зараз просто неможливо уявити методику навчання іноземних мов, відомі вони і в інших науках. Це такі вчені як: Майкл Уест, Гарольд Палмер, Чарльз Фріз, Роберт Ладо, Георгій Лозанов, Галина Олексіївна Китайгородська, і інші. Назва методу, головним чином, відображає або вид діяльності, або аспект мови (граматичний, лексичний) який переважає. Відомі методи які були названі іменами їх авторів – методи Палмера, Уеста і інших, а також методи в яких зафіксовано фактор часу: короткочасний, інтенсивний, або певні психологічні феномени: методи сугестопедії, гіпнопедії, релаксопедії, активізації резервних можливостей особистості. В залежності від способів організації матеріалу та використанням допоміжних засобів методи мають також відповідні назви: метод програмованого навчання, метод з використанням ЕОМ.

Більшість методів нам звичайні, тобто вони є традиційними, і використовуються в школі. Традиційні методи формувались і вдосконалювались поступово з урахуванням попереднього досвіду. Виникнення ж нетрадиційних методів було спочатку незвичайним, але, на мою думку, закономірним явищем, спричинене швидким темпом життя сучасного світу, науково технічним прогресом, розвитком наук і нових технологій. Не традиційність таких методів полягає у їх короткостроковості, більшій ефективності, використанні нових технологій і засобів навчання, створенні сприятливої для навчання атмосфери в приміщенні де проводяться заняття (а це може бути не обов’язково шкільний клас). В наш час вони широко впроваджуються і розповсюджуються.

Підсумовуючи все вище сказане стає очевидною актуальність проблеми вивчення методів навчання іноземної мови починаючи з історії і до наших днів. Тому що без знання суті методів навчання неможливо навчити учнів (можна вчити але не навчити). Хоч успішність навчально-виховного процесу залежить не тільки від вчителя, але й учнів. А з їх знанням молодий вчитель буде знати переваги і недоліки того чи іншого методу, а саме головне з набуттям досвіду роботи в навчальному закладі можлива розробка і впровадження в навчальний процес власної методики, враховуючи позитивні сторони того чи іншого методу і досвід роботи з учнями в школі. Крім того актуальність дослідження полягає у тому щоб вивчити всю різноманітність методів, їх переваги і недоліки і вибрати те найкраще для того щоб навчання було якомога ефективніше. Порівняти традиційні і нетрадиційні методи за їх змістом, суттю і ефективністю.

Об’єктом дослідження є вибраний один метод з традиційних методів і один з нетрадиційних найбільш поширених в школі зараз.

Предмет дослідження – порівняти зміст, вправи і роботу, яка проводиться під час використання обраних двох методів в школі.

Метою є детальне вивчення методики викладання обраних методів і розробки на їх основі конспектів уроків, проведення їх в школі. Для того щоб побачити як учні сприймають дані методики. Побачити який метод ефективніший.

Закрити

Традиційні і нетрадиційні методи навчання іноземних мов

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.