Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 118

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні засади ефективного навчання з використанням автентичної німецької газетної преси на старшому етапі навчання у загальноосвітній школі. 9

1.1.  Автентична газета як важливий фактор особистісно-зорієнтованого навчання іноземної мови на старшому етапі у загальноосвітній школі. 9

1.2. Використання інформаційних технологій у роботі з газетою на старшому етапі навчанняу загальноосвітній школі. 26

1.3. Основні жанри газет і можливості їх використання на старшому етапі навчання у школі. 28

1.4. Мовно-стилістична характеристика автентичних газетних текстів. 38

1.5. Особливості мови автентичних німецьких газет. 40

В українській мові 48

Розділ 2. Методика використання автентичних газетних матеріалів на уроці німецької мови на страшому етапі навчання  у загальноосвітній школі. 54

2.1. Зміст роботи з німецькою газетою на старшому етапі навчання у загальноосвітній  школі. 54

2.2. Система вправ для підвищення ефективності уроку німецької мови на старшому етапі навчання у загальноосвітній школі. 85

2.3. Експериментальна перевірка ефективності системи вправ у процесі роботи з автентичними газетними матеріалами для підвищення ефективності уроку з німецької мови на старшому етапі загальноосвітньої школи. 88

Висновки. 93

Список використаної літератури. 97

Додатки. 102

Вступ

Вадою навчання іноземних мов була проблема невідповідності змісту навчання у школі рівню реального використання мовленнєвих одиниць у природному акті комунікації. Однією з успішних спроб наближення навчального процесу до реального життя є так зване культуроспрямоване оволодіння іноземними мовами, яке впроваджується шляхом використання автентичного мовного матеріалу. Завдяки використанню багатьох компонентів культури, щонайбільшого їх залучення до процесу навчання створюється якісно нова атмосфера, яка максимально наближується до реальної. Існує цілий арсенал засобів, які можна використовувати залежно від особливостей конкретної аудиторії, цілей навчання і рівня підготовленості учнів, а також бажання і можливостей педагога.

Загальновідомо, що у житті людини читання займає значне місце. Воно не лише збагачує людину духовно, але й дозволяє їй глибше зрозуміти навколишній світ. Навчання читанню іноземною мовою не є виключенням, тому воно має практично теж саме значення для вивчаючого іноземну мову. Однією із основних проблем навчання іноземної мови на основі автентичних текстів є проблема відбору матеріалів для читання та чітка організація роботи з ними [31,188].

Як зазначає C.Ю. Ніколаєва, читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації, яким учні середньої школи мають оволодіти згідно з вимогами чинної Програми з іноземних мов. Завдяки читанню, яке робить доступною будь-яку інформацію, передається досвід людства, нагромаджений у найрізноманітніших сферах трудової, творчої, соціально-культурної діяльності. Уміння читання дає можливість користуватися літературою на іноземній мові для пошуку цікавої інформації, задоволення читацьких або творчих інтересів, удосконалення умінь усного мовлення, а також воно сприяє підвищенню ефективності засвоєння іншомовного матеріалу.

Як стверджує А.А. Леонтьєв, психофізіологічну основу читання складають операції зорового сприйняття тексту і його розуміння. При читанні інформація поступає до читача через зоровий канал, тому вирішальну роль виконують зорові відчуття, які спричиняють дію внутрішнього мовленнєворухового аналізатора. Завдяки цьому читання супроводжується внутрішнім проговорюваням, яке стає повним, розгорнутим мовленням при читанні вголос [39,97].

З психологічної точки зору процес сприймання та розуміння тексту безпосередньо пов’язаний з мисленням та пам’яттю. Сприймаючи тект, читач виділяє в ньому окремі ланки, які є для нього найсуттєвішими, і синтезує ці ланки в єдине ціле. Пам’ять при цьому логічна та механічна – допомагає мисленню. Сприймання інформації та осмислення зрілим читачем здійснюється одночасно.

Мотивом читання як комунікативної діяльності є спілкування, а метою – отримання необхідної інформації.

Педагогічна практика показує, що читання у загальноосвітній школі слід розглядати як самостійний вид діяльності, де особливе місце слід займати читанню з метою виділення основної інформації з поданих текстів. При виборі необхідно враховувати перш за все вікові особливості, інтерес та потреби учнів. Не менш важливим при цьому є зміст текстів, новизна та практичне значення інформації тексту.

На сьогоднішній день цю проблему можна успішно вирішити на основі автентичних газетних матеріалів. Правомірність звернення до такого роду текстів пояснюється перш за все тим, що вони сприймаються учнями з підвищеним інтересом і більшим ентузіазмом. У даному випадку мова йде про інформативне читання, котре здатне вирішити завдання підвищення ефективності уроку іноземної мови.

Крім того, сьогодні вчитель має у своєму розпорядженні досить можливостей (доступ до Інтернету, зв’язки з іншомовними країнами, можливість отримання кореспонденції безпосередньо з-за кордону тощо) для більш широкого використання у навчальному процесі газетних матеріалів. Саме вони, як жодний інший навчальний текст, відрізняються своєю достатністю, під якою розуміється наявність у мові елементів, що несуть повторну інформацію, тобто інформацію, вже передану іншими елементами мови [2,34]. Вона забезпечує не лише можливість передачі повідомлення, але й функціонування механізмів мовлення, як прогнозування та мовленнєвий слух.

Учні виявляють значний інтерес до матеріалів автентичних газет, і цим потрібно користуватися для підвищення ефективності навчання і його раціоналізації.

Газета німецькою мовою складає важливу частину додаткового навчального матеріалу. Вміло організована і систематична робота з газетою розширює можливості вчителя у досягненні комплексної реалізації практичних, виховних, освітніх та розвиваючих цілей у навчанні іноземної мови. Читання газети німецькою мовою сприяє формуванню світогляду школярів, розширює їх кругозір, знайомить учнів з країною, мова якої вивчається, вчить оцінювати факти і події, що відбуваються, посилю пізнавальну активність учнів.

Робота з газетою має важливу практичну мету – навчити учнів читанню про себе науково-популярних та суспільно-політичних текстів.

Читаючи газету німецькою мовою, учні оволодівають навичками ознайомлюваного, вивчаючого та переглядового читання. Вони вчаться вилучати інформацію з оригінального тексту, набуваючи навичок сприйняття іншомовного тексту з безпосереднім розумінням змісту прочитаного, що не менш важливо. Крім того, читання газети сприяє закріпленню і розширенню лексичного запасу учнів та формуванню міцних граматичних навичок.

Метою даної магістерської роботи є організація та раціоналізація роботи з газетними матеріалами на старшому етапі, визначеня основних етапів використання газетних матеріалів для підвищення ефективності уроку німецької мови.

Об’єктом даного дослідження є серія уроків на старшому етапі загальноосвітньої школи, де має місце використання газетних матеріалів для підвищення ефективності уроку німецької мови.

Предметом дослідження є використання різноманітних за формою та змістом газетних матеріалів на старшому етапі у загальноосвітній школі.

Гіпотеза. Використання газетних матеріалів на уроці німецької мови сприяє підвищенню ефективності їх впливу на формування лінгвістичного, культуроорієнтованого та комунікативного середовища у навчальному процесі на старшому етапі у загальноосвітній школі.

Завдання дослідження полягають у:

1. Встановленні методичного характеру газетних матеріалів (підбір та підготовка текстів для читання);

2. Визначенні суттєвих для здобуття інформації моментів, окремих змістових та лексично-граматичних вузлів,а також можливих вправ, що виконуються попередньо (перед роботою з автентичним газетним матеріалом), безпосередньо у роботі з газетою та контролюючи розуміння прочитаного;

3. Розробці методики використання автентичних газетних матеріалів на уроках німецької мови у загальноосвітній школі;

4. Експериментальній перевірці запропонованої системи заходів у відповідності критеріям ефективного використання газет у навчальному процесі.

Наукова новизна роботи полягає у розробці методики використання автентичних газетних матеріалів на старшому етапі навчання у загальноосвітній школі з метою підвищення ефективності уроку іноземної мови, що грунтується на відборі навчального матеріалу не лише лінгвістичного, але і лінгво-країнознавчого, на культуроорієнтованому, комунікативному та особистісному підході, що дозволяє використовувати цінні у культурному, соціальному та освітньому відношенні автентичні іноземні матеріали.

Практичне значення даної магістерської роботи визначається тим, що методичні аспекти дослідження можна застосовувати у методичній роботі з іноземної мови на старшому етапі навчання у загальноосвітній школі з метою підвищення ефективності уроку іноземної мови.

Структура роботи. Дана магістерська робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. У вступі відображеється тема, мета, актуальність, об’єкт, предмет, гіпотеза, завдання, наукова новизна, практичне значення, структура та апробація даної проблеми. Перший розділ містить теоретичне обгрунтування досліджуваної проблеми, висвітлює педагогічний досвід з даної проблеми ряду вчених (Д.В.Малявіна, М.С.Латушкіної, Є.В.Розена, В.Л.Скалкина), у ньому характеризуються німецькі видання газет Німеччини та німецькомовних країн („DieWelt“, „SüddeutscheZeitung“, „FrankfurterAllgemeine“, „FrankfurterRundschau“, „Bild“, „Zeit“, „Sonntagsblatt“ та ін.) та їхні жанри, можливості їх використання у загальноосвітній школі.

У другому розділі висвітлюється практичне застосування розробленої комплексної системи вправ під час пробного навчання, формування навичок читання автентичних текстів газетного змісту, мовно-стилістична характеристика газетних текстів та можливості їх використання на уроці німецької мови, зміст роботи з газетою у загальноосвітній школі, експериментальна перевірка ефективності системи вправ для навчання з використанням газетних матеріалів.

У висновках містяться результати дослідження проблеми з використання автентичних газетних матеріалів на старшому етапі навчання у загальноосвітній школі. Список використаної літератури містить 70 джерел вітчизняних та зарубіжних авторів. У додатках містяться приклади автертичних газетних матеріалів, що пропонуються для використання у навчальному процесі.

Апробація даного дослідження. Дана проблема апробована на засіданнях кафедри романо-германської філології РДГУ та на звітних засіданнях факультету іноземної філології РДГУ, статті з даної теми були опубліковані у науковому студентському збірнику Рівненського державного гуманітарного університету.

Закрити

Використання газетних матеріалів на уроці німецької мови

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.