План

1. OC Windows, її призначення та переваги перед ОС МS DОS.

2. Робота зі службовими програмами.

3. Введення та редагування тексту. Форматування введеного

тексту з клавіатури.

4. Розрахунок заробітної плати.

5. Практичне завдання.

1. ОС WINDOWS, її призначення та переваги перед ОС MSDOS.

У 1981р. на ринку з'являється перший комп'ютер IBMPC на базі процесора Intel 8086/88. У цьому ж році невелика фірма «Microsoft», за­снована в 1975р., випускає операційну систему MS-DOS 1.0. Дана сис­тема виявилася на рідкість вдалою й невередливою стосовно потужнос­тей ПК. Безупинно удосконалюючись, MS-DOSстала практично поза конкуренцією в класі IBMPC. У 1991 році з'явилася надбудова (інтерфейсна система) для MS-DOS - Windows 3.1, що стала надзвичайно по­пулярною за рахунок використання графічного інтерфейсу й маніпулятора «миша».

Саме графічне представлення інформації додає велику наочність і забезпечує простоту спілкування користувача із системою, а маніпуля­тор «миша» є вказівним пальцем користувача на екрані.

Однак Windows 1 була ще тільки операційним середовищем, що працювало на базі операційної системи MS-DOS. Злиття MS-DOSі Windowsвідбулося в 1995 році, коли і з'явилася Windows-95. Спадко­ємицею Windows-95 стала операційна система Windows-98, потім Windows - 2000, WindowsXP. Останні операційні системи створені на базі технології NT, вони поєднують достоїнства операційних систем попередніх поколінь: зручність, простоту в інсталяції й експлуатації, багато функціональність і мають багато загальних рис.

Операційна система і сервісні програми є основними еле­ментами програмного забезпечення будь-якого комп'ютера.

Операційна система — сукупність програмних засобів, що забез­печують керування апаратними ресурсами обчислювальної систе­ми і взаємодію програмних процесів з апаратурою, іншими проце­сами та користувачем.

Операційна система виконує такі функції: керуван­ня пам'яттю, введенням-виведенням, файловою системою, взаємодією процесів; диспетчеризація процесів; захист інформації; облік використання ресурсів; оброблення командної мови; фіксація різних подій, що виникають у процесі роботи, наприклад помилок, і відповідне реагу­вання на них.

Ядро ОС доповнюється набором сервісних програм. За їх допомогою виконують початкову розмітку магнітних дисків, установлюють параметри зовнішніх пристроїв, про­вадять тестування та оптимізацію роботи з ними, архіва­цію файлів, боротьбу з вірусами, стикування комп'ютерів у мережі та ін.

Операційна система і сервісні програми потрібні для роботи кожного комп'ютера. Вони, як правило, постача­ються разом із ним незалежно від сфери застосування.

У наш час найбільшого поширення набули такі ОС: Windows, Linux, OS/2 тощо: ОС Windows 98 наприкінці 90-х років XXст. стала стандартом для 32-розрядних ПК, незважаючи на те, що вже з'явилися нові, потужніші ОС — Windows 2000 і WindowsXP. Вони мають низку переваг. Але ці операційні системи потребують значних додаткових ресурсів комп'ютера. Нормальна швидкість їх роботи розпочинається з обсягу оперативної пам'яті 256 Мбайт і більше, яка є не на всіх комп'ютерах. Тому нині на більшості ПК встановлено операційну систему Windows 98. На її платформі виконуються офісні додатки Office 2000 і OfficeXP. Вони створюють зручне сучасне середовище для користувача Officeі прийнятну швидкість роботи системи. Ця конфігурація програмного забезпечен­ня ПК, очевидно, збережеться й у найближчому майбут­ньому.

Особливості Windows 98:

 • зручний для користувача графічний інтерфейс. Він дає змогу просто керувати роботою комп'ютера, ви­користовуючи такі поняття, як «мій комп'ютер», «мережне оточення», «кнопка «Пуск», «панель задач», «контекстне меню», «вікно», «ярлик», технології «вка­жи і вибери» («PointandClick»), «перенеси і відпус­ти» («DragandDrop») і т. п.;
 • вона є об'єктоорієнтованою ОС для оброблення доку­ментів. У ній використовуються такі офісні аналоги, як «робочий стіл», «папка», «документ», «кошик» і т. ін.;
 • допускає приєднання до локальних і глобальних ком­п'ютерних мереж (електронна пошта, факс, Інтернет);
 • містить довгі імена файлів (до 255 символів);
 • працює з програмами, розробленими в інших ОС (MSDOS, Windows 3.1, Windows 95, WindowsNT, Windows 2000) і виконує їх;
 • багатозадачний режим. Використовує процесну (па­ралельно виконується кілька програм) та потокову форми (паралельно виконуються різні частини од­нієї програми). При одному процесорі багатозадач­ний режим реалізується так: попрацювавши якийсь час, задача у Windows 98 автоматично розвантажу­ється, і керування передається наступній задачі. При перебоях під час розв'язування задачі її можна зня­ти без розвантаження всієї системи;
 • застосовує пряму адресацію оперативної пам'яті, завдя­ки чому у програмах (додатках), що виконуються, мо­жуть використовуватися до 4 Гбайт віртуальної пам'яті (оперативної пам'яті і пам'яті на жорсткому диску);
 • підтримує обмін даними між додатками за допомо­гою OLE-технології (ObjectLinkingandEmbedding — зв'язування та вбудовування об'єктів). Наприклад, таб­лиці, а також діаграми, побудовані в табличному про­цесорі Excel, можуть бути в документі, створеному в текстовому редакторі Word;
 • містить стандартні програми (Блокнот, графічний ре­дактор Paint, Калькулятор).
 • Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 17

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Інформатика та комп'ютерна техніка 2

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.