Зміст

Вступ

Розділ 1 Засоби масової інформації

1.1 Поняття засобів масової інформації

1.2 Структура та види засобів масової інформації

Розділ 2 Комп’ютерні мережі

2.1 Навіщо потрібні комп’ютерні мережі

2.2 Огляд обчислювальних мереж

2.3 Можливості ЛОМ

2.4 Компоненти ЛОМ

2.5 Робочі станції

2.6 Файлові сервери

2.7 Мережеві кабелі

2.8 Мережеві адаптери

Висновки

Список літератури 

На думку К.Гаджієва, „ Засоби масової інформації ” забезпечують розширену форму людської комунікації, функцію .політичної соціалізації суспільства та політичної просвіти широких верств населення. Преса, радіо, телебачення претендують на виконання функцій „вартового собаки громадських інтересів", на те, щоб бути „ очима та вухами суспільства", попереджаючи, наприклад, про спад в економіці, зростання злочинності та наркоманії чи корупції­ в коридорах влади тощо".

Саме тому одним з головних завдань ПР є підтримка постій­них та ефективних взаємодій з різноманітними засобами масової інформації . PR – мен повинен не тільки знати і добре орієнтуватися в тих засобах масової інформації , що є в країні, де він працює. Він повинен знати специфіку кожного з них, можливості поширення якої саме інформації можуть бути пов’язані з ними. У Професійному кодексі радників ПР францу­зької Асоціації ПР відносини з пресою коментуються так: „ Стосовно преси публік - рилейшнз не грають ніякої іншої ролі, крім ролі надання газетам і журналістам необхідної інформації та документації. Ці матеріали повинні обмежитися викладенням фактів і виключити використання пропагандистських аргументів чи прийомів комерційної реклами. Ці матеріали повинні без­коштовно надаватися органам преси. Радник паблік рилейшнз повинен поважати професійну таємницю і не може поєднувати свою роботу з роботою діючого журналіста чи рекламного аген­та. .

За деякими даними, зміст американських та німецьких газет на 50-70% складається з матеріалів, що надсилаються редакторам ­спеціалістами з ПР різних організацій. Для чого це потрібно? Вважають , що засоби масової інформації:

vможуть привернути увагу до продукції чи послуг певної фірми;

vу кризових ситуаціях вони можуть відіграти позитивну роль, якщо з ними підтримувати хороші та тривалі стосунки;

vімідж, сформований засобами масової інформації, може мати сильний вплив на громадськість;

Засоби масової інформації – це певний соціальний інститут, що охоплює систему друкованих видань, радіо - , теле - , відео програм, кіно хронікальних програм та інших форм періодичного поширення масової інформації.

Поряд з поняттям "засоби масової інформації" часто зустрі­чається поняття "Засоби масової комунікації". Як зазначають фахівці, ці два поняття можуть розглядатися і як тотожні, як несумісні. На нашу думку, незважаючи на певну їх схожість зазначені словосполучення варто розрізняти. Різниця між ними приблизно така, як між поняттями "комунікація". Перше характеризує зміст - це актуальне повідомлення, те, що передається. При застосуванні терміна "засоби масової інформації" робиться акцент на тому, що певні засоби служать для передачі інформації, у якій зацікавлена масова аудиторія.

Термін "засоби масової комунікації" сформувався пізніше ніж термін "засоби масової інформації", і почав використовуватися для характеристики комунікаційного процесу, тобто того, як відбувається передача масової інформації. Використовуючи термін "засоби масово( комунікації", ми акцентуємо увагу не на - предметі комунікаційного процесу ( інформації ), а, насамперед , на його спрямованості та багатоканальності. Засоби масової комунікації мають однуспрямованість, оскільки ускладнений зворотний зв'язок, і xaрактеризуються багатоканальністю (застосовуються візуальний, аудитивний та аудитивно - візуальний канали).


1.2 Структура та види засобів масових інформацій

Засоби масової комунікації можна типологізувати за каналами передачі інформації так: друковані засоби масової інформації , аудіовізуальні засоби масової інформації , інформаційні служби, комп'ютерні мережі (міжнародні,регіональні, локальні ).

Історично першими виникли друковані засоби масової інформації. Фахівці вважають, що європейська преса існує з ХУІІ ст., американська - з ХІХ ст. На початку ХХ століття виникло радіо як засіб масової інформації, у середині ХХ століття - телебачення. Приблизно в той же час, що й радіо, починають виникати різноманітні інформаційні служби. І вже в наш час розвиваються комп'ютерні мережі, які поступово набувають рис засобів масової інформації. І якщо перші три складові системи засобів масових інформацій існували та існують достатньо автономно і не прагнуть підмінювати одна одну, то комп’ютерні мережі прагнуть замінити всі три складові системи засоби масових інформацій. .

Друкованими засобами масової інформації, згідно із законодавством України, вва­жаються періодичні і такі видання, що виходять під постійною назвою з періодичністю один і більше номерів протягом рокуна підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Їх діяльність пов'язана зі збиранням, творенням, редагуванням масової інф­ормації з метою поширення серед читачів. Особливе значеннядля працівників ПР - служб мають газети, які друкують повідомл­ення про поточні події та інформаційно-аналітичні матеріали різного плану. Вони можуть мати дуже різний обсяг (від однієї до ста й більше сторінок); різну періодичність (щоденні, щоти­жневі, ранкові, вечірні, суботні, щомісячні тощо); спрямованість на різні соціальні групи (вікові, професійні, територіальні тощо).

Станом на 1 січня 2000 року, в Україні було зареєстровано 3925 ­

періодичних друкованих видань, у т.ч. 2551 газета та 1374 журнали. Показник кількості примірників на одного жите­ля в Україні зараз значно нижчий від мінімального за світовими стандартами. За визначенням ЮНЕСКО, мінімальна кількість примірників періодичних видань на одного жителя країни має становити 100; в Україні ж у 1999 році цей показник не перевищував 60 примірників. Для порівняння: в СРСР наприкінці 80-хроків на одного жителя припадало близько 440 примірників (з них біля 95 - видавалося в Україні). В розвинутих державах на кожного жителя припадає не менш 300 примірників друкованих періодичних видань; у Швеції та Японії, наприклад, - по 550 26.

На думку фахівців, друковані засоби масової інформації мають свою специфіку в різних країнах. Зокрема у США існує чіткий поділ друкованих ЗМІ на дві частини:

=:> преса новин,

=:> преса думок.

Преса новин задає тон. Їй у США належить основна частина газет і журналів. Зазначають, що преса новин там збирає велику інформацію і повідомляє читачам усе цікаве та важливе. Якщо певна газета або журнал щось замовчить, то читач дізнається про це від конкурента. Наступного разу він віддасть перевагу регулярному читанню засобів масових інформацій , який оперативно повідомляє новини. Новини не можуть бути хорошими, поганими, приємними чи неприємними у всіх відношеннях, це просто об'єктивна інформація про події в суспільстві та світі. Будь-яка важлива новина гідна бути надрукованою.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 26

Безкоштовна робота

Закрити

Засоби масової інформації та формування суспільних думок

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.