План

1. Вартісна оцінка збитків від витоку комерційної інформації

2. Створення нормального морально-психологічного клімату в колективі як один із заходів по забезпеченню захисту комерційної інформації.

3. Відомості, що відносяться до комерційної таємниці (правовий і практичний аспект)

4. Етапи збору комерційної інформації на основі обробки періодичних видань.

Використана література 

3. Відомості, що відносяться до комерційної таємниці (правовий і практичний аспект)

Визначення поняття «комерційна таємниця» дано в законі «Про підприємство» Під комерційною таємницею підприємства розуміються - не державні секретні відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, керуванням, фінансами й іншою діяльністю підприємства, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам. Або інакше кажучи, це навмисно приховувані економічні інтереси й відомості про різні сторони й сфери виробничо-господарської, управлінської, науково-технічної, фінансової діяльності підприємства (фірми), охорона яких обумовлена інтересами конкуренції й можливою погрозою економічної безпеки. Комерційна таємниця може бути складовою частиною державної, військової або службової таємниці в тому випадку, якщо вона зачіпає інтереси держави або відомства.

Основу комерційної таємниці становить власна коштовна інформація, що стосується безпосередньої діяльності підприємства. Таємниця підприємства (фірми) - це його власність, що при ефективному використанні повинна приносити прибуток. При цьому дивіденди можна одержувати не тільки ретельно приховуючи, але й вчасно поширюючи інформацію. Так, ліцензування досягнень підприємства у встановленому законом порядку дозволяє якийсь час бути монополістом у даній області й діставати стійкий прибуток.

Таким чином, поняття комерційної таємниці надзвичайно широке, і тому дуже складно обмежити обсяг інформації, що належить до неї. Для більш повного розуміння цього терміна варто чітко уявляти й те, що не може бути комерційною таємницею. До таких відомостей належать установчі документи господарюючого суб'єкта, відомості по встановлених формах звітності про фінансово-господарську діяльність і інша інформація, необхідна для перевірки правильності вирахування й сплати податків і інших обов'язкових платежів, документи про платоспроможність, відомості про чисельність, склад працюючих, їхню заробітну плату й умовах праці, наявності вільних робочих місць. Відомості про забруднення навколишнього середовища, порушення антимонопольного законодавства, недотримання безпечних умов праці, реалізації продукції, що заподіює шкоду здоров'ю людей, не можуть бути засекречені. Це створює правову основу для забезпечення захисту інтересів держави, підприємців, споживачів від зловживань і корупції

Так. для нормальної організації роботи на фондових біржах необхідна постійна інформація про стан справ на підприємствах, які повинні публікувати відомості про отриманий прибуток або понесені збитки, тому що у випадку погіршення показників підприємства ціна (курс) акцій на ринку падає.

Під час першої ділової зустрічі закордонні партнери, як правило, обмінюються письмовими матеріалами про свої фірми. Надаються відомості про профіль фірми, асортиментах товарів, що випускають, відмінних рисах продукції, короткі дані про виробництво фірми й т.п.

До відомостей, що є комерційною таємницею підприємства, залежно від умов діяльності підприємства можуть бути віднесені наступні дані, що не є державним секретом:

 • про виробничі фонди, товарообіг, кредити, намічуваному розширенні виробництва, комерційних задумах і інші дані про підприємство;
 • про характер, цілях і результати окремих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР);
 • про застосовуваний і перспективний технологічний процеси, прийоми й устаткування, їхньої модернізації й модифікації;
 • про обґрунтування угод, про результати переговорів з організаціями;
 • про конструкції, схеми й креслення що випускають і розроблювальних виробів;
 • про використовуваний і перспективний оригінальний метод керування створенням товарів ринкової новизни;
 • про стан програмного й комп'ютерного забезпечення;
 • про постачальників, торговельних партнерів, посередників і інших клієнтів;
 • про витрати й конкретні ціни на товари й послуги, умовах платежів, розмірах надаваних знижок, умовах кредиту й інших відомостей, розголошення яких може завдати шкоди підприємству.
 • Таким чином, комерційну таємницю можуть становити відомості, що стосуються широкого кола питань діяльності підприємства. Однак вони повинні при цьому мати наступні ознаки

 • не бути державним секретом;
 • належати до науково-виробничої й збутової діяльності підприємства;
 • не завдавати шкоди інтересам суспільства;
 • мати дійсну або потенційну комерційну цінність і створювати переваги в конкурентній боротьбі;
 • бути обмеженими в користуванні, тобто підприємством повинні прийматися законні заходи для їхньої охорони.
 • Нерозповсюдження й приховання від імовірних конкурентів вищевказаних відомостей утрудняє їхньої дії, дає підприємству економічні переваги Забезпечення схоронності комерційної таємниці створює передумови для ефективних дій у конкретній сфері бізнесу, є своєрідною перевагою в економічному суперництві.

  Відомості, що є комерційними секретами, повинні встановлюватися відповідно до «Переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю», що затверджується й уводиться в дію наказом керівника підприємства.

  Щоб уникнути помилок необґрунтованого засекречування відомостей, фахівці підприємства повинні керуватися додатковими критеріями віднесення інформації до комерційної таємниці. Найбільш загальними з них є:

 • виграш у часі для підприємства в порівнянні з конкуруючими фірмами;
 • унікальність розробки;
 • новизна (нова функція споживання, нова технологія, застосування в нових областях);
 • перевага в техніко-економічних характеристиках товару перед виробами конкурента;
 • оригінальне застосування матеріалів, технологій;
 • переваги в ціновій конкуренції;
 • значні трудові витрати для одержання інформації;
 • монополія підприємства на інформацію з даного напрямку виробничо-комерційної діяльності;
 • ступінь очевидності використання інформації конкурентами у випадку її опублікування;
 • перспективи самостійного одержання відомостей, що закривають конкурентами, і в які строки;
 • поява можливості виходу на міжнародний ринок;
 • ступінь впливу на формування в споживачів позитивного подання про фірму,
 • можливість забезпечення схоронності на підприємстві інформації у випадку її віднесення до комерційної таємниці.
 • Визначаючи предмет захисту при проведенні НДДКР, варто враховувати, що лише одна із чотирьох розробок доводить до стадії експерименту в сфері споживання й тільки одна із шести виявляється успішною. За даними американських фахівців, щорічно близько 30 % ідей реалізуються у вигляді технічних пропозицій, 12 % - у вигляді технічних проектів, ринковим випробуванням піддаються тільки 3 %, а менш 2 % витримують ці випробування. На основі таких даних можна зробити висновок, що цінність інформації, а отже, потреба у віднесенні відомостей до комерційної таємниці зростає в міру просування робіт від стадії реалізації пропозицій до стадії ринкових випробувань, тобто процес засекречування інформації починає активно здійснюватися, як правило, з моменту знаходження дослідниками практичних рішень по створенню товару із кращими споживчими властивостями.

  Рішення про захист приймається відносно таких відомостей, без яких неможливо відтворити знайдені науково-технічні рішення.

  Класифікація інформації, що захищається, та її носіїв

  Інформацію можна класифікувати по трьох основних ознаках: по приналежності (праву власності); ступеню таємності й по змісту.

  Власниками інформації можуть бути:

  держава і його структури (органи). У цьому випадку до неї належать відомості, що є державною, службовою таємницею, інші види інформації, що належить державі або відомству. У їхньому числі можуть бути й відомості, що є комерційною таємницею; підприємства, товариства, акціонерні товариства (у тому числі й спільні) і інші - інформація є їхньою власністю й становить комерційну таємницю;

  громадські організації - як правило, партійна таємниця, не виключена також державна й комерційна таємниця; громадяни держави: їхнього права (таємниця листування, телефонних і телеграфних розмов, лікарська таємниця й ін.) гарантуються державою, особисті таємниці - їхня особиста справа. Слід зазначити, що держава не відповідає за захист особистих таємниць.

  Класифікація інформації за ступенем її таємності (конфіденційності) без віднесення її до якогось конкретного виду виглядає трохи абстрактною. Але вона дає поняття про можливості ранжирування інформації, що захищається, по ступеню її важливості для власника. Всю інформацію за ступенем таємності можна розділити на п'ять рівнів: особливої важливості (особливо важлива); зовсім секретна (строго конфіденційна); секретна (конфіденційна); для службового користування (не для друку, розсилається за списком); несекретна (відкрита).

  Слід зазначити, що чим вище таємність інформації визначена її власником, тим вище рівень її захисту, тим більш дорогою вона стає, тим менше коло осіб, що ознайомляться із цією інформацією.

  По змісту інформація може бути розділена на політичних, економічну, військову, розвідувальну й контр розвідувальну, науково-технічну, технологічну, ділову й комерційну.

  Розголошення конфіденційної інформації

  Розголошення конфіденційної інформації її носієм є навмисна або необережна дія посадових осіб і громадян, яким відповідні відомості у встановленому порядку були довірені по роботі, що призвели до не викликаного службовою необхідністю оголошенню відомостей, що охороняються, а також передача таких відомостей по відкритих засобах передачі інформації.

  Розголошення виражається в повідомленні, передачі, наданні, пересиланні, опублікуванні, втраті й оголошенні будь-якими іншими способами конфіденційної інформації особам і організаціям, що не мають права доступу до охоронюваних секретів.

  У загальному плані розголошення можливо в ході ділових зустрічей, бесід, під час обговорення планів, задумів спільних робіт, у договорах у листах і документах, при відвідуванні фірм, банків, підприємств, заводів, науково-дослідних організацій і інших зустрічей з вітчизняними й іноземними представниками. У ході таких заходів партнери ведуть інтенсивний обмін інформацією ділового характеру. Саме при спілкуванні між ними встановлюються "довірчі" відносини, що приводять часто до оголошення комерційних секретів. У значній мірі цьому сприяють неофіційні умови: ресторани, пікніки, риболовля, полювання, туристичні поїздки й т.п.

  Складені елементи розголошення (повідомлення, передача, надання, пересилання, опублікування, втрата, оголошення) мають характерні риси, властивим різним умовам.

  Так, повідомлення, передача, надання — елементи інформаційного обміну, що виникає у вигляді безпосереднього, найчастіше професійного, діалогу між фахівцями, розроблювачами, ученими, керівниками фірм, банків і т.д.

  Усний обмін думками, виступу перед аудиторією, розповіді на виставках, обмін листами й т.д. — от канали поширення конфіденційної інформації. По оцінці деяких фахівців, при цьому розголошується значна частина найменш доступної інформації, практично відсутньої в яких-небудь інших формах.

  Інформація орієнтована в певній тематичній області, документована.

  Розголошення комерційних секретів — мабуть, найпоширеніша дія власника (джерела), що приводить до неправомірного оволодіння конфіденційною інформацією при мінімальних витратах зусиль із боку зловмисника.

  Для цього він користується в основному легальними шляхами й мінімальним набором технічних засобів.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 20

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Комерційна інформація 2

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.