План

1. Вартісна оцінка збитків від витоку комерційної інформації

2. Створення нормального морально-психологічного клімату в колективі як один із заходів по забезпеченню захисту комерційної інформації.

3. Відомості, що відносяться до комерційної таємниці (правовий і практичний аспект)

4. Етапи збору комерційної інформації на основі обробки періодичних видань.

Використана література 

2. Створення нормального морально-психологічного клімату в колективі як один із заходів по забезпеченню захисту комерційної інформації.

Передуючи окремому розгляди різних чинників, що роблять вплив на формування соціально-психологічний клімат, дамо одну, з можливих класифікацій. Критерієм можуть служити особливості персоналу колективу, які можна підрозділити на:

 • особливості індивідуальної поведінки (особові);
 • особливості групової поведінки;
 • особливості поведінки керівників, членів управлінської команди (управлінські).
 • Особливості індивідуальної поведінки детермінуються багатьма параметрами, серед яких:

 • індивідуальні здібності, схильності і обдарованість — схильність до реалізації якої-небудь діяльності, орієнтація на її виконання;
 • специфіка мотивації — специфіка потреб людини, уявлення про цілі професійної діяльності;
 • індивідуальні цінності — загальні переконання, віра, світогляди, уявлення про світ;
 • демографічні — статеві і вікові особливості;
 • національні і культурні особливості — засвоєні в досвіді, способи, правила і норми поведінки, які детермінують конкретні реакції людини в конкретних ситуаціях.
 • Особливості групової поведінки пов'язані з багатьма параметрами, серед яких основні:

 • особливості корпоративної культури — цінності, правила поведінки, характерні для конкретного трудового колективу;
 • феномени групової динаміки — етап розвитку колективу, особливості лідерства, способу поведінки в ситуації конфлікту.
 • Особливості поведінки керівників є однією з самих комплексних проблем, оскільки самих керівників можна розглядати і як:

 • суб'єктів, що мають індивідуальні особливості;
 • членів деякої групи, що володіють корпоративною культурою;
 • функціонерів певної управлінської технології (типу управління), що володіє своїми правилами поведінки.
 • Одним важливим чинником є морально-психологічний клімат, що склалося в конкретній робочій групі.

  На першій стадії розвитку колективу переважає формальна структура: працівники звертаються відповідно до посад поведінковими стереотипами, придивляються один до одного, справжні відчуття найчастіше ховаються, цілі, і методи роботи спільно не обговорюються, колективна робота виявляється слабо.

  На другій стадії відбувається переоцінка особових і ділових якостей керівника, складається думка про колег, починається процес формування угрупувань усередині колективу, можлива боротьба за лідерство. Розбіжності обговорюються відкритіший, робляться спроби поліпшити взаємостосунки усередині робочої групи. Нарешті, “притирання” закінчується, чітко є видимою неформальна структура, колектив досягає певного ступеня координації дій своїх членів.

  Що виникає при цьому групова спільність може мати позитивну, негативну або конформістську направленість. У першому випадку перша група сприймає кращі ділові і етичні якості своїх членів, люди своєю приналежністю до даного колективу, виникаючі проблеми розв'язуються по-діловому, ініціативно і творчо. У другому випадку велика частина енергії колективу витрачається на участь в конфліктах між різними угрупуваннями, неформальними і формальними лідерами, з'ясування відносин з іншими підрозділами. Виробничі проблеми ніби відходять на другий план. Конформістська направленість характеризується чисто зовнішньою, показною зацікавленістю працівників в результатах їх трудової діяльності, байдужістю до колективних зусиль. Сфера інтересів співробітників знаходиться поза робочою групою: суспільно-політична діяльність, сім'я, особисті проблеми і т.д.

  Морально-психологічний клімат робочої групи істотним чином залежить від її структури. Структура колективу, тобто реально існуюча сукупність взаємостосунків членів групи, що виникла в процесі сумісної діяльності і спілкування, досліджується на двох рівнях – формальному і неформальному. Якщо формальна структура пов'язана з посадовим статусом членів групи, впорядкованими, то неформальна структура складається на основі відносин, обумовлених психологічними якостями членів колективу.

  Неформальна структура складається під впливом психологічних механізмів регуляції колективної діяльності – адаптації, комунікації, ідентифікації і інтеграції.

  Спілкування є одним з найважливіших понять в психології. Поза спілкуванням неможливо зрозуміти і проаналізувати процес особового становлення окремої людини, і тим більше не можна прослідкувати закономірності суспільних одиниць і колективів. Тому психологічна проблематика колективу традиційно розкривається описом феномена спілкування [6].

  Спілкування надзвичайне різноманітно по своїх формах і видах. Можна говорити про пряме і непряме спілкування, безпосереднє і опосередковане. При цьому під безпосереднім спілкуванням розуміється природний контакт лицем до лиця за допомогою вербальних (мовних) і невербальних засобів (жести, міміка, пантомимика). Безпосереднє спілкування є історично першою формою спілкування людей один з одним, на його основі і на пізніших етапах розвитку цивілізації виникають різні види опосередкованого спілкування. Опосередковане спілкування може розглядатися як неповний психологічний контакт за допомогою письмових або технічних пристроїв, що утрудняють або відокремлюють в часі отримання зворотного зв'язку між учасниками спілкування.

  Далі, розрізняють міжособове і масове спілкування. Міжособове спілкування пов'язане з безпосередніми контактами людей в групах або парах, постійних по складу учасників. Воно подразумевает відому психологічну близькість партнерів: знання індивідуальних особливостей один одного, наявність співпереживання, розуміння, сумісного досвіду діяльності.

  Масове спілкування - це множинні, безпосередні контакти незнайомих людей, а також комунікація, опосередкована різними видами масової інформації.

  Необхідно також відзначити можливість виділення міжперсонального і ролевого спілкування. У першому випадку, учасниками спілкування є конкретні особи, що володіють унікальними індивідуальними якостями, які розкриваються іншому по ходу спілкування і організації сумісних дій. У разі ролевої комунікації її учасники можуть бути розглянуті як носії певних соціальних ролей (вчитель - учень, покупець - продавець). Виконувана в даний момент роль фіксує те місце, яке займає чоловік в системі суспільних, соціальних відносин. У ролевому спілкуванні людина позбавляється певної спонтанності своєї поведінки, оскільки ті або інші його кроки і дії диктуються виконуваною роллю. Таким чином, ролевий розподіл усередині колективу робить значний вплив на формування соціально-психологічного клімату, про що указують деякі автори, наприклад М. Г. Ярошевский в [2].

  У спілкуванні люди проявляють, розкривають для себе і інших свої психологічні якості. Але ці якості не тільки виявляються через спілкування, в нім вони виникають і формуються. Спілкуючись з іншими людьми, чоловік засвоює загальнолюдський досвід, соціальні норми, що історично склалися, цінності, знання і способи діяльності, формується як особа і індивідуальність. Спілкування виступає найважливішим чинником психічного розвитку людини. У найзагальнішому вигляді можна визначити спілкування як універсальну реальність, в якій зароджуються і існують протягом всього життя психічні процеси і поведінка людини.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 20

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Комерційна інформація 2

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.