Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 83

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ 4

Розділ 1. Теоретичні засади діяльності друкованих засобів масової інформації в Україні 8

1.1. Історія друкованих ЗМІ в України 8

1.2. Роль друкованих ЗМІ в сучасному суспільно-політичному просторі України 19

1.3. Двомовність українських друкованих ЗМІ в контексті мовної політики держави 31

Розділ 2. Сучасний стан та перспектив розвитку друкованих засобів масової інформації регіону (на прикладі Рівненщини) 39

2.1. Функціональне поле друкованих ЗМІ Рівненщини 39

2.2. Порівняльний аналіз редакційної політики обласного тижневика «ОГО» та обласної громадсько-політичної газети «Вісті Рівненщини» 50

2.3. Шляхи удосконалення діяльності сучасних регіональних ЗМІ 59

Висновки 69

Список використаної літератури та неопублікованих документів 75

ВСТУП

Актуальність теми дослідження зумовлена розвитком сучасних інформаційних обмінів та зростанням ролі преси у суспільному комунікативному процесі. Важливою складовою системи інформації є друковані засоби масової інформації. Сьогодні їх діяльність перебуває у тісному взаємозв’язку з подальшим розвитком української державності та демократії, економічними і духовними змінами в суспільстві.

Інформуючи про події в світі та державні події, про політичне і громадське життя, друковані ЗМІ впливають на формування поглядів людей, громадської думки, яка є важливим інструментом демократичної системи.

Отже, на сьогодні ЗМІ, в тому числі друковані, є дієвим каналом інформування суспільства щодо діяльності влади та його реакції на дії влади. Ці особливості перетворюють ЗМІ на важливу соціальну інституцію, одну із складових інформа­ційного простору України, що активно впливає на функціонування соціуму в цілому. Невід’ємною складовою інформаційного простору України є регіональні ЗМІ – видання, які є націленим передусім на виробництво інформації про регіон і зорієнтовані насамперед на місцевого споживача інформації.

Регіональні ЗМІ є надзвичайно важливим соціальним інститутом громадянського суспільства. Регіональні друковані ЗМІ є елементом культури громадянського суспільства і відповідають за формування колективного мислення на місцях, вони є потужним інструментом формування і підтримання локальної ідентичності.

Дослідження сучасних друкованих ЗМІ, зокрема регіональних є актуальним питанням, оскільки реґіональні ЗМІ надзвичайно перспективні: використовуючи сучасні можливості, залучаючи кращі надбання провідних ЗМК та озброївшись законодавчою та матеріальною підтримкою держави, у майбутньому вони вийдуть на належний рівень.

Стан наукової розробленості теми. Дипломна робота підготовлена на основі вивчення нормативно-правової бази дослідження та виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему, а також на основі аналізу в тому числі ресурсів мережі Інтернет.

З метою аналізу нормативно-правового поля друкованих ЗМІ в ході дослідження також вивчались Закони України: «Про інформацію» [2], «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» [1], «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» [3].

Питання історії друкованих ЗМІ є достатньо розробленим у працях вітчизняних дослідників: Я.С. Калакури [23], Т.В. Кузнякової [31], І.Л. Михайлина [39], Н.М. Сидоренко [58], В. Шпак [75; 76; 77].

До вивчення ролі преси в сучасному житті України вдалися А.С. Левшукова [35], Н.О. Мороз [40].

Ролі преси в сучасному суспільному, політичному житті та висвітленню конфлікту на Сході присвячено праці Д. Орлової [44], О.Пагіря [45], Н. Тарасенка [65].

Питання мовної ситуації в Україні розглядаються в роботах В. Лизанчук [36; 37] та Ю. Шаповала, В. Ажнюка [72].

Значна кількість відомостей, що торкаються розвитку друкованих ЗМІ, подана в електронних ресурсах мережі Iнтернет [19; 30; 36; 63].

Особливості розвитку та діяльності регіональних ЗМІ вивчались І. Луцюк [38], О. Пригорницькою [52], І. Соколовою[61], О. Федас [70].

Мета дипломної роботи:проаналізувати сучасний стан та перспективи розвитку друкованих ЗМІ в Україні.

Завдання дипломної роботи:обумовлені метою і полягають у наступному:

- розкрити історію друкованих ЗМІ в Україні;

- визначити роль друкованих ЗМІ в сучасному суспільно-політичному просторі України;

- охарактеризувати двомовність українських друкованих ЗМІ в контексті мовної політики держави;

- проаналізувати функціональне поле друкованих ЗМІ Рівненщини;

- здійснити порівняльний аналіз редакційної політики обласного тижневика «ОГО» та обласної громадсько-політичної газети «Вісті Рівненщини»;

- розробити рекомендації щодо оптимізації інформаційної діяльності сучасних друковних ЗМІ Рівненщини.

Об’єкт дослідження – історія, розвиток та перспективи діяльності друкованих ЗМІ України.

Предметом дослідження стали особливості діяльності регіональних друкованих ЗМІ.

База дослідження:обласний тижневик «ОГО» та обласна громадсько-політичнаї газета «Вісті Рівненщини».

Методи дослідження обумовлені об’єктом і предметом дипломної роботи. Зокрема, при опрацюванні інформації були задіяні загальнонаукові методи аналізу, синтезу, групування та узагальнення матеріалу. В процесі вивчення діяльності роботи обласного тижневика «ОГО» та обласної громадсько-політичної газети «Вісті Рівненщини» було застосовано порівняльний аналіз, елементи контент-аналізу. З метою визначення роботи до ЗМІ Рівненщини було здійснено соціологічне опитування і використаний метод статистичного аналізу.

Теоретична цінність дипломної роботи полягає у спробі систематизації результатів раніше проведених досліджень щодо діяльності преси, зокрема характеристики її сучасного стану та напрямів реалізації у новому інформаційно-комунікаційному середовищі.

Практична цінність дипломної роботи визначається розробкою пропозицій щодо удосконалення діяльності друкованих ЗМІ Рівненщини, а також результатами проведеного соціологічного опитування.

Структура дипломної роботи: обумовлена логікою розгляду теми. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків та додатків.

Вступ формує сприйняття матеріалу, визначаючи актуальність теми дослідження, стан її наукової розробленості, об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження.

У першому розділі розкриваються теоретичні засади діяльності друкованих ЗМІ, а саме розглядається історія друкованих ЗМІ в Україні та роль друкованих ЗМІ в сучасному суспільно-політичному просторі України. Дана структурна частина роботи також містить характеристику двомовності українських друкованих ЗМІ в контексті мовної політики держави.

У другому розділі подається виклад матеріалу щодо сучасного стану та перспектив удосконалення друкованих ЗМІ Рівненщини, а саме: функціональне поле друкованих ЗМІ Рівненщини, порівняльний аналіз редакційної політики обласного тижневика «ОГО» та обласної громадсько-політичної газети «Вісті Рівненщини» та окреслення шляхів подальшого розвитку.

Висновки являють собою узагальнення теоретичних положень щодо особливостей діяльності преси на сучасному етапі, а також містять пропозиції щодо напрямів удосконалення сучасних друкованих ЗМІ Рівненщини. 

Закрити

Друковані засоби масової інформації в Україні - перспективи і розвиток

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.