Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В РЕГІОНІ ПІСЛЯ ПЕРЕПИСУ 2001 5

1.1. Загальна чисельність та вікова структура населення 5

1.2. Демографічні процеси і відтворення населення 9

1.3. Трудові ресурси та ринок праці 15

РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ПРИКАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ 18

2.1. Створення комфортних та безпечних умов проживання на території Івано-Франківської області 18

2.2. Зарубіжний досвід регулювання демографічних процесів 32

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. На початку ХХІ ст. в Україні особливо загострилась демографічна ситуація. Низькі показники природного приросту населення та посилення міграційного відпливу населення ускладнили процеси його відтворення.

Слід також зазначити, що з кожним роком демографічна криза загострюється, а удосконалених програм, з урахуванням регіональних процесів демографічного розвитку, покращення ситуації, так і не розроблено.

На сьогоднішній день у зв'язку із складним соціаль­но-­економічним становищем та через погіршення демографічної ситуації у країні, дослідження демог­рафічних особливостей окремих регіонів з метою розробки стратегії та ефективної реалізації регіональної демографічної політики набувають першочергового значення.

Вивчення демографічних процесів є особливо важливим в плані раціонального використання та відтворен­ня трудового потенціалу території, регулювання мігра­ційних процесів, стимулювання народжуваності, зменшення смертності, збільшення природного приросту населення, запобігання процесам депопуляції, забезпечення ефективної зайнятості та покращення соціального захисту населення.

Дослідженню демографічної ситуації та трудового потенціалу присвячені праці Д.П. Богині, М.І. Доліш­нього, Ф.Д. Заставного, А.М. Новікової, С.М. Злупка, О.У. Хомри, Е.М. Лібанової, К.І. Якуби, В.В. Онікієнка та інших науковців, однак на сьогоднішній день недо­статньо дослідженими залишаються регіональні аспек­ти демографічних процесів.

Об’єктом дослідження виступає демографічна ситуація в Прикарпатському регіоні.

Предмет дослідження. Умови та чинники, що впливають на демографічну ситуацію в Івано-Франківській області та шляхи її покращення.

Метою дослідження є аналіз демографічних особ­ливостей, оцінка демографічної ситуації в Прикарпатті та шляхи її покращення.

Для досягнення поставленої мети слід виконати наступні завдання:

Проаналізувати загальну чисельність та вікову структуру населення;

Прослідкувати демографічні процеси і відтворення населення у Прикарпатті;

Дослідити ринок праці та трудових ресурсів в Івано-Франківській області.

Розкрити шляхи покращення демографічної ситуації в Прикарпатському регіоні.

Методи дослідження. Метод системного аналізу, статистично-економічний метод, аналітичний метод, прогнозування, спостереження, вивчення нормативно-правової бази.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Демографічна ситуація в регіоні та шляхи її покращення. Прикарпаття

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.