План

1. Світогляд: сутність та структура.

2. Типи світогляду та їх взаємозвязок.

3. Розкрийте суть компонентної структури світогляду.

4. Розкрийте рівневу структуру світогляду.

5. Розкрийте структуру філософії як системи знань.

6. Сутність філософської проблематики.

7. Виникнення філософії.

8. Типи філософування та їх характеристика.

9. Охарактеризуйте особливості взаємодії філософії, релігії, міфології.

1. Світогляд: сутність та структура.

Світогляд являє собою найбільш загальну систему уявлень людини про світ і своє місце у ньому; це спосіб духовно-практичного відношення людини до світу, система знань, уявлень, оцінок, норм, принципів, настанов, що визначають бачення і розуміння людиною світу і самовизначення в ньому. Світогляд носить об'єктивний характер, тобто кожна людина крім свого бажання і волі володіє світоглядом, в силу того, що головним об'єктом світогляду людини є її власне життя.На відміну від індивідуальної або групової самосвідомості, які легко піддаються впливам з боку життєвих ситуацій, світогляд являє собою досить стійке утворення. Отож, світогляд являє собою суспільну форму самосвідомості людини.

Структура світогляду:

-Компонентна – це різні притаманні для людини форми осягнення світу, це 1) норми ( елементарна форма вимоги, і цінності), 2) цінності – довготривала і продуктивна мета яка є бажанням і необхідним для людини ( істина, краса, любов), 3) оцінка – виявлення значимості світу ( добро і зло, прекрасне і потворне), 4) знання – сукупність інформації про властивості, ознаки предметів, процесів і явищ, 5) переконання – це погляди які є складовою внутрішнього світу, направляють діяльність людини.

-Рівнева – це щабелі узагальнення світоглядного досвіду. Включає в себе: 1) світовідчуття – ставлення до світу; 2) світосприйняття – світ дається як організований і впорядкований, формується образ світу; 3) світорозуміння –Це теоретична форма осягнення дійсності.

-Функціональна: 1) ідеал – образ бажаного; 2) віра- певні положення які не потребують доведення; 3) надія – це міра в здійсненість якої людина повірила; 4) любов.


2. Типи світогляду та їх взаємозвязок.

Існують такі типи світогляду: наївно-реалістичний, міфологічний, релігійний, практичний та філософський. Вони дістали таку назву тому, що виникали в історичній послідовності один за одним, хоча в сучасному світі всі вони співіснують і взаємодіють між собою.

Наївно-реалістичний тип світогляду являє собою примітивізм та констатацію без пояснень.

Міфологія - це масовий світогляд первісно-родового й ранньокласового суспільства. Оскільки цей тип світогляду зростає на грунті недостатньо розвинених форм виробництва й відповідно слабко розвинених соціальних зв'язків, то в ньому передусім домінувало глибинне відчуття цілісності світу, необхідної пов'язаності всього з усім. В міфологічному світогляді панує стихія ототожнення й уподібнення. Міфологічний світогляд був за способом свого здійснення фантастичним, але не в розумінні нереальності та неймовірності його змісту, а навпаки, як безумовне визнання реальності будь-чого.

Релігійний світогляд не приходить на зміну міфологічному світогляду раптово. В межах самої міфології відбувається поступове переоформлення світоглядного змісту.Як відтворення дедалі ширшого поділу праці й розкладу родової общини дедалі більше посилюються відмінності між світами - видимим та невидимим.Релігія виникає в такому суспільстві, де зовнішній контроль (звичаї, табу) виявляється недостатнім, тому для зміни чи посилення його виникає внутрішній контроль - мораль.Принципова відмінність релігії від міфології полягає в тому, що носієм міфологічного світогляду є рід чи інша тотальна спільнота, а релігія спрямована на особу.

Філософський світогляд. Філософія виникла водночас із релігією. Носієм філософського світогляду також є особа. Принципова відмінність філософського світогляду від попередніх типів полягає в тому, що він заснований на розумі, тоді як релігія - на вірі, міфологія - на страхові. По-друге, релігія та міфологія оперують чуттєвими обаразами, філософія - абстрактними поняттями. І нарешті, філософія цілком позбавлена функції та засобів соціального контролю.


3. Розкрийте суть компонентної структури світогляду.

Компонентна структура – це різні притаманні для людини форми осягнення світу, це 1) норми ( елементарна форма вимоги, і цінності), 2) цінності – довготривала і продуктивна мета яка є бажанням і необхідним для людини ( істина, краса, любов), 3) оцінка – виявлення значимості світу ( добро і зло, прекрасне і потворне), 4) знання – сукупність інформації про властивості, ознаки предметів, процесів і явищ, 5) переконання – це погляди які є складовою внутрішнього світу, направляють діяльність людини.Складовими світогляду їх робить саме те, що вони всі разом, у своєму поєднанні здійснюють акт самоусвідомлення залученості людини до сві­ту. Тому в межах світогляду вони можуть набувати деяких рис, яких не мають поза ними.

Саме в межах світогляду й відкривається недостатність знання у процесі духовного відтворення цілісностісвіту. Це форма духовного засвоєння результатів сприйняття процесу відображення дійсності, що характеризуються усвідомленням їх цінності.

Цінності є дуже важливою складовою світогляду. Цінності певним чином поділяють світ, дають йому смисловий лад і тим самим полег­шують орієнтацію людини у світі. Та головне те, що цінності роблять можливим сам вибір як достотний спосіб залученості людини до світу.

Переконання це найістотніший компонент світогляду, який найбільшою мірою характеризує його саме як форму самосвідомості.. Якщо знання є переважноописовим, то переконанням є імператив­ний характер: воно задає напрямок і характер дії. Іншими словами, воно є концентрованим виразом духовно-практичної сутності світогляду та його адресованості до конкретної людини. Порівняно з іншими компонентами світогляд у переко­нання відзначається якоюсь остаточність.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 10

Безкоштовна робота

Закрити

Філософія 24

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.