План

1. Естетичне почуття

2. Естетичний смак

3. Естетичний ідеал.

4. Основні естетичні категорії. Загальні поняття

5. Прекрасне як категорія естетики

6. Категорія трагічного та комічного.

7. Піднесене та низьке.

8. Природа і сутність мистецтва

9. Загальні закономірності розвитку мистецтва

10. Мистецтво як форма відображення дійсності

11. Мистецтво епохи античності

12. Мистецтво середньовіччя 

1. Естетичне почуття

Роль почуттів в естетичній свідомості, визначається зв’язком взаємодії людини та навколишнього середовища, витягаючи з нього якусь небайдужість до предметів й також концентруючи інші духовні здатності. Вища рівні саме розвитку естетичного почуття виявляються в почуттях чогось піднесеного, високого, трагічного, комічного. Ці всі різновиди естетичних почуттів певною мірою пов’язані з моральними почуттями і є важливим засобом їх формування. Естетичні почуття - складне психічне утворення. Вони притаманні лише людині як соціальній істот. При цьому їх соціальна природа визначається не тільки тим, що вони виникли історично, а й тим, що в онтогенезі особистості вони стають людськими лише завдяки її участі в суспільному житті.

Естетичні почуття, як і вся емоційно-чуттєва сфера людської психіки, - своєрідна форма відображення дійсності, в якій відносини об’єкта та суб’єктні суттєво відрізняються від таких же взаємин в пізнавальному відображенні реальності. естетичне почуття - основа естетичної свідомості, на якій розвиваються інші, більш складні, елементи естетичного усві­домлення світу.


2. Естетичний смак

Естетичний смак - це внутрішнє відчуття, пов'язане з відчуттям задоволення від споглядання прекрасного і доставленої від нього радістю. Інакше кажучи, радості від споглядання прекрасного образу трансформуються у свідомості суб'єкта в відчуття задоволення, формує його естетичний смак. Наявність останнього стає однією з головних характеристик якості естетичної свідомості людини, що відображають його онтологічний статус. У людей з високим онтологічним статусом повинен бути прекрасний смак, і навпаки.

Смак, поряд із розумом, виступає пізнавальною здатністю людини. Так, якщо розум намагається інтелектуально у всьому побачити істину, інтуїція духовними шляхами спрямована до блага, то смак корениться у внутрішній несвідомо-імпульсивної спрямованості інстинктів до краси. Естетичний смак має свої кількісні та якісні характеристики. Так, до кількісної оцінки смаку відносить ся його розвиненість або нерозвиненість. До якісної - хороший він чи поганий. З кількісної точки зору смак схильний вдосконаленню до певних меж, і тоді він може називатися розвиненим, виявляючи себе в глибині осягнення навколишнього світу. Нерозвинений смак у відомих межах може бути хорошим, незіпсованим, але при цьому не мати тієї проникливістю, яка потенційно йому належить. Таким чином, кількісні оцінки естетичного смаку людини з плином життя можуть змінюватися в ту чи іншу сторону. Що стосується якісної оцінки естетичного смаку, то вона цілком залежить від здібностей людини, які або дано їй від природи, або зовсім не дані. Даний від природи хороший чи поганий смак не можна змінити з плином часу, його можна тільки розвинути до межі або залишити в «зародковому» стані. Як правило, він є генетичним спадщиною предків, що залишають досвід своїх естетичних переживань нащадкам. У традиційних суспільствах завдяки такій спадщині формувалися касти, стани, замкнуті соціальні верстви, чиї естетичні смаки різко відрізнялися один від одного, утворюючи соціальну ієрархію. Саме в цьому випадку виправдана крилата фраза, яка стверджує, що про смаки не сперечаються. Адже кожному по-своєму відкривається гармонія, сліди якої шукає несвідомо для себе свідомість людини в речах і явищах зовнішнього світу. Масштаб і глибина відкрилася гармонії визначає естетичне чуття людини, готове оцінити, наскільки предмет красивий і що йому заважає бути таким.


3. Естетичний ідеал.

Ідеал (від грецького - ідея) - взірець, норма, ідеальний образ, що визначає спосіб і характер поведінки людини або певної людської спільноти, орієнтує на краще і стимулює до творчості, формує відчуття свободи, впевненості і оптимізму. В ідеалі відображена і досягнута досконалість, і проекція розвитку в майбутньому, і довершене сучасне, і бажане гармонійне. У цій своїй іпостасі ідеал виступає у всіх сферах суспільного життя: соціальній, політичній, моральній, естетичній.

Естетичний ідеал - головна естетична цінність, на яку орієнтуються всі, хто має стосунок до естетично-художнього освоєння дійсності, взірець за яким звіряється все освоєне і вироблене, норма, за якою визначається вплив його продуктів на життєдіяльність людини.

Отже, естетичний ідеал має властивість загального і цілісного, і не може бути зведений до будь-якого одного із своїх компонентів. Тим часом із часів Гегеля, спостерігається тенденція трактувати естетичний ідеал як образ належної краси, взірець естетичної досконалості. "Естетичний ідеал - це уявлення людей про прекрасне в тому житті, про яке вони мріють і за яке борються, це - думка про ту красу, яку вони хочуть бачити здійсненою в суспільному устрої, у сім'ї, в любові і товаристві, в мистецтві".

Справді, основне, на чому формується уявлення про естетичний ідеал, є позитивне і досконале, прекрасне, красиве, піднесене. Позаяк естетичний ідеал є суспільним ідеалом, що охоплює всі сфери суспільного життя, то його зміст розкривається також в трагічному, комічному, драматичному, сентиментальному, зворушливому, героїчному тощо і слугує головним критерієм для оцінки потворного і низького, що завжди має місце в суспільному житті і в поведінці людини.

"Спеціалізацію" ідеалів не слід розуміти як щось самодостатнє і вузьке. Їх межі і функції дуже рухливі і відносні. Естетичний ідеал не можна розглядати як щось відірване і самодостатнє. Естетичний ідеал не може розходитися за своїм основним змістом з іншими суспільними ідеалами, разом із якими він цілісно відображає дійсність і слугує людству найвищою цінністю і нормою. І якщо в тому чи іншому суспільстві з'являються результати естетично-художньої діяльності, які оцінюються як прекрасні або потворні, то це свідчить про складність і суперечливість суспільного життя, про неоднорідність суспільства, про розбіжність у розумінні цінностей і уявлень про ідеали. Як немає "суспільства взагалі" і "людини взагалі", так немає й "ідеала взагалі": він завжди має конкретно-історичний зміст. Кожне суспільство, кожна епоха, клас, етнос мають свої ідеали, в яких є як загальнолюдське, так і специфічне, що дає уявлення як про загальні тенденції суспільного життя і життєдіяльності людини, так і про окремі прояви, про носіїв ідеалів та їхніх поборників. Боротьба соціальних сил за свої ідеали та їх реалізацію охоплює всі сфери суспільного життя і становить головний зміст історичної епохи. У всезагальній боротьбі, яка відбувається в сучасному світі, багато що залежить і від того, якими естетично-художніми цінностями керуються люди і як вони розуміють те, що має назву "прекрасного", "піднесеного", "трагічного", "комічного", "потворного", "низького" тощо, тобто того, що охоплює поняття "естетичний ідеал".


4. Основні естетичні категорії. Загальні поняття

Категорії (від грец. – висловлювання, ознака) – загальні фундаментальні поняття, які відображають найбільш суттєві, закономірні зв'язки і відношення реальної дійсності і пізнання.

Основними естетичними категоріями є прекрасне й потворне, гармонія і міра, піднесене й низьке, трагічне і комічне, які у процесі історичного розвитку можуть змінюватися. Категорії естетики взаємопов’язані і взаємопронизують одна одну. Але кожна з них має свій специфічний зміст.

Як правило категорія "прекрасне” дається нам через більш вузькі поняття. Наприклад, "краса”, "піднесене”. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Етика і естетика 10

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.