План

1. Етика як філософська дисципліна

2. Предмет та завдання етики

3. Структура етичних знань

4. Основні морально-етичні доктрини в історії людства

5. Етика любові Ісуса Христа.

6. Передумови виникнення моралі

7. Сутність моралі її структура і функції

8. Поняття моральної свідомості. Види та рівні функціонування.         

1. Етика як філософська дисципліна

Етика (лат. ethika, від грец. ethos - звичай) - філософська наука, яка досліджує природу, сутність, виникнення, розвиток, структуру, функції моралі, ЇЇ прояви у різноманітних сферах діяльності.

Предметом етики є мораль як форма індивідуальної та суспільної свідомості, загальні закономірності їх буття.

Етика належить до філософських дисциплін, оскільки вивчає не тільки стосунки між людьми, а й ставлення індивіда до світу (актуальність цієї проблеми визнавали ще мислителі Давньої Індії), Вона досліджує цінності життя і світу, вчить оцінювати різноманітні ситуації морального вибору, відповідність вчинків і дій нормам моралі, налаштовує людину на самооблагородження, вдосконалення свого буття і буття соціуму, до якого вона належить, а також буття людства, з'ясовує місце людини у світі, її призначення, сенс життя.

Загальні засади етики

Етика як філософська дисципліна і як система характерних для певних спільнот моральних норм і цінностей завжди зосереджена на пізнанні міжособистісних стосунків і відносин людини зі світом. Завдяки цьому вона постає як своєрідне осмислення і самоосмислення моралі.

Отже, судження етики часто є дефінітивними, тобто судженнями-визначеннями. Однак те, що в системі моралі вважають відомим і завдяки чому будь-який вчинок людей набуває визначеності, в системі етики розглядають як невідоме, що потребує відповідного дослідження.

Тому, етика є наукою, яка досліджує мораль у всіх її вимірах і сферах функціонування. Послуговуючись відповідною системою категорій, вона обґрунтовує, інтерпретує мораль і її норми, нерідко стимулюючи її розвиток.


2. Предмет та завдання етики

Одним з головних завдань етики є правильне формування та правильне усвідомлення понять «мораль» та «моральність». Адже можна сказати, що мораль це лише предмет, а моральність її застосування. Головне завдання моралі формувати у людей правильні моральні цінності.

Також можна виділити декілька інших завдань, які виконує етика:

- вивчення історії виникнення моралі;

- визначити причин, які послугували виникнення такого поняття, як «мораль» та «моральні цінності»;

- дати загальне поняття моральним цінностям;

- формування понять «щастя», «нещастя»;

- зафіксувати в свідомості людини правильні моральні якості;

- формування понять добра і зла;

- виховне завдання.Етика, в певній мірі, виховує особистісь, її особистісні якості. Можна сказати, що поведінка людини залежить від виховання, а виховання в свою чергу залежить від особистісних якостей людини та її моралі;

- навчальне завдання. Етика повинна навчити нас правильно «використовувати» наші знання про -мораль та її застосуванні у нашому буденному житті;

- дати загальне поняття сенсу життя людини;

- етика повинна допомогти усвідомити людині життя з усіх його сторін, та його глобальності;

- покликана формувати моральність культури особистості і суспільства.

Предмет вивчення етики випливає з завдань. Головною, що вивчає етика є мораль та різні ланки її розвитку. Також можна виділити мету етики - нею являється раціональне обгрунтування етики, її осмислення.

Отже, етика являється наукою, яка допомагає нам правильно осмислювати і розуміти моральні цінності. Вона ніби дає нам правила поведінки в суспільстві, дає підгрунтя для хорошого і правильного виховання. Вона допомагає нам, інколи, знаходити відповіді на питання, які стосуються сенсу життя людини, які стосуються взагалі призначення людини на землі. Знання моралі та моральних цінностей допомагає нам жити.


3. Структура етичних знань

1. Дескриптивна етика здійснює конкретно-соціологічний та історичний аналіз моралі, а саме: вивчає зміст наявних у суспільних практиках моральних норм, а також загальнопоширені уявлення про мораль. В предметне коло дескриптивної етики входить також аналіз існуючих звичаїв, традицій як форм суспільного впорядкування. Особливістю дескриптивної етики є те, що вона досліджує конкретну моральну практику (нрави) та елементи моральної свідомості в конкретному соціокультурному контексті, що має важливе значення не лише для відтворення "морального портрету" певного історичного часу, корекції практичних заходів у моральному вихованні, а й для вирішення теоретичних проблем, зокрема для розуміння природи та сутності самого феномену моралі.

2. Теоретична етика - досліджує феномен моралі, зокрема її сутність, умови та джерела походження, специфіку, структуру та функції; розробляє категоріально-понятійний апарат та методологічні засади, котрі визначають архітектоніку теоретико-етичного дослідження. Теоретична етика розглядає роль моралі у становленні людини як такої, а також специфіку морального регулювання та взаємозв'язок моралі з іншими нормативними системами, зокрема правом.

3. Нормативна етика розкриває ціннісно-імперативний зміст моралі. Вона займається раціональним обґрунтуванням моральних цінностей, кодифікацією норм поведінки та моральних якостей людини у відповідності з проголошеними цінностями. Нормативна етика покликана розкрити зміст належного, довести перевагу тих чи інших ціннісних орієнтирів, запропонувати особистості так звані "стратегії доброчинного життя", спрямовані на досягнення щастя, сприяти формуванню її моральних переконань, а також трансформаціям в моральній свідомості особи від соціального імперативу до особистісного переконання.

4. Професійна та прикладна етика. Професійна етика займається конкретизацією загальних моральних вимог у відповідності до специфіки певної професії, актуалізує та конкретизує головним чином норми, правила поведінки, котрі врегульовують стосунки як між представниками конкретної професії та спільноти в цілому, так і внормовують внутрішньо професійні зв'язки з погляду моральних нормативно-ціннісних вимог.До тематичного кола професійної етики можна віднести розгляд наступних питань: моральна цінність професіоналізму, моральний престиж професії, діалектика ділових та моральних якостей професіонала, професійний обов'язок та професійна відповідальність як моральні цінності, професійний етикет, кодифікування професійної етики.

Професійна етика має тривалу історію, точкою відліку котрої можна вважати Клятву Гіппократа, котра містить елементи морального регламентування лікарської практики. На сьогоднішній день ми маємо чималу кількість активно функціонуючих в практичній площині професійних етик: медична етика, педагогічна етика, етика юриста ( з усіма її різновидами: адвокатська етика, суддівська етика, етика слідчого, етика митника та інш.); етика вченого, журналістська етика, етика державного службовця і т.п.

Прикладна етика - це новітня галузь знань та практики, що зародилася в 70 роках минулого століття у США, предметом котрої є моральні колізії граничного ( безпосередньо чи опосередковано вкорінені в проблему життя та смерті) та відкритого характеру ( відсутня єдність у шляхах їх вирішення як серед широкої громадськості так і в колах дипломованих фахівців) у різних сферах людської діяльності, котрі викликають стурбованість спільноти і, відповідно, гострі суспільні дискусії.Прикладна етика, як теоретичне знання, постала на межі етики та різноманітних наук соціального та природничого спрямування. Прикладна етика існує як сукупність наступних різновидів: біоетика, екологічна етика, етика науки, економічна етика, етика права і т.п. Цей перелік різновидів прикладної етики є неповним та відкритим як сама можливість актуалізації відкритих проблем, породжених різними видами людської діяльності та інтересами людини і людської спільноти як такої.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Етика і естетика 5

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.