ЗМІСТ

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ

1.1. Основні виробничі фонди підприємства та їх економіко-соціальне значення
1.2. Механізм впливу використання основних виробничих фондів на ефективність виробництва

2. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСОКОМБІНАТ» ОСНОВНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ФОНДАМИ
2.1. Загальна характеристика підприємства та основні техніко-економічні показники діяльності Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.2. Аналіз основних виробничих фондів у складі загальної суми господарських засобів підприємства
2.3. Аналіз динаміки і структури основних виробничих фондів Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.4. Аналіз ефективності використання основних засобів на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.5. Факторний аналіз фондовіддачі на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
2.6. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства

3. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ, ЗАХОДИ З ВПРВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО
3.1. Визначення проблем Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
3.2. Шляхи поліпшення використання основних виробничих фондів
3.3. Економічне обґрунтування модернізації обладнання на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»
3.4. Альтернативні варіанти дій Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат» щодо вирішення проблеми збільшення витрат на електроенергію

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Однією з найбільш важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціонально використовувати основні фонди і виробничі потужності.

Приріст основних фондів і виробничих потужностей промисловості, її галузей і підприємств досягається завдяки новому будівництву, а також реконструкції і розширенню діючих підприємств.

Підвищення економічної ефективності використання основних фондів знаходить свій вираз у збільшенні обсягів виробництва продукції, підвищенні продуктивності праці і фондовіддачі. Крім того, значна частина витрат, які утворюють собівартість продукції, пов’язана з використанням основних фондів (амортизація, витрати на ремонт, транспортні витрати тощо). Тому підвищення ефективності основних засобів є резервом підвищення ефективності в цілому [15, с.261].

При збільшенні змінності роботи основних фондів знижується собівартість продукції за рахунок умовно-постійної частини витрат, тобто амортизаційних відрахувань.

Як я вже зазначалось розрізняють такі шляхи підвищення ефективності використання основних фондів:

екстенсивний – передбачає збільшення тривалості роботи основних фондів на протязі року. Здійснюється за рахунок:

а) збільшення змінності роботи

б) зменшення тривалості ремонтів

в) ліквідації сезонності виробництва

г) скорочення часу на перебазування машини з об’єкта на об’єкт

інтенсивний – передбачає підвищення продуктивності основних фондів за одиницю робочого часу. Здійснюється за рахунок:

а) підвищення кваліфікації кадрів

б) впровадження нових технологій

в) впровадження нових форм організації та оплати праці

г) матеріальне стимулювання за ефективне використання основних фондів

Вирішальну частину приросту продукції в цілому по промисловості одержують з діючих основних фондів і виробничих потужностей, що у кілька разів перевищують нові фонди, що вводяться щорічно, і по потужності.

Поліпшення використання діючих основних фондів і виробничих потужностей промислових підприємств, у тому числі знову впроваджених в експлуатацію, може бути досягнуте завдяки:

підвищенню інтенсивності використання виробничих потужностей і основних фондів;

підвищенню екстенсивності їх навантаження. Більш інтенсивне використання виробничих потужностей і основних фондів досягається насамперед за рахунок технічного вдосконалювання останніх.

Практика промислових підприємств показує, що тут відбувається процес збільшення одиничної потужності устаткування:

у верстатах, машинах і агрегатах зміцнюються найбільш відповідальні деталі і вузли;

підвищуються основні параметри виробничих процесів (швидкість, тиск, температура);

механізуються й автоматизуються не тільки основні виробничі процеси й операції, але і допоміжні і транспортні операції, що нерідко стримують нормальний перебіг виробництва і використання устаткування;

застарілі машини модернізуються і замінюються новими, більш досконалими.

Творче і сумлінне відношення працівників до праці є важливою умовою поліпшення використання основних фондів і виробничих потужностей. Відомо, що від досконалості системи морального і матеріального стимулювання в значній мірі залежить рівень використання виробничих потужностей і основних фондів. Аналіз техніко-економічних показників промислових підприємств, що працюють у нових умовах планування й економічного стимулювання, свідчить, що новий економічний механізм, у тому числі введення плати за виробничі фонди, перегляд оптових цін, застосування нового показника для визначення рівня рентабельності, створення на підприємствах заохочувальних фондів, сприяють поліпшенню використання основних виробничих фондів.


3.3. Економічне обґрунтуваннямодернізації обладнання на Костопільський лісгосп ДП «Львівський військовий лісокомбінат»

Дуже важливо врахувати вартість усіх витрат, пов'язаних з проведенням модернізації обладнання, вартість засобів автоматизації і монтажних матеріалів, суму амортизації і витрат на поточний ремонт, вартість електроенергії, суму заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування, а також, визначити економічний ефект.

Очевидним є, що після модернізації обладння або ж закупівлі нової техніки всі показники витрат зменшаться.

Окупність витрат - показник відшкодування використаних коштів, що розраховується порівнянням витрат з доходами, одержаними внаслідок цих витрат. Термін О. в. коштів розраховують за формулою Тов = В: (Ц - С), де В - витрати на виробництво продукції, вартість реалізованої продукції в оптових цінах, С-собівартість продукції.

Показник економічної ефективності використання капітальних вкладень визначається співвідношенням капітальних вкладень до економічного ефекту, одержаного шляхом реалізації цих вкладень.

Розрахуємо ефективність заміни обладнання на підприємстві по сортуванню палива в табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Вихідні дані для розрахунку заміни обладнання

Показники Одиниці виміру До впровадження Після впрвадження
1. Назва обладнання - (-) 555-5 «Felton» 588-7 «Dshasel»
2. Категорія складності - (Кскл) 3,5 3,5
3. Оптова ціна обладнання Грн.. (Копт) 1900 1950
4. Розряд робіт - (Рр) 4 4
5. Норма часу на операцію сек (Нч) 80 50
6. Тарифна ставка 1 сек Грн.. (Тст) 0,00049 0,00049
7. Кількість встановлених машин на операцію од. (Км) 1 1
8. Норма амортизації за рік % (На) 15 15
9. Витрати на утримання 1 ум. Од. Грн. (Вум) 150 150
10. Премії робітникам % (П) 25 25
11. Доплата та додаткова зарплата % (Д) 15 15
12. Нарахування на заробітну плату % (Н) 38,16 38,16
13. Плановий випуск потоку у рік Од. (Мрік) 159250 159250

1. Економія по заробітній платі:

Ез.пл. = (Р від. 1-Р від.2) * ( 1 + П) * ( 1 + Д )*( 1+Н )

Ез.пл.=(0,0392 - 0,0245)*(1+25/100)*(1+15/100)*(1+38,16/100)=

=0,0147*1,25*1,15*1,3816= 0,029

Р від. - відрядна розцінка

П - процент премії

Д - процент доплат

Н - процент начислення

2. Відрядна розцінка: Р від. = Т ст * Нч

Т ст. - тарифна ставка 1 секунди

Нч - норма часу

Рвід.1=0,00049*80 = 0,0392 грн.

Рвід.2=0,00049*50 = 0,0245 грн.

3. Амортизаційні витрати: А = Ц опт. * На

- 100

Ц опт. - оптова ціна обладнання

На - норма амортизації

А1=(1900*15) /100=285 грн.

А2=(1950*15) /100=292,5 грн.

4. Витрати на утримання обладнання: В утр. = В утр.1ум.од. * К с * К обл.

В утр.1ум.од. - витрати на утримання 1 умовної одиниці

К с - коефіціент ремонтної складності

К обл. - кількість встановленого обладнання

В утр.1=150*3,5*1=525 грн.

В утр.2=150*3,5*1=525 грн.

5. Загальні витрати на утримання обладнання: В заг. = А + В утр.

В заг.1=285+525=810 грн.

В заг.2=292,5+525=817,5 грн

6. Загальні витрати на одиницю виробу: В заг.на од = В заг.

П річ.

П річ. - річна потужність

В заг.на од.1=810/159250 = 0,005863 грн.

В заг.на од.2=817,5/159250 = 0,0051334 грн.

7. Економія (перевитрати) по утриманню обладнання:

Е(П) = В заг.на од.1-В заг.на од.2

Е (П)=0,0051334-0,0050863 = 0,0000471

8. Економія чиста на одиницю виробу: Еч = Е з.пл.+(-) Е(П)

Еч=0,029-0,0000471 = 0,0289529 грн.

9. Економія умовно-річна: Е ум.річ. - Еч * П річ.

Е.ум.річ.= 0,0289529*159250 = 4610,7 грн.

10. Термін окуплення обладнання: Т ок. = К1 - К2+В заг.

Е ум.річ.

Ток .= (1950+817,5) / 4610,7 = 0,6 року.

К1 - капітальні витрати (Цопт) нового обладнання

К2 - вартість реалізації обладнання, яке вибуло. К2 = О

В заг. - витрати загальні на утримання нового обладнання

11. Коефіцієнт економічної ефективності: Е = 1 / Т ок.

Е=1/0,6 = 1,67

Отже, з вищенаведених розрахунків видно, що заміна обладнання призводить до значної економії, що дасть змогу значно скоротити витрати на підприємстві.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 59

Безкоштовна робота

Закрити

Аналіз забезпеченості підприємства основними виробничими фондами

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.