Звіт з виробничої переддипломної практики на прикладі ТзВО ”Рівненська продуктова компанія”

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 45

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

1. Економіко-організаційна характеристика ТзВО „Рівненська продуктова компанія”. 7

2. Аналіз фінансового стану ТзВО „Рівненська продуктова компанія”. 17

2.1. Аналіз структури та динаміки коштів ТзВО „Рівненська продуктова компанія”. 17

2.2. Аналіз структури і динаміки джерел коштів ТзВО „Рівненська продуктова компанія”  20

2.3.  Аналіз ліквідності  ТзВО „Рівненська продуктова компанія”. 23

2.4. Аналіз фінансової стійкості ТзВО „Рівненська продуктова компанія”. 28

2.5. Аналіз рентабельності ТзВО „Рівненська продуктова компанія”. 34

3. Розробка заходів для покращення ТзВО „Рівненська продуктова компанія”. 39

Висновки. 42

Список використаної літератури. 44

Додатки. 46

Вступ

Бухгалтерський облік і звітність, що діють в Україні будуються на тих же принципах, що покладені в основу міжнародних стандартів фінансової звітності.

При складанні форм звітності потрібно виходити з облікових принципів, що звичайно залежать від того, наскільки точно вони відповідають своїм якісним характеристикам.

Звітність підприємства є логічним продовженням процедур фінансового обліку і являє собою систему показників, що характеризують майнове і фінансове положення організації на звітну дату.

Система показників звітності - це особливий вид записів, що є коротким витягом з поточного обліку, що відбивають зведені дані про стан і результати діяльності підприємства, його підрозділів, за звітний період.

Як відомо, формування звітності на підприємстві необхідно і для внутрішнього керування, і для зовнішніх користувачів з метою прийняття обґрунтованих висновків і рішень.

У сучасному житті найважливішою категорією стає прибуток і тому в центрі уваги фахівців знаходиться вибір (обговорення) процедури його обчислення. У залежності від обраних методів його формування міняється і величина податків, і суми дивідендів, і заробітна плата. Зі зміною умов господарювання відбуваються, і зміни в складі і змісту форм звітності, що у великому ступені стали відповідати вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

У системі економічної інформації бухгалтерська звітність є одним з найважливіших інструментів керування утримуючих найбільш синтезовану й узагальнену інформацію.

Дані бухгалтерської звітності використовуються для різних цілей на різних рівнях керування. Систематичне вивчення бухгалтерських звітів розкриває причини досягнутих успіхів, а також недоліків у роботі підприємства, допомагає намітити шляхи підвищення ефективності його діяльності.

Бухгалтерська звітність є основою об'єктивної оцінки господарської діяльності підприємства, базою поточного і перспективного планування, діючим інструментом для прийняття управлінських рішень.

Об’єктом дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю „Рівненська продуктова компанія” (надалі ТзОВ “ Рівненська продуктова компанія”)- є юридичною особою, має права та обов'язки, має розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатки та штампи зі своїм найменуванням, а також інші реквізити.

У даному звіті нами буде дане поняття бухгалтерської, податкової та статистичної звітності, розглянуті основні нормативні документи по даних питаннях, виділений зміст звітності і вимоги, пропоновані до неї.

Метою даної роботи є вивчення організації підготовки та подання основних форм фінансової, податкової та статистичної звітності з урахуванням статутної діяльності ТзОВ “ Рівненська продуктова компанія”, а також детальне вивчення окремих складових бухгалтерської звітності, а також визначення основних принципів її складання, порядок і умови подання .

Метою переддипломної практики є закріплення теоретичних знань, здобутих під час навчання в університеті; придбання навичок майбутньої професії – бухгалтера, оволодіння виробничим досвідом; завершення організаційної підготовки переддипломного проектування; набуття досвіду роботи в трудовому колективі; збір необхідної інформації по темі дипломного дослідження.

Виходячи з мети виробничої практики головним завданням є:

- вивчити специфіку діяльності підприємства – бази практики ТзОВ “ Рівненська продуктова компанія” , зокрема економічних служб цього господарства та прийняти безпосередню участь у їх роботі ;

- вивчити чинні законодавчі та галузеві інструктивні та нормативні матеріали;

-ознайомитися й зафіксувати виявлені зміни в системі оподаткування, статистичної та податкової звітності;

- набути практичних навичок фінансовох, обліково-аналітичної роботи;

- зібрати необхідні метеріали, форми бухгалтерської, статистичної, податкової звітності для дипломного проектування;

Звіт виконується на прикладі ТзОВ “ Рівненська продуктова компанія”. Основна мета діяльності фірми є здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на одержання прибутку.

Звіт з переддипломної практики складається з трьох розділів, вступу і висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі розкривається обгрунтування обраної теми; мета та завдання звіту, які необхідно вирішити питання для досягнення поставленої мети, об’єкти дослідження та основні напрямки діяльності ТзОВ “ Рівненська продуктова компанія” .

У першому розділі розглядається організаційна структура підприємства, а саме форма власності підприємства, форма обліку, облікова політика, склад звітності, структурні підрозділи підприємства.

У другому розділі описується фінансовий стан ТзОВ “ Рівненська продуктова компанія” .

У третьому розділі наводиться розробка заходів для покращення роботи ТзОВ “ Рівненська продуктова компанія” .

Отже, після закінчення переддипломної практики потрібно засвоїти:

вивчення нормативної бази з питань подання фінансової, податкової та статистичної звітності;

підготовку бухгалтерської звітності відповідно до умов чинного законодавства та діяльності ТзОВ “ Рівненська продуктова компанія”;

вивчення методики заповнення основних форм фінансової, податкової та статистичної звітності з урахуванням статутної діяльності ТзОВ “ Рівненська продуктова компанія”;

обґрунтування шляхів вдосконалення звітних форм та методів її підготовки з урахуванням специфіки господарства та розвитку економіки на даний час;

дослідження форм первинного та зведеного бухгалтерського обліку ТзОВ “ Рівненська продуктова компанія”, які є джерелом для розрахунку показників звітних форм.

Закрити

Звіт з виробничої переддипломної практики на прикладі ТзВО ”Рівненська продуктова компанія”

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.