Зміст

1. Бухгалтерський баланс, його структура, зміст і його зміни під впливом господарських операцій.

2. Предмет судово-бухгалтерської експертизи.

• Поняття про судові експертизи

• Предмет судово-бухгалтерської експертизи

• Висновок експерта-бухгалтера

3. Використана література.

Інвестований капітал - це сума простих та привіле­йованих акцій за їх номінальною вартістю, а також до­датково вкладений капітал.

Дарчий капітал - це вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фі­зичних осіб.

Нерозподілений прибуток - це частина прибутку, отриманого внаслідок ефективної діяльності підприєм­ства, що не була розподілена між акціонерами, а знову інвестована у підприємство.

За рівнем відповідальності власний капітал поділя­ється на статутний та додатковий.

Статутний капітал - це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском влас­ників (учасників) до капіталу підприємства. Він відо­бражає власні джерела формування активів, а також ко­лективну власність акціонерного товариства. Згідно із Законом України «Про господарські товариства» - акці­онерним товариством визнається товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості і відповідає за зобов'язан­нями тільки майном товариства. Статутний капітал акціо­нерного товариства не може бути меншим від суми, що дорівнює 1250 мінімальним заробітним платам на момент його створення.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товари­ства може відбуватись за рахунок:

 • випуску нових акцій;
 • обміну облігацій на акції;
 • зростання номінальної вартості акцій.
 • Додатковий капітал – це додатково вкладений капі­тал, тобто сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також дар­чий капітал, резервний капітал та нерозподілений при­буток.

  Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» під зобов’язаннями розуміють забор­гованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до змен­шення ресурсів підприємства, що втілюють у собі еко­номічні вигоди.

  З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділя­ються на: довгострокові, поточні, забезпечення, неперед­бачені зобов'язання.

  До довгострокових зобов'язань належать:

 • довгострокові кредити банків;
 • відстрочені податкові зобов'язання;
 • інші довгострокові фінансові зобов'язання.
 • Поточні зобов’язання включають:

 • короткострокові кредити банків;
 • поточну заборгованість за довгостроковими зобов'я­заннями;
 • короткострокову заборгованість за товари, роботи, послуги;
 • видані короткострокові векселі;
 • поточну заборгованість за розрахунками з бюдже­том, за розрахунками з оплати праці та ін.
 • Погашення зобов'язання може відбуватися шляхом сплати грошових коштів, наданням послуг, передаван­ням інших активів, перетворенням зобов'язання на ка­пітал.

  Під забезпеченням розуміють зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. Наприклад, оплата відпустки працівникам, оскільки не всі працівники через плинність кадрів її отримують, або здійснення гарантійного ремонту випущеної продукції, тому що тільки незначна частина, випущеної продукції можливо потребуватиме гарантійного ремонту.

  До пасиву балансу включаються також доходи май­бутніх періодів, тобто отримані підприємством у поточ­ному звітному періоді доходи, що формують прибуток майбутнього звітного періоду, в якому будуть понесені відповідні цим доходам витрати. Прикладом доходів майбутніх періодів можуть служити нараховані відсотки за фінансові інвестиції, що відносяться як до звітного, так і до майбутнього облікового періодів.

  Необхідно також мати на увазі, що господарські ре­сурси інших підприємств, установ, організацій, надані даному суб'єкту господарювання в тимчасове користу­вання (орендовані основні засоби, здані на комісію това­ри) обліковуються поза балансом.

  Бухгалтерський баланс надає важливі відомості про стан господарських ресурсів підприємства, їх склад та джерела формування на певну дату у загальному виразі. Разом з тим, за допомогою балансу не може бути здійсне­ний щоденний облік змін активів і їх джерел, насамперед тому, що баланс складається на перше число місяця, квар­талу і року, а також у зв'язку з багато чисельністю госпо­дарських операцій, що відбуваються кожний день. Тому щоденний, поточний облік господарських операцій ве­деться за допомогою системи бухгалтерських рахунків.

  Бухгалтерський рахунок - це спосіб економічного групування у грошовому виразі однорідних господар­ських операцій з метою поточного (щоденного) їх відобра­ження для контролю за виконанням господарських ресур­сів, власного капіталу, виконанням договірних зобов'я­зань та забезпечення зберігання майна підприємства.

  Схематично рахунок являє собою двосторонню таб­лицю, ліва сторона якої називається «дебет», а права - «кредит». Ці назви сторін рахунку є умовними позна­ченнями сторін бухгалтерського рахунку і суттєвого на­вантаження не несуть. Підсумки записів по дебету або кредиту рахунків називають оборотами, а різницю між ними - лишком, або сальдо.

  Відповідно до балансу бухгалтерські рахунки поділя­ються на активні, пасивні та активно-пасивні.

  До активних належать рахунки 1-3 класів, за допо­могою яких здійснюється облік стану і руху господар­ських ресурсів, а саме: основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів.

  Рахунки 4-6 класів, призначені для обліку стану та руху джерел формування господарських ресурсів, нази­ваються пасивними.

  Прийнято певний порядок відображення на активних і пасивних рахунках господарських операцій, а саме:

  Активний рахунок Пасивний рахунок

  Дебет Кредит Дебет Кредит
  Початковий залишок (сальдо) Зменшення Зменшення Початковий залишок (сальдо)
  Збільшення Дебетовий оборот Збільшення Кредитний оборот
  Кінцевий залишок (сальдо) Кінцевий залишок (сальдо)

  Як видно зі схем, порядок відображення господар­ських операцій на активних і пасивних рахунках різний. В активних рахунках у дебет записується початковий залишок (сальдо) ресурсів, їх подальше збільшення, у кредит - зменшення ресурсів. Сума записів операцій по дебету називається дебетовим оборотом. Кінцевий зали­шок (сальдо) ресурсів по активному рахунку записується у дебеті. Порядок записів на пасивних рахунках прямо протилежний. Початковий залишок (сальдо) відобража­ється в кредиті пасивного рахунку. По кредиту відобра­жається також збільшення джерел формування активів та кінцевий їх залишок (сальдо). По дебету пасивного ра­хунку відображається зменшення джерел активів..

  Деякі рахунки залежно від господарських операцій можуть мати одночасно дебетовий або кредитовий за­лишок, який може знаходитися як в активі, так і в пасиві балансу. Такі рахунки називаються активно-пасивни­ми. До активно-пасивних рахунків відносяться рахунки «Розрахунки за податками та платежами», «Розрахунки за страхуванням» та ін.

  Баланс і бухгалтерські рахунки тісно пов'язані між собою. Так, при відкритті рахунків початковий залишок записується з балансу, І навпаки, при складанні балансу на певну дату в статті балансу заносяться кінцеві залиш­ки з рахунків бухгалтерського обліку.

  Усі господарські операції на бухгалтерських рахун­ках відображаються за допомогою методу подвійного запису. Суть його полягає в тому, що кожна госпо­дарська операція відображається на рахунках двічі — по дебету одного і по кредиту іншого, причому зав­жди в рівних сумах.

  Необхідність застосування методу подвійного запису випливає з економічної суті господарських операцій, що відображаються на рахунках. Кожна операція спричиняє зміни у двох видах активів, або у двох видах джерел, або в одному виді активів і (у тому самому розмірі) у відпо­відному виді джерел засобів чи коштів.

  Відображення господарських операцій на рахунках способом подвійного запису розглянемо на конкретних прикладах.

  1. З поточного рахунку надійшло в касу підприємства 1,2 млн. грн. Внаслідок цієї операції у коштах підприєм­ства відбудуться такі зміни:

 • по рахунку «Каса в національній валюті» (актив­ний рахунок) - збільшення, що повинно бути записано по дебету рахунку «Каса в національній валюті»; на «Поточному рахунку в національній валюті» (активний рахунок) - зменшення, запис відображається по кредиту цього рахунку.
 • 2. Від прибутку підприємства до його статутного фонду відраховано 4,9 млн. грн. У результаті цієї операції зменшуються джерела формування засобів «Прибуток нерозподілений» (пасивний рахунок) - запис повинен бути проведений по дебету - і водночас збільшується таке джерело формування засобів, як «Статутний капі­тал» (пасивний рахунок), що буде відображено по креди­ту цього рахунку.

  3. На поточний рахунок підприємства одержано з банку короткострокову позику на суму 1,5 млн. грн. При цій операції збільшились кошти підприємства на «Поточ­ному рахунку в національній валюті» (активний раху­нок), що повинно бути записано по дебету цього рахунку і в той же час збільшилася заборгованість підприємства перед банком по позиці - «Короткострокові позики у на­ціональній валюті» (пасивний рахунок), запис роблять по кредиту цього рахунку.

  Основою запису на рахунках бухгалтерського обліку є документ. Взаємозв’язок між рахунками бухгалтерського обліку при реєстрації господарської операції способом подвійного запису називається кореспонденцією рахунків, а рахунки, що беруть участь у цьому взаємозв’язку ,- кореспондуючими.

  Кореспонденція рахунків позначається у рахунках відповідним записом – проводкою, яка може бути простою і складною. Усі записи по дебету та кредиту бухгалтерських рахунків щомісячно сумуються.

  Балансові рахунки бухгалтерського обліку, які містять загальні дані про різні активи господарства, власний капітал та зобов’язання, тобто їх джерела називаються синтетичними. Детальні відомості про рух і стан кожного конкретного об’єкта обліку можна одержати на підставі аналітичного обліку.

  Аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей ведеться на картках аналітичного (складського) обліку матеріально відповідальними особами. Аналітичний об­лік розрахунків з постачальниками ведеться бухгалтері­ями підприємства в журналах або книгах.

  Між синтетичними та аналітичними рахунками існує нерозривний зв'язок, який полягає в тому, що сума саль­до, сума оборотів по дебету, сума оборотів по кредиту всіх аналітичних рахунків відповідної групи повинні до­рівнювати сальдо, сумі обороту по дебету і сумі обороту по кредиту синтетичного рахунку. Взаємозв'язок між син­тетичними та аналітичними рахунками дає можливість здійснювати контроль за станом господарських засобів та джерел їх формування, дозволяє стежити за нормативами запасів сировини і матеріалів, витратою матеріальних за­пасів на виробництво, за додержанням фінансової, розра­хункової та кредитної дисципліни підприємства.

  Велике значення цей взаємозв'язок має для збережен­ня матеріальних цінностей і грошових коштів. У діяль­ності правоохоронних та контролюючих органів по за­хисту майна підприємств від корисливих злочинів часто зустрічаються випадки, коли з метою приховування роз­крадань матеріальних цінностей та інших зловживань матеріально відповідальні особи та обліковці не ведуть аналітичного обліку, посилаючись на будь-які причини. Виявляються такі зловживання за допомогою інвентари­зації та відновлення аналітичного обліку.

  Відсутність аналітичного обліку матеріальних ціннос­тей або незабезпечення обліковцями взаємозв'язку між синтетичним та аналітичним обліком необхідно розгля­дати, з одного боку, як ознаку скоєння корисливих злов­живань, а з другого - як причини, що сприяють скоєнню цих зловживань.

  У бухгалтерському обліку використовується додаткове групування показників однорідних засобів та їх джерел у межах синтетичних рахунків - субрахунки.

  Субрахунок - це синтетичний рахунок другого поряд­ку. Наприклад, по основному синтетичному рахунку «Виробничі запаси» можуть бути відкриті такі субрахун­ки: «Сировина і матеріали», «Куповані напівфабрикати», «Паливо», «Тара і тарні матеріали», «Будівельні мате­ріали» тощо. Субрахунки є проміжною ланкою між син­тетичними й аналітичними рахунками.

  Для синтетичного та аналітичного обліків господар­ських операцій підприємства, установи, організації за­стосовують облікові регістри, які рекомендовані Дер­жавним комітетом з бухгалтерського обліку.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 35

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Бухгалтерський облік 4

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.