Зміст

1. Бухгалтерський баланс, його структура, зміст і його зміни під впливом господарських операцій.

2. Предмет судово-бухгалтерської експертизи.

• Поняття про судові експертизи

• Предмет судово-бухгалтерської експертизи

• Висновок експерта-бухгалтера

3. Використана література.

Бухгалтерський баланс, його структура, зміст і його зміни під впливом господарських операцій

Основою «Судової бухгалтерії» є наука бухгалтер­ський облік, використання основних положень якого здійснюється з додержанням вимог норм кримінального та цивільного законодавства.

Бухгалтерський облік як одна із основних дисциплін у системі економічної освіти важливий для тих працівни­ків правоохоронної системи, хто обрав своєю професією захист державного і колективного майна від злочинних посягань, веде непримиренну боротьбу зі злочинами у сфері економіки.

Бухгалтерський облік виконує дуже важливі функції. У відомостях про економічну діяльність будь-якого під­приємства зацікавлено багато осіб: по-перше, це саме підприємство; по-друге, це держава; по-третє, це велике коло різних суб’єктів господарювання (акціонери, кре­дитори, інвестори тощо). Ці інтереси дуже різноманітні..

Так, саме підприємство зацікавлене в ефективному використанні активів, власного капіталу з метою отри­мання максимальних доходів, виконанні фінансових зобов’язань щодо держави та інших юридичних осіб. За допомогою бухгалтерського обліку підприємство отри­мує відомості, які необхідні для здійснення управління господарсько-виробничим процесом.

Держава зацікавлена у зборі максимальної суми подат­ків. Це можна досягнути завдяки правильно поставленому бухгалтерському обліку шляхом використання облікової інформації.

Інші суб'єкти господарювання, а саме: акціонери, кре­дитори, інвестори тощо зацікавлені, відповідно, в отри­манні максимальної суми дивідендів, які виплачуються з чистого прибутку підприємства і залежать від її вели­чини; у реальному виконанні підприємством своїх зо­бов'язань перед ними; у виборі кращої організації для інвестування своїх капіталів.

Таким чином, до функцій бухгалтерського обліку можна віднести:

забезпечення власних майнових інтересів підпри­ємства;

забезпечення майнових інтересів держави;

забезпечення майнових інтересів інших суб'єктів господарювання;

забезпечення ефективного управління господарсь­ко-виробничою діяльністю.

За умов побудови ринкової економіки, виникнення нових суб'єктів господарювання, змін податкової і бю­джетної політики держави працівники правоохоронних та контролюючих органів повинні шукати нові методи боротьби з корисливими злочинами, використовувати економіко-правові знання суспільних явищ, які адекватні ринковим відносинам.

Для управління підприємствами, організаціями, уста­новами необхідні відомості про ресурси підприємства та джерела їх формування. Таку інформацію можна одер­жати на підставі відповідного економічного групування - бухгалтерського балансу.

Бухгалтерський баланс - це прийнятий у системі бух­галтерського обліку спосіб економічного групування і загального відображення в грошовому виразі стану акти­вів, власного капіталу та зобов’язань підприємства на від­повідну дату. Зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стан­дартом) бухгалтерського обліку №1 «Баланс». Норми цього Положення застосовуються до балансів підпри­ємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності, крім балансів і бюджетних установ. Згідно зі ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фі­нансову звітність в Україні» складання балансу підприєм­ства передбачається станом на кінець останнього дня кварталу (року).

Баланс має форму таблиці і складається з двох органічно пов'язаних між собою частин - активу й па­сиву (див. табл. 1). У лівій частині таблиці (актив) зазна­чають господарські ресурси за їх складом і розміщенням, у правій (пасив) - відображають джерела утворення ре­сурсів, їх цільове призначення, а саме власний капітал та зобов’язання. Особливістю бухгалтерського балансу є тотожність грошових підсумків активу й пасиву. Ця ви­мога обов'язкова для будь-якого балансу.

Актив і пасив балансу поділяються на окремі розділи та статті. Статті бухгалтерського балансу - це показни­ки, що відображають стан окремих видів господарських засобів і джерел їх утворення на відповідну дату. Кожна стаття балансу має грошовий вираз.

Таблиця 1

Баланс ВАТ «КОЛОС» на 31 січня 2002 року (тис. грн.)

Актив Сума Пасив Сума
1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ Нематеріальні активи Незавершене будівництво Основні засоби 3000 8000

115000

1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Статутний капітал Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

105000 14000

35000

УСЬОГО за розділом 1 126000 УСЬОГО за розділом 1 154000
2. ОБОРОТНІ АКТИВИ Запаси: виробничі запа­си

незавершене виробництво готова продук­ція

товари

дебіторська за­боргованість за товари

грошові кошти та їх еквівален­ти в національ­ній валюті

12500

2000

7300

4200

3700

34300

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ -
3. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ -
4. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Короткострокові кре­дити банків Кредиторська забор­гованість за товари, роботи, послуги Поточні зобов'язання за розрахунками

з бюджетом

з оплати праці

25000 4700

1300

5000

УСЬОГО за розділом 2 64000 УСЬОГО за розділом 4 36000
3. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ - 5. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ -
БАЛАНС 190000 БАЛАНС 190000

За своїм складом активи підприємства відображають­ся у лівій стороні балансу. Економічні ресурси забезпе­чуються власним капіталом та зобов'язаннями (активи = власний капітал + зобов'язання), звідки (власний капі­тал = активи - зобов'язання). Активи відображаються у балансі у грошовому вираженні з використанням відпо­відного механізму оцінки, а саме: за сумою сплачених грошових коштів на момент придбання (історична собі­вартість); за сумою грошових коштів, яка була б сплаче­на в разі придбання такого самого активу на поточний момент (поточна собівартість); за сумою грошових кош­тів, яку можна було б отримати на поточний момент шляхом продажу активу в ході реалізації; за вартістю майбутніх чистих надходжень грошових коштів. Більше того, відображення активів здійснюється за умов досто­вірності визначення їх вартості, а також очікування отри­мання у майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням.

Активи підприємства класифікують на оборотні та необоротні.

Оборотні активи - це такі ресурси, які можуть бути реалізовані шляхом продажу або використання протя­гом операційного циклу, або впродовж дванадцяти місяців з дати складання балансу, або які не обмежені для поточного використання. До оборотних активів відно­сяться грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи дванадцяти місяців з дати балансу (виробничі запа­си, готова продукція, товари, незавершене виробництво, дебіторська заборгованість за товари, послуги, за роз­рахунки, інвестиції, грошові кошти в національній та іноземній валюті).

Під операційним циклом розуміється проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них про­дукції, товарів або послуг.

Запаси - це ресурси (активи) підприємства, які збері­гаються для продажу за умов звичайної господарської діяльності, або перебувають у процесі виробництва для такого продажу, або утримуються для споживання у виробничому процесі чи при наданні послуг, а також для управління підприємством (сировина і матеріали, комп­лектуючі вироби, готова продукція, паливо, будівельні матеріали, товари, малоцінні та швидкозношуючі пред­мети тощо). Придбані або вироблені запаси зарахову­ються на баланс підприємства за первісною вартістю (собівартістю). Методологія формування інформації про запаси та її відображення в бухгалтерському обліку ви­значена Положенням (стандартом) бухгалтерського об­ліку 9 «Запаси».

Поточна дебіторська заборгованість за товари, послу­ги, розрахунки - це заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу, або яка буде погашена протягом двадцяти місяців з дати балансу.

Грошові кошти та їх еквіваленти представляють суму готівки у касі підприємства, кошти на рахунках у банках, депозити на запитання, а також високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми гро­шових коштів.

Усі інші активи відносяться до необоротних (немате­ріальні активи, основні засоби, незавершене будівниц­тво, довгострокові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість тощо).

До складу нематеріальних активів належать:

права користування природними ресурсами;

 • права користування майном;
 • права на об'єкти промислової власності;
 • права інтелектуальної власності (авторські права);
 • привілеї, патенти тощо.
 • Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеть­ся по кожному об'єкту за відповідними групами.

  Не визнаються нематеріальними активами витрати на дослідження, підготовку кадрів, на рекламу тощо. Вони відображаються у звіті про фінансові результати як ви­трати періоду. Первісну оцінку нематеріальних активів становить собівартість чи створення. Амортизація нема­теріального активу проводиться систематично протягом строку його корисного використання, який не може пе­ревищувати 20 років.

  Нематеріальні активи підлягають списанню з балансу в разі його вибуття або неможливості отримання підприємством у подальшому економічних вигод від його ви­користання. Методологічні засади бухгалтерського облі­ку нематеріальних активів та відображення про них ін­формації у фінансовій звітності здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи».

  По статті «Незавершене будівництво» показують су­му інвестицій, спрямованих у незавершене будівництво для власних потреб підприємства, його балансова вар­тість складається з суми фактичних витрат, пов'язаних з будівництвом об’єкта основних засобів.

  Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого Міністерством фінан­сів України, основні засоби визначені як матеріальні ак­тиви, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення ад­міністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). До основних засобів належать такі об'єкти господарської діяльності: земельні ділянки, капітальні витрати на по­ліпшення земель, будинки та споруди, машини та облад­нання, транспортні засоби, інструменти, прилади та ін­вентар, робоча і продуктивна худоба, багаторічні на­садження, інші основні засоби.

  До довгострокових інвестицій відносяться вкладення у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

  Дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Довгострокова дебіторська заборгованість представляє собою суму за­боргованості юридичних та фізичних осіб, яка не вини­кає в ході нормального операційного циклу і буде по­гашена після дванадцяти місяців з дати балансу. Під де­біторами розуміються юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству пев­ні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших ак­тивів. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визна­чена її сума.

  Методологічні засади формування та відображення у бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості визначені у Положенні (стандарті) бухгалтерського об­ліку 10 «Дебіторська заборгованість».

  Розділ 3 балансу «Витрати майбутніх періодів» передбачений для обліку витрат, оплачених у звітному періоді, але які відносяться до наступного облікового періоду. Прикладом таких витрат можуть бути наперед сплачені орендна плата, рекламні послуги, страховка.

  Джерела формування активів (засобів) підприємства, які відображаються в пасиві балансу, поділяються на власний капітал та зобов'язання. Саме власний капітал, зокрема зареєстрована його частина, виступає гарантією захищеності прав власників підприємства. При створенні підприємства його статутний капітал втілюється в акти­вах, інвестованих учасниками (засновниками) і оціню­ється за вартістю майна підприємства. На цьому етапі підприємство ще не має зовнішньої заборгованості і то­му сума активів дорівнює сумі власного капіталу. У про­цесі господарської діяльності у суб'єктів господарюван­ня виникають перед юридичними та фізичними особами певні зобов'язання, які у майбутньому повинні бути по­гашені. Зобов'язання мають вищий пріоритет порівняно з вимогами власників при розподілу прибутків та майна підприємства.

  Таким чином власний капітал за Положенням (стан­дартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» визначається як частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Необхідно зазначити, що сума власного капіталу - це абстрактна вартість майна, вона не відображає поточну вартість прав власників під­приємства. Проте власний капітал є основою для здійс­нення господарської діяльності будь-якого суб'єкта гос­подарювання.

  Власний капітал підприємства має збільшуватись внаслідок:

  внесків його власників у вигляді грошових коштів та інших активів;

  накопичення суми нерозподіленого прибутку;

  конвертування зобов'язань;

  збільшення вартості активів (до оцінка необоротних активів);

  одержання активів у формі дарчого капіталу.

  За формою власний капітал поділяється на три кате­горії (види):

  а) інвестований (вкладний або сплачений капітал);

  б) дарчий капітал;

  в) нерозподілений прибуток.

  Характеристика роботи

  Контрольна

  Кількість сторінок: 35

  Безкоштовна робота

  Закрити

  Бухгалтерський облік 4

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.