План

1. Організація фінансового обліку на підприємствах торгівлі

2. Основні поняття ПДВ. Реєстрація платників податків

3. Нарахування, облік та оподаткування відпускних

4. Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі

5. Фінансовий та податковий облік тари

1. Організація фінансового обліку на підприємствах торгівлі

Фінансовий результат господарської діяльності визначається показником прибутку або збитку, що формується протягом календарного року.

Фінансовий результат діяльності підприємства формується з двох його доданків, основним з яких є реалізаційний результат, тобто отриманий від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Друга частина у вигляді прибутків і витрат, безпосередньо не пов'язаних з процесом реалізації продукції, товарів, робіт, послуг утворює позареалізаційний фінансовий результат діяльності підприємства. Якщо за звітний період підприємство від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг отримало прибуток, то увесь його фінансовий результат дорівнюватиме реалізаційному прибутку плюс позареалізаційні прибутки, мінус позареалізаційні витрати.

Розглянемо детальніше реалізаційний фінансовий результат. Він визначається у вигляді різниці між сумою виручки (без непрямих податків і платежів - ПДВ, акцизи) і сумою фактичної собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг.

Особливості визначення реалізаційного фінансового результату в торговельних (постачальницько-збутових) організаціях полягає в попередньому численні валового доходу. Для визначення реалізаційного фінансового результату торговельного підприємства з суми його валового доходу віднімається величина витрат звернення, що відноситься до реалізованих товарів.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається або у міру їх оплати (при безготівкових розрахунках - у міру вступу засобів за товари на рахунки в установах банків, а при розрахунках готівкою - ) по вступу засобів в касу), або у міру відвантаження товарів і пред'явленню покупцем розрахункових документів. У досліджуваному підприємстві моментом переходу прав власності є відвантаження товарів.

Метод визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) встановлюється підприємством на тривалий термін, виходячи з умов господарювання і договорів, що укладаються. Він фіксується в обліковій політиці підприємства.

Прибуток від реалізації продукції займає найбільша питома вага в структурі балансового прибутку організації. Її величина формується під впливом трьох основних чинників: собівартість продукції, об'єму реалізації і рівня діючих цін на продукцію, що реалізовується. Найважливішою з них є собівартість. У структурі ціни вона займає значну питому вагу, тому зниження собівартості дуже помітно позначається на зростанні прибутку за інших рівних умов.

Перейдемо до розгляду формування фінансового результату від позареалізаційної діяльності підприємства.

У Положенні про склад витрат № 552, в п. 14 говориться, що до складу позареалізаційних прибутків включаються:

прибутки, отримані на території України і за її межами від пайової участі в діяльності інших підприємств, дивіденди по акціях і прибутки по облігаціях і інших цінних паперах, що належать підприємству;

прибутки від здачі майна в оренду;

присуджені або визнані боржником штрафи, пені, неустойки і інші види санкцій за порушення умов господарських договорів, а також прибутки від відшкодування заподіяних збитків;

прибуток минулих років, виявлений в звітному році;

інші прибутки від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг);

позитивні курсові різниці

Згідно п. 15 Положень № 552 до складу позареалізаційних витрат включаються:

витрати по анулюваних виробничих замовленнях, а також витрати на виробництво, що не дало продукції;

витрати на зміст законсервованих виробничих потужностей і об'єктів (окрім витрат, що відшкодовуються за рахунок інших джерел);

на втрати, що компенсуються винуватцями, від простоїв із зовнішніх причин;

збитки по операціях з тарою;

судові витрати і арбітражні витрати;

присуджені або визнані штрафи, пені, неустойки і інші види санкцій за порушення умов господарських договорів, а також витрати по відшкодуванню заподіяних збитків;

збитки від розкрадань, винуватці яких по рішеннях суду не встановлені;

інші позареалізаційні витрати 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Фінансовий облік

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.