План

1. Стратегічний аудит

2. Відповідальність аудитора

3. Підсумкові документи, які складаються після перевірки

1. Стратегічний аудит

Особливим видом аудиту є стратегічний аудит. Його можна визначити як перевірку (в широкому значенні) відповідним спеціалістом (аудитором) стратегічних управлінських рішень, прогнозів, планів та інших проектів з метою оцінки їх обґрунтованості, взагалі їх оптимальності за суттю і формою.

У стратегічному аудиті особливо велику роль відіграють такі загальнонаукові прийоми: індукція і дедукція, моделювання, системний аналіз та оцінка. Серед власних прийомів, що використовуються у цьому виді аудиту, потрібно назвати тестування, експертне дослідження, спостереження, опитування та підтвердження, аналітичні огляди.

Методичні прийоми застосовуються на практиці через систему певних процедур, які здійснюються виконавцем. Процедури аудиту часто характеризуються передусім як конкретні дії аудитора. При виконанні різних аудиторських послуг можна використовувати в різноманітних комбінаціях ті чи інші прийоми аудиту, що виражатиме зміст відповідних аудиторських процедур. Серед процедур аудиту особливе місце займають контрольно-діагностичні (або просто діагностичні, адже діагностика включає елементи контролю), їх зміст диференціюється (відповідно змінюється) залежно від того, яка інформація вивчається, наприклад, ретроспективна, оперативна чи прогнозна.

Зупинимося на тих контрольно-діагностичних процедурах, за допомогою яких аудитори здійснюють перевірки інформації, спрямованої на перспективу; її прикладом є та, що міститься у фінансових прогнозах і планах.

Необхідність упровадження засобів антикризового управління підприємствами в умовах перехідної або ринкової економіки, яка породжується загальною економічною, соціально-політичною й екологічною нестабільністю, зумовлює підвищення ролі превентивного контролю.

Превентивний контроль - процедури контролю, які здійснюються до початку господарських операцій або настання інших подій з метою запобігання певним явищам. Підприємство може мати дуже велику користь від здійснення діагностики фінансових прогнозів і планів у контексті, превентивного контролю; тут можуть стати в пригоді аудитори.

Процес формування аудиторами переліку контрольних індикаторів на основі індикаторів раннього попередження може передбачати формування трьох основних зон спостереження та відповідальності: 1) зони спільного моніторингу; 2) зони автономного моніторингу; 3) зони, закриті для аудиторського моніторингу.

Зона спільного моніторингу передбачає ті індикатори, які є (в особливому порядку) стратегічно важливими для підприємства; інформація щодо них досліджується певними аудиторами й іншими спеціалістами (зокрема тими, що працюють на цьому підприємстві). Аудитори роблять висновки про фактори небезпеки (або можливості) незалежно від інших спеціалістів і на основі цих висновків оцінюють якість роботи останніх.

До зони автономного моніторингу належать показники, які контролюються виключно службою внутрішнього аудиту або незалежними аудиторами. Для цього, зокрема, потрібно, щоби були створені окремі інформаційні канали. Результати спостереження й аналізу в цьому випадку мають використовуватися для вирішення завдань аудиту.

Зона, закрита для аудиторського моніторингу - частина показників, інформація щодо яких не досліджується аудиторами з тих чи інших причин. Цілком ймовірно, що така інформація чи її частка досліджується (або досліджувалася, чи, можливо, буде досліджуватися) на підприємстві іншими спеціалістами, а не аудиторами. Закрита для аудиту зона може створюватися внаслідок дії різних чинників: стратегії аудиторів зосередження на ключових індикаторах (другорядні індикатори включаються в "закриту" зону), відсутності ресурсів для використання аудиторами всіх інформаційних каналів, обмеження завдань і сфери діяльності внутрішніх аудиторів адміністрацією тощо.

Сферою реалізації відповідних аудиторських процедур є вищезгадані зони спільного й автономного моніторингу. Система раннього попередження, яка функціонує завдяки моніторингу індикаторів небезпеки, породжує інформаційні потоки, спрямовані на підтримку процесів прийняття адекватних певним ситуаціям рішень, на основі яких, зокрема, будувались би фінансові прогнози та плани. Роль аудиторів при формуванні цих потоків може виявитися дуже суттєвою, а їхні рекомендації - надзвичайно корисними.

Процедури стратегічного аудиту класифікуються за різними ознаками. Виділимо деякі з них: за відношенням до суб'єкта можна визначити погоджені та незалежні процедури; за видами (формами) контролю - процедури щодо вибору та попереднього ознайомлення з клієнтом, збору інформації про клієнта і його бізнес, оцінки ефективності внутрішнього контролю, розрахунку й оцінки аудиторського ризику, складання загального плану та програми аудиту; контрольно-діагностичні (щодо зондування небезпеки і позитивних можливостей) та експертні процедури; аналітичні процедури. Інші процедури: за стадіями (етапами) аудиту - початкової, дослідження та завершальної; за видами аудиторського контролю -внутрішній і зовнішній аудит; за відношенням до використання аудиторських прийомів - однорідні та комплексні; за змістом процесу аудиту - основні та допоміжні.

Контрольно-діагностичні процедури зондування небезпеки та позитивних можливостей, на нашу думку, варто відносити за ознаками: першою - вищенаведеної класифікації до погоджених процедур; другою - відповідно до однойменних; третьою - в основному до процедур стадії дослідження, а також початкової стадії аудиту та їх етапів; четвертою - до процедур внутрішнього і зовнішнього аудиту; п'ятою - до комплексних; шостою - до основних.

Додамо, що підприємство, особливо в сучасних умовах, коли практична діяльність аудиторів великою мірою базується на концепціях аудиторського ризику та системного підходу до вивчення об'єктів дослідження, може і певним чином має розглядатися у формі відкритої системи, структура якої повинна передбачати ключові контрольні механізми, здатні максимально забезпечувати ефективне (відносно) безперервне функціонування. В цьому контексті аудиторам варто використовувати інформацію міжнародного стандарту аудиту № 570 "Безперервність".

Отже, в ролі зондування небезпек і позитивних можливостей контрольно-діагностичні процедури, які здійснюються внутрішніми та (або) зовнішніми аудиторами щодо підприємств, відіграють велику роль для стратегічного, в т. ч. фінансового управління цими суб'єктами господарювання головним чином тому, що можуть реально збільшити можливість для цих підприємств правильно відкорегувати свої фінансові прогнози та плани чи, навіть, інформаційну основу для їх побудови, оптимізувати системи отримання та цільового використання даних такої інформаційної бази.

Аудитори можуть суттєво допомогти підприємству, здійснивши контрольно-діагностичні процедури (як перевірку) проведення оцінки фінансового стану за допомогою специфічної стратегічної діагностики (перевірки). Для цього їм потрібно володіти методикою фінансового аналізу та стратегічного управління.

Фінансовий стан підприємства оцінюють досить часто за критерієм рівня близькості до банкрутства. Виділимо таких два основних підходи до прогнозування банкрутства. Перший базується на фінансових даних і передбачає: оперування деякими коефіцієнтами - "Z-коефіцієнтом" Альтмана (США), що здобув велику популярність, коефіцієнтом Таффлера (Великобританія) та ін.; вміння "читати баланс" наприклад, розраховувати такі показники: коефіцієнт абсолютної ліквідності, проміжний коефіцієнт покриття, загальний коефіцієнт покриття балансу, коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) тощо; робити відповідні висновки. Другий виходить із даних по збанкрутілих підприємствах і порівнює їх з відповідними даними досліджуваного підприємства.

Серед процедур стратегічної діагностики підприємства виділимо такі, які вимагають володіння однією з найпопулярніших систем стратегічного управління - "SWOT-аналізом". Вона ґрунтуючись на попередніх дослідженнях, порівнюючи внутрішні переваги та слабкості, а також зовнішні можливості та загрози, за допомогою матриці "SWOT-аналізу" визначає який різновид стратегії необхідно вибрати підприємству.

Відомою та популярною системою стратегічного управління є збалансована система показників "BalancedScorecard" ("BSC"). У загальному вигляді її структура складається з чотирьох основних блоків -проекцій. Кожна проекція допомагає керівництву підприємства отримати відповіді на чотири запитання: Як оцінюють компанію споживачі (проекція клієнтів)? Які бізнес-процеси можуть забезпечити компанії особливі конкурентні переваги це питання можна представити й так: що нам потрібно робити ще краще, ніж робимо (проекція внутрішніх процесів)? Як можна досягти подальшого покращення стану компанії (проекція навчання та розвитку)? Як оцінюють компанію акціонери та кредитори (проекція фінансів)?

Враховуючи те, що стратегію компанії дуже важко сформувати виключно мовою сухих цифр, однією з головних особливостей "BSC" є включення в неї як фінансових, так і нефінансових показників. Варто додати, що коли на підприємстві використовуються і "SWOT-аналіз", і "BS" (як приклад системи такого типу), то в цьому господарському суб'єкті, як правило, ефективнішим вважається спочатку проведення "SWOT-аналізу", а пізніше за його наслідками - і "BS".

Аудитору потрібно добре знати, як проводяться процедури: контрольно-діагностичні фінансових прогнозів і планів; діагностики оцінки фінансового стану суб'єкта господарювання; стратегічної діагностики підприємства для успішного виконання завдань стратегічного аудиту (зовнішнього чи внутрішнього). Тим більше, що аудитори можуть надавати інші, ніж власне аудит, послуги в сфері стратегічного управління.

Отже, контрольно-діагностичні процедури в сучасному стратегічному аудиті посідають важливе місце та відіграють вагому роль.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Облік і аудит 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.