Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 42

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. БІОРОЗМАЇТТЯ – ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТРИВАЛОЇ СКЛАДНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ 5

1.1. Поняття біорозмаїття й основні причини його втрати в сучасному світі 7

1.2. Глобальний та регіональний вимір втрати біорозмаїття 12

РОЗДІЛ 2. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРОЗМАЇТТЯ ЯК ВАЖЛИВА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО ЛЮДСТВА 16

2.1. Національні програми збереження біорозмаїття у глобальному економіко-правовому просторі 16

2.2. Економічна оцінка біорізноманіття 22

2.3. Основні методи та заходи по запобіганню зменшення біорозмаїття 25

РОЗДІЛ 3. ЗБЕРЕЖЕННЯ І НЕВИСНАЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ БІОРОЗМАЇТТЯ УКРАЇНИ 29

3.1. Показники стану біорозмаїття в Україні 29

3.2. Збереження біологічного різноманіття в Україні 33

ВИСНОВКИ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. У наш час важливою проблемою є стабілізація екологічної ситуації на планеті, охорона глобальних природно-суспільних благ. Проблемою є відсут­ність єдиних концептуальних основ Екологічної Конституції Землі і належної міжнародної координації щодо питань збереження біорозмаїття.

Глобальний характер погіршення якості навколишнього природного середовища зумов­лює необхідність об'єднання зусиль всіх країн для запобігання екологічній катастрофі, збереження біосфери Землі, зниження ймовірності виникнення екологічно небезпечних ситуацій, зменшення масштабів їхнього впливу та убезпечення людей. У багатьох країнах прийнято комплексні програми при­родокористування по всьому природно-продуктовому ланцюжку й по всіх се­редовищах, підкріплені відповідними диверсифікованими законодавствами. У них закріплено вагому роль держави щодо регулювання природоощадної діяльності, визначення права та обов'язку природокористувачів. Існуючі між­народні структури не мають достатніх повноважень і ресурсів для вирішення глобальних проблем. Віднедавна Україна бере активну участь практично у всіх формах міжнародного співробітництва у природоохоронній сфері.

Бі­орозмаїття - це цінність, що має генетичне, соціальне, екологіч­не, економічне, наукове, культурне, освітнє значення. Адже воно - головний ресурс на планеті, що уможливлює сталий розвиток, збереження середовища перебування й біологічних ресурсів.

Зменшення природного біорізноманіття або заміна диких видів культурними призводять до зміщення рівноваги енерго- і масообміну в біосфері, в результаті чого змінюється середовище проживання людини, збільшується число природних катастроф, погіршується екологічна інфраструктура життя.

Актуальність проблеми збереження біорізноманіття була підкреслена на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо де Жанейро в 1992 р. прийняттям спеціального документа - Конвенції про біологічне різноманіття.

Кардинальне вирішення проблеми збереження біорізноманіття лежить в площині економіки та її регіонального розвитку, екологізації інтересів людини, її мотивацій.

Проблеми еколого-стійкого виробництва на цей час нагально постають перед виробничо-господарською діяльністю і є причиною зменшення біороз- маїття на всій Землі. Сполучення відсталості існуючого технічного базису ви­робництва із сучасними тенденціями науково-технічної революції порушує екологічну рівновагу і з кожним роком дедалі більше погіршує стан навко­лишнього природного середовища. Екологізація технологій (виробництва) - це основний захід щодо запобігання негативному впливу виробничих проце­сів на природне середовище, який повинен розглядатися й впроваджуватися як на національному рівні, так і мати підтримку на глобальному. Створення єдиного міжнародного центру з екологічної допомоги уможливить здійснення природоохоронних заходів шляхом розробки й впровадження нової техніки і технологій (зокрема маловідходних), у яких задіяно мінімальну кількість при­родних ресурсів (або альтернативно можна замінити обмежені ресурси на не­обмежені) і передбачено мінімізацію шкідливих викидів.

Проблема збереження біорозмаїття, підтримання екологічного стану екосистем широко висвітлювалася у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема Т. Андрієнко-Малюк, О. Веклич, Т. Галушкіної, Л. Гринів, Ю. Грищенка, О. Гнаткович, В. Голяна, Н. Зіновчук, Л. Мельника, П. Скрипчука, І. Синякевича, А. Сохнича, М. Ступеня, В. Коваля, А. Третяка, М. Хвесика, Г. Черевка, В. Шевчука, М. Щурика та інших авторів. Потрібно також зазначити, що на сьогодні результати завершених системних досліджень, орієнтованих на вирішення проблеми формування дієвого організаційно-економічного механізму збереження біорізноманіття в Україні практично відсутні. Ці обставини визначають актуальність теми курсової роботи, формування мети та завдань дослідження.

Об’єктом дослідження є процес формування організаційно-економічного механізму збереження біорозмаїття.

Предметом дослідження є біологічне різноманіття і особливості його збереження, як глобальна проблема людства.

Мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб показати, що таке біорозмаїття та наскільки велика його роль в збереженні життя на Землі.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити комплекс взаємопов'язаних завдань:

- розкрити сутність поняття біорозмаїття та його види;

- виявити причини і фактори зміни біорозмаїття;

- виявити проблеми біорозмаїття та його загрози;

- вивчити вплив природних і антропогенних факторів на біорозмаїття;

- розглянути основні методи та заходи по запобіганню зменшення біорозмаїття.

При написанні роботи були використані такі методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми дослідження; синтез, порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Зменшення біорозмаїття як глобальна проблема сучасного людства

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.