Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 90

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ 5

РОЗДІЛ 1. Огляд літератури 8

1.1. Аналіз основних літературних джерел по темі дослідження 8

1.2. Фізико-географічні особливості Зарічненського району 11

РОЗДІЛ 2. Морфо-функціональні особливості організації Odonata 15

2.1. Морфологічні особливості бабок 15

2.2. Внутрішня організація різних фаз розвитку бабок 18

2.3. Онтогенетичні особливості життєдіяльності Odonata 29

2.4. Особливості життєвого циклу бабок 36

РОЗДІЛ 3 Дослідження динаміки чисельності популяцій представників ряду Odonata вЗарічненського району 40

3.1. Методика та методи дослідження популяцій ряду Бабок 40

3.1.1. Методика збору та зберігання досліджуваного матеріалу 40

3.1.2. Методика кількісної оцінки популяції Бабок 43

3.2. Дослідження видового складу бабок Зарічненського району 44

3.3. Аналіз кількісного складу популяцій Odonata 54

3.4. Особливості фенології бабок досліджуваної території 57

РОЗДІЛ 4. Охорона праці і безпека у надзвичайних ситуаціях 63

4.1. Права та повноваження працівників держгірпромнагляду 63

4.2. Основні заходи цивільного захисту на об’єкті господарювання 65

4.3. Вимоги до вентиляції приміщень біологічних лабораторій 68

Висновки 70

Список використаної літератури 72

Додатки

ВСТУП

Актуальність дослідження. За останнє століття бурхливий розвиток промисловості призводить до систематичного забруднення прісноводних водойм, що прямо або опосередковано впливає на водну флору і фауну. Особливо відчутним є забруднення для слабо текучих і стоячих водойм, тому в даний час, значну увагу, необхідно приділяти дослідженню ентомофауни, так як вона відіграє велику роль у природній та санітарно - біологічній очистці водойм і певні види водних комах у фазах імаго та личинки є індикаторами забрудненості. Охорона комах - серйозна ентомологічна проблема, вирішення якої в окремих випадках, можливо, потребує спеціальних законодавчих актів, так як це вже зроблено в багатьох європейських країнах. Проте будь-які, навіть найсуворіші заходи захисту не будуть мати успіху без широкої популяризації знань про Insecta [46].

Серед комах бабки виділяються багатьма унікальними рисами в морфології, біології, поширенні й досить своєрідною їхньою участю як у співтовариствах живих організмів, так й, у цілому, в екосистемах. Ці моменти ставлять бабок у ряд найцікавіших модельних об'єктів для досліджень у різних галузях біологічної науки (Харитонов, 1991).

Бабки (Odonata) – одна з найстародавніших груп комах, яка відіграє важливу роль у водних та наземних біоценозах водно-болотних угідь північного заходу України. Завдяки високій чисельності, чергуванню в життєвих циклах водного і наземного етапів, активному хижацтву, бабки вносять вагомий внесок в кругоообіг органічних речовин водних та навколоводних біогеоценозів.

Бабки — одна з найбільш чутливих до змін навколишнього середовища група комах. Це пов’язано з тим, що личинкибагатьох видів — стенобіонти, які можуть розвиватись тільки в певних типах водойм і нерідко потребують високої чистотиводи. Ця особливість бабок використовується гідробіологами для біоіндикації водойм. В деяких країнах Європи весь ряд бабок занесено до національних «червоних книг», що було реакцією на зниження чисельності за останні десятиліття багатьох колись звичайних видів. Для того щоб охороняти види, треба вміти їх розрізняти в природі і знати їх розповсюдження. Картування видів бабок такої величезної території, як Україна, — справа непроста і потребує багаторічних спостережень місць виплоду. Така робота може бути проведена в майбутньому тільки при наявностідостатньої кількості добровольців-аматорів, що зможуть проводити багаторічні спостереження на місцях [20].

Бабки відрізняються багатьма прогресивними рисами, такими, як широке розповсюдження, видове різноманіття. Складна поведінка, наявність високо адаптованих життєвих форм, активне хижацтво визначає їх важливу роль в трофічних ланцюгах біоценозів.

Широко відома позитивна роль бабок в масовому винищенні кровосисних комах, а іноді і шкідників сільського і лісового господарства. В окремих випадках бабки можуть приносити і шкоду, в тому числі, складаючи харчову конкуренцію малькам риб в риболовних ставках, винищуючи бджіл в районах пасік. Відома роль бабок і як носіїв унікального генофонду, що пробудило взяти під охорону рідкісні види цих комах. Бабки широко використовуються в якості модельних об’єктів в найрізноманітніших біологічних дослідженнях [1].

Об’єкт дослідження – біоценози Зарічненського району.

Предметом дослідження є представники ряду Odonata.

Мета роботи – дослідити динаміку чисельності популяцій представників ряду Odonata в біоценозах Зарічненського району.

Враховуючи об’єкт, предмет та мету роботи, були поставлені наступні завдання дослідження:

– Проаналізувати основні етапи розвитку української одонтології;

– Охарактеризувати природно-кліматичні особливості території дослідження;

– Розглянути особливості організації та онтогенезу Odonata;

– Охарактеризувати методику збору і обліку бабок;

– Дослідити якісний і кількісний склад популяцій представників ряду Odonata на досліджуваній території.

– Проаналізувати динаміку чисельності бабок в межах досліджуваної території.

– Проаналізувати фенологію розвитку визначених бабок та встановити активність періодів льоту їх імаго.

База дослідженнялабораторія прикладної ентомології психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету.

Теоретична база дослідження. Для більш докладного викладу матеріалу й повнішого висвітлення теми дипломної роботи ми користувалися працями таких авторів:Белишев Б. Ф. [5], Белишев Б. Ф. [6], Березіна Н. А. [7], Геренчук К. І. [12], Дятлова Е. С. [17], Казенас В. Л. [21], Коротун І. М. [25], Матушкіна Н. О. [28], Спурис З. Д. [35], Станек В. Я. [36], Фасулаті К. К. [37], Хрокало Л. А. [39] та багатьох інших.

Методологічна основа дослідження – загальнонаукові методи теоретичного аналізу наявних джерел у поєднанні з методами спостереження й біологічно-екологічних досліджень, а саме: систематизації, синтезу, порівняльного аналізу й узагальнення.

Наукова новизна: видове різноманіття бабок в різних біоценозах вивчене не достатньо в умовах Західного Полісся, більшість праць присвячена морфології і біології, тому вибір теми є актуальним для визначення якісних і кількісних показників представників Odonata, встановлення динаміки чисельності та особливостей поширення бабок, і в подальшому визначення біоценотичних зв’язків видів в екосистемах.

Практичне значення: результати роботи можуть бути використані для поглиблених фауністичних та екологічних досліджень в Рівненській області.Матеріали роботи можна використовувати при підготовці студентів біологічного факультету ВНЗ під час вивчення ентомології, великого практикуму із зоології, зоології безхребетних тощо.

Закрити

Динаміка чисельності представників Odonata в умовах Зарічненського району

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.