Комплексна оцінка банківської діяльності на основі даних фінансової звітності та управлінського обліку, на прикладі ПАТ ОТП банк

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

1.1 Поняття і сутність фінансового обліку

1.2 Бухгалтерський управлінський облік: сутність і призначення

1.3 Управлінський облік як елемент системи бухгалтерського обліку

РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «ОТП БАНК»

2.1 Характеристика діяльності ПАТ «ОТП БАНК»

2.2 Аналіз показників фінансового стану ПАТ «ОТР БАНК»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Вступ

Фінансовийоблік - це сукупність правил і процедур для відображення, обробки і подання інформації відповідно до вимог законодавчих актів та стандартів. Фінансовий облік забезпечує облік активів і пасивів підприємства, оформлення, реєстрацію, безперервне і взаємопов'язане відображення господарських операцій на рахунках та облікових регістрах, складання фінансової звітності, збір і систематизацію інформації для зовнішніх і внутрішніх користувачів. Ведення фінансового обліку передбачає суворе дотримання законів, нормативних актів, положень, стандартів, інструкцій і принципів.

Управлінськийоблік— це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.

Метою курсової роботи є аналіз фінансового та управлінського обліку. З окресленої мети випливають наступні завдання:

1.охарактеризувати сутність фінансового обліку;

2.розглянути економічну сутність бухгалтерського управлінського обліку;

3.показати значення управлінського обліку як елементу системи бухгалтерського обліку;

4.охаректезувати діяльність ПАТ «ОТП БАНК»;

5.проаналізувати показники фінансового стану ПАТ «ОТП БАНК»;

6.виявити шляхи удосконалення фінансового та управлінського обліку.

Предметом курсової роботи є теоретичні аспекти оцінки вартості акцій.

Об’єктом дослідження є ПАТ «ОТП БАНК».

Інформаційним забезпеченням курсової роботи є нормативно - правова база, навчальні посібники, підручники, наукові видання, фінансова звітність банку.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

1.1. Поняття та сутність фінансового обліку

Класичне визначення фінансового обліку говорить: «фінансовий облік є система, яка здійснює вимірювання, обробку та передачу фінансової та економічної інформації про певний господарюючого суб'єкта». Дана інформація дає можливість користувачам приймати обгрунтовані рішення при виборі альтернативних варіантів використання обмежених ресурсів при управлінні господарською діяльністю фірми.

Д.Л. Волков дає таке визначення фінансового обліку: «Фінансовий облік (financial accounting), - це облік з метою забезпечення інформацією широкого кола користувачів і, перш за все, зовнішніх по відношенню до організації, що, однак, не передбачає, що дані фінансового обліку не використовуються внутрішніми користувачами і не впливають на прийняття ними управлінських рішень »

Основна мета фінансового обліку полягає в отриманні інформації для складання бухгалтерської (фінансової) звітності для зовнішніх користувачів.

Фінансовий облік реєструє в основному вже доконаний факт (інформацію про минуле). Його об'єктом є фінансово-господарська діяльність організації: її майно, зобов'язання, господарські операції, фінансові результати. Ведення фінансового обліку обов'язково, воно суворо регламентується нормативними документами - законодавством України, стандартами (положеннями), методичними вказівками і ін. Відповідальність за це несе керівник організації. У Законі України «Про бухгалтерський облік» зазначено, що особи, відповідальні за організацію та ведення бухгалтерського обліку, в разі ухилення від ведення обліку в порядку, встановленому законодавством України, спотворення звітності, недотримання термінів її подання та публікації притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності[5, с. 95].

Дані фінансового обліку в установленому порядку зводяться у фінансовій звітності, яка представляється зовнішнім користувачам (власникам організації, податковим органам, органам статистики і т. д.); в значній мірі вони не представляють комерційної таємниці, оскільки характеризують лише узагальнені показники діяльності організації.

У фінансовому обліку витрати групуються за економічними елементами (однорідними групами). Незалежно від форми власності організації становищем про витрати організації встановлено єдиний перелік економічних елементів: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація, тощо.

Основні елементи методу фінансового обліку - документація, грошова оцінка, рахунки, подвійний запис, інвентаризація і баланс, тобто рівність активів джерелами їх утворення (активи = капітал + зобов'язання).

Фінансовий облік заснований на загальноприйнятих принципах, які регулюють запис і передачу фінансової інформації. На їх основі в кожній організації розробляються стратегічні положення і визначаються (вибираються) конкретні правила ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій.

1. Принцип цілісності.

2. Принцип автономності.

3. Принцип діючої організації.

4. Принцип грошового виміру.

5. Принцип подвійного запису

6. Принцип (допущення) тимчасової визначеності фактів господарської діяльності.

11. Принцип конфіденційності.

12. Принцип реєстрації.

13. Принцип визначення елементів бухгалтерської (фінансової) звітності.

До відання фінансового обліку у всіх організаціях країни незалежно від їх організаційно-правової форми, форми власності та галузевої приналежності пред'являються такі загальні вимоги.

Організація веде фінансовий облік майна, зобов'язань і господарських операцій (факторів господарської діяльності) шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку, включених до робочого плану. Робочий план рахунків розробляється організацією на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого Міністерством фінансів України.

Здійснення Програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також перехід нановий План рахунків сприяли підрозділу бухгалтерського обліку на два види обліку: фінансовий і управлінський.

Фінансовий облік призначений для узагальнення інформації про діяльність організації в цілому: доходи та витрати, стан грошових коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність та рух активів, а також про платежі до бюджету і Єдиний соціальний податок, про фінансові вкладення, фінансові результати діяльності.

Таким чином, у фінансовому обліку формується інформація по загальним показникам діяльності комерційної організації. Дані фінансового обліку зводяться у фінансовій звітності і представляються зовнішнім користувачам: засновникам організації, органам статистики, банківським, фінансовим установам і податковим органам.

У фінансовому обліку відображаються загальні показники діяльності організації, і тому дані фінансового обліку не становлять комерційну таємницю, оскільки у фінансовому обліку знаходить відображення необхідна інформація у фінансову бухгалтерію, де потрібні дані про витрати для контрольних цілей та забезпечення сумісності з управлінським обліком.

В.Г. Гетьман відзначає наступні необхідні принципи побудови фінансового обліку:

- Ведення обліку має здійснюватися на базі Міжнародних та Укрїнських стандартів обліку та звітності;

- Фінансовий облік повинен відповідати всім вимогам користувачів фінансової звітності;

- Фінансова звітність повинна представлятися в грошовому вираженні;

- Фінансовий облік і звітність формують достовірну, об'єктивну, повну і сучасну інформацію;

- Фінансовий облік і звітність організуються на основі бухгалтерських рахунків та подвійного запису;

- Фінансова інформація припускає проведення аудиторських перевірок та здійснення аналізу фінансового стану організації;

- Організація обліку інфляції (зміна цін). Організація на підставі регламентуючих документів і приводиться у пресі індексу цін повинна визначати реальну вартість матеріально-виробничих запасів.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 34

Платна робота

Закрити

Комплексна оцінка банківської діяльності на основі даних фінансової звітності та управлінського обліку, на прикладі ПАТ ОТП банк

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.