Зміст

Вступ 

Розділ 1: Теоретичні аспекти організації банківських операцій в установі банку 

1.1 Розрахункові операції в комерційних банках 

1.2 Організація кредитних послуг 

1.3 Організаційна структура та управління „Ощадбанку”

Розділ 2: Аналіз організації банківського кредиту 

2.1 Механізм надання кредиту 

2.2 Нарахування, сплата і стягнення відсотків 

2.3 Контроль за виконанням кредитної угоди 

2.4 Проблеми в наданні банківських послуг 

Розділ 3: Шляхи вдосконалення банківських послуг 

Висновки

Вступ

Предметом дипломної роботи є теорія і практика організації банківських послуг.

Об'єктом дослідження в дипломній роботі є Шепетівське віділення в „Ощадбанку”

Методологічною основою дослідження є діалектичний матеареалізм , що дозволяє розглядати проблеми в усній їх складності , взаємообумовленості та співвідносити логічне в процесі пізнання .

Виходячи із мети були поставленні наступні завдання:

-виявити та обґрунтувати фактори і періоди становлення та розвитку банківських послуг;

-охарактеризувати сутність, основні принципи організації банківських операцій;

-визначити принципи організації банківського кредитування;

-окреслити та теоретично обґрунтувати шляхи розвитку банківських послуг

Структура дипломної роботи включає в себе: вступ, основну частину, ви­сновки, перелік використаних джерел інформації, додатки.

У вступі висвітлені актуальність теми, визначена мета та завдання дипломної роботи, сформульовані основні категорії і поняття,що стосуютьсяполітикибанку.

У першому розділі розглядаються теоретичні положення організації банківських операцій в установах банків а саме організація грошових розрахунків та кредитних послуг.

У другому розділі проведено аналіз організації процесу кредитування фізичних осіб, організація кредитної роботи в банку. На основі проведеного дослідження виявлені проблеми в організації банківських послуг та подані пропозиції щодо розвитку ринку банківських послуг, що відображено у третьому розділі роботи.

Під час написання роботи використовувались такі методи дослідження. Як хронологічний, економіко-статистичний, метод порівняльного аналізу.

При написані роботи використовувались законодавчо-нормативні акти України, фінансова статистична звітність об’єкта дослідження та підручники, посібники.

Процес переходу України до якісно нової форми економічних відно­син, що базуються на ринкових принципах ведення господарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки, яка відіграє ключову роль у забезпеченні руху грошових пото­ків, тим самим створюючи базові передумови суспільного відтворення. Основною ланкою цієї сфери є банківська система, якій належить провід­не місце у загальному механізмі організації й регулювання господарського життя суспільства і від ефективності функціонування якої вирішальною мірою залежить успіх соціально-економічних перетворень у країні загалом.

Розвиток банківської системи як головного складника фі­нансового сектора покликаний прискорити трансформацію суспільства загалом і розвиток бізнесу зокрема, оскільки значний вплив банків на українське середовище є очевидним.

Проблеми оптимізації функціонування банківської сис­теми є одним із ключових напрямів у загальній системі заходів щодо ефективного реформування усіх економічних відносин на ринкових за­садах і забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку нашої країни на тлі глобалізації господарських процесів, загострення конку­ренції на різних видах міжнародних ринків, включаючи і фінансові, та інтеграції вітчизняної економіки у світове господарство. Роль банків у цих процесах важко переоцінити з огляду на їхнє центральне місце у забезпеченні усіх суб'єктів господарювання та фізичних осіб необхідни­ми послугами, без яких неможливі нормальний перебіг усіх бізнес-про-цесів на мікроекономічному рівні та неперервність розширеного відтво­рення на макроекономічному рівні загалом. Відтак цілком очевидною стає актуальність вивчення питань належної організації ринку банків­ських послуг, включаючи як відповідні теоретичні аспекти, так і прак­тичні напрями його розвитку в контексті безпосереднього розв'язання завдань щодо підвищення якості банківського обслуговування різних груп клієнтів та загального рівня конкурентоспроможності банківських установ.

Розвинута банківська система є необхідною умовою нормального функціонування економіки, тобто функціонування суб'єктів господарської діяльності та державного бюджету. Лише через досконалу банківську систему можна здійснити реструктуризацію економіки в цілому. Крім того, надійний і розвинений банківський сектор відіграє надзвичайно важливу роль у стабілізації економіки країни. Без залучення коштів населення у банківський сектор неможлива фінансова санація підприємств, які потребують фондів для функціонування і реструктуризації.

Нині у вітчизняній банківській системі, як і в інших сферах національної економіки, відбувається становлення ринкових, насамперед, конкурентних засад. Рівновага на банківському ринку, а, отже, й стабільність банківської системи безпосередньо залежать від стану конкуренції. З огляду на це на нинішньому етапі розвитку ринкових відносин в Україні першочергового значення набуває підвищення конкурентоспроможності банківського сектора.

Саме цієї проблеми – проблеми конкурентоспроможності банківського сектора України і стосується дана робота, яка є спробою висвітлення основних проблем конкурентноздатності українського банківського вирішення у національній економічній системі.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 75

Безкоштовна робота

Закрити

Проблеми і перспективи розвитку банківських послуг

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.