Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ  5

1.1. Поняття та класифікація електронний банківських послуг. 5

1.2. Характеристика нормативної бази, щодо регулювання електронних банківських послуг. 8

1.3. Еволюція електронного банківського обслуговування. 12

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТЕЖІ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНІ 18

2.1. Характеристика карткових платіжних систем. 18

2.2. Розвиток Internet-banking в Україні 23

2.3. Основні вимоги до систем електронного  банківського обслуговування. 28

2.4. Світові стандарти критеріїв оцінки безпеки інформаційних систем. 32

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ. 37

ВИСНОВКИ.. 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 46

ВСТУП

У світі наразі спостерігається тенденція до усе більш широкого використання в усіх сферах суспільної діяльності сучасних інформаційних технологій, і, перш за все, глобальної інформаційної мережі Інтернет. Історично склалося так, що банківська сфера є найбільш чутливою до їх розвитку. Це можна пояснити різними причинами, однією із яких є необхідність обслуговування клієнтів у широких географічних масштабах (від регіонального до міжнародного) із мінімальними витратами, але із максимальним ступенем зручності та універсальності пропонованих послуг.

Надання електронних банківських послуг (починаючи із середини 80-х років ХХ століття) поступово перетворюється на один із пріоритетних напрямів діяльності кредитних організацій (банків) та фінансових компаній індустріально розвинених країн. Аналогічна тенденція спостерігається і серед українських банків. Сьогодні більшість із них приділяють значну увагу розширенню спектру послуг, пов’язаних із обігом банківських карток, надають клієнтам можливість дистанційного керування рахунком за допомогою систем „клієнт-банк” та „Інтернет-банкінг”.

Можна констатувати, що стан розвитку електронних банківських послуг випереджає рівень їх правого регулювання, а це, у свою чергу, може призвести до різноманітних колізійних ситуацій. Необхідність дослідження правових проблем, пов’язаних із даним видом банківських послуг, є закономірною ще й тому, що діяльність банків у цій сфері не лише впливає на стабільність кредитно-грошової та фіскальної систем держави, але й зачіпає майнові інтереси невизначеного кола осіб, у тому числі, споживачів зазначених послуг.

Актуальність вибору теми роботи пов'язана з тим, що сьогодні неможливо уявити функціонування банківських установ без використання сучасних інформаційних технологій та, зокрема глобальних комп'ютерних мереж, у тому числі й Internet. Це пояснюється тим, що он-лайнові банківські послуги дозволяють сьогодні проводити фінансові операції (торгівля акціями, отримання кредитів, страхування і т.п.) без посередників, що призводить до зниження комісійних і прискорення обігу фінансових активів. Тому доцільно буде дослідити стан розвитку електронних банківських послуг в Україні.

Загальні аспекти діяльності банку на ринку електронного банківського обслуговування, знайшли віддзеркалення в наукових працях вітчизняних економістів, зокрема А.І. Басова, А.І. Жукова, Е.Ф. Жукова, В.А. Галанова, Ю.В. Головіна, А.Н. Іванова, О.І. Лаврушина, Ю.С. Масленчекова, Б.Б. Рубцова, В.М. Усоскіна та в роботах зарубіжних вчених: Б. Бухвальд, Ханс-Ульріх Деріг, Ю. Зайтц, Ф. Котлер, З. Де Куссерг, Же.-Ж. Ламбен, Б. Маруа, Д. Норкотт, М. Портер, П. Роуз, Дж. Еванс і ін.

Об'єктом дослідження в даній роботі є електронні банківські послуги в Україні.

Предметом дослідження виступає сучасний стан та перспективи розвитку електронних банківських послуг в Україні.

Метою роботи є дослідження розвитку електронного банківського обслуговування і його стан на сучасному етапі розвитку.

Відповідно до мети дослідження було поставлено такі задачі:

- визначити економічний зміст електронних банківських послуг;

- охарактеризувати законодавчу та нормативно-правову базу щодо регулювання електронних банківських послуг;

- визначити положення банків у сфері інтернет-банкінгу;

- обґрунтувати шляхи удосконалення електронних банківських послуг.

У процесі дослідження використовуються методи аналізу і синтезу, порівняння, абстрагування, а також системний підхід.

Практична цінність результатів дослідження полягає в розробці методичних рекомендацій щодо удосконалення електронних банківських послуг комерційних банків на ринку банківських послуг, спрямованих на покращання якості обслуговування клієнтів.

Закрити

Електронні банківські послуги - сучасний стан та перспективи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.