План

Державна реєстрація комерційного банку

Повноваження національного банку щодо організації готівкового грошового обігу

Список використаної літератури

Державна реєстрація комерційного банку

Державна реєстрація банків здійснюється Національним банком України вiдповiдно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України.

Уповноваженi засновниками банку особи подають Національному банку України для державної реєстрацiї такi документи:

1) заяву про реєстрацiю банку;

2) установчий договiр (крiм державного банку);

3) статут банку;

4) рiшення про створення банку (протокол установчих зборiв) або Постанову Кабiнету Мiнiстрiв України про створення державного банку;

5) бiзнес-план, що визначає види дiяльностi, якi банк планує здiйснювати на найближчий рiк, та стратегiю дiяльностi банку на найближчi три роки згiдно iз встановленими Нацiональним банком України вимогами;

6) iнформацiю про фiнансовий стан учасникiв, якi матимуть iстотну участь у банку. У разi коли засновником банку є юридична особа, надається iнформацiя про членiв ради директорiв i осiб, якi мають iстотну участь у цiй юридичнiй особi;

7) бухгалтерську i фiнансову звiтнiсть за останнi чотири звiтних перiоди (квартали) - для учасникiв - юридичних осiб, якi матимуть iстотну участь у банку, довiдку Державної податкової адмiнiстрацiї України про доходи за останнiй звiтний перiод (рiк) - для учасникiв - фiзичних осiб, якi матимуть iстотну участь у банку;

8) вiдомостi про кiлькiсний склад спостережної ради, правлiння (ради директорiв), ревiзiйної комiсiї;

9) копiю платiжного документа про внесення плати за реєстрацiю банку, що встановлюється Нацiональним банком України;

10) нотарiально завiренi копiї установчих документiв учасникiв, якi є юридичними особами та матимуть iстотну участь у банку;

11) копiї звiту про проведення вiдкритої пiдписки на акцiї - для банку, який створюється у формi вiдкритого акцiонерного товариства;

12) вiдомостi про професiйну придатнiсть та дiлову репутацiю голови та членiв правлiння (ради директорiв) i головного бухгалтера банку.

Нацiональний банк України у тижневий термiн з дати подання документiв для державної реєстрацiї банку вiдкриває тимчасовий рахунок для накопичення пiдписних внескiв засновникiв та iнших учасникiв банку.

Рiшення про державну реєстрацiю банку або про вiдмову в державнiй реєстрацiї банку приймається Нацiональним банком України не пiзнiше тримiсячного строку з моменту подання повного пакета документiв, зазначених у цiй статтi.

Нацiональний банк України може вимагати вiд заявника виправлення недолiкiв у поданих документах.

Реєстрацiя банкiв здiйснюється шляхом внесення вiдповiдного запису до Державного реєстру банкiв, пiсля чого банк набуває статусу юридичної особи.

Нацiональний банк України видає банку свiдоцтво про його державну реєстрацiю за встановленою ним формою.

Пiдстави для вiдмови в державнiй реєстрацiї.

Нацiональний банк України може вiдмовити в державнiй реєстрацiї банку у разi, якщо:

1) порушено порядок створення банку;

2) установчi документи банку не вiдповiдають законодавству України;

3) подано неповний пакет документiв, необхiдних для державної реєстрацiї банку, або цi документи не вiдповiдають вимогам цього Закону чи нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;

4) у Нацiонального банку України є докази, що пiдтверджують вiдсутнiсть бездоганної дiлової репутацiї чи вiдсутнiсть задовiльного фiнансового стану принаймнi одного iз засновникiв, що мають iстотну участь у банку;

5) професiйна придатнiсть та дiлова репутацiя голови виконавчого органу i головного бухгалтера банку, а також членiв виконавчого органу банку не вiдповiдають вимогам Нацiонального банку України.

Про неповноту поданого пакета документiв та/або про невiдповiднiсть професiйної придатностi та дiлової репутацiї голови правлiння (ради директорiв) та головного бухгалтера Нацiональний банк України зобов'язаний повiдомити уповноваженим особам банку не пiзнiше мiсячного строку з дати подання документiв.

Про вiдмову у державнiй реєстрацiї банку Нацiональний банк України приймає мотивоване рiшення. Засвiдчена Нацiональним банком України копiя рiшення про вiдмову в реєстрацiї банку надсилається уповноваженiй особi банку рекомендованим листом або вручається пiд розпис.

Вiдмова у державнiй реєстрації банку не може бути здійснена з iнших пiдстав, крiм зазначених у цiй статтi.

Особливостi державної реєстрацiї банкiв з iноземним капiталом.

При будь-якому набуттi банком статусу банку з iноземним капiталом, за умови, що iноземний iнвестор набуває iстотної участi, для державної реєстрацiї банку з iноземним капiталом додатково до зазначених у статтi 17 цього Закону документiв iноземний iнвестор або за його дорученням банк - емiтент акцiй, андеррайтер чи будь-яка iнша юридична або фiзична особа, що має доручення вiд iноземного iнвестора, подає такi документи:

1) нотарiально засвiдчену за мiсцем видачi копiю рiшення уповноваженого органу управлiння iноземного iнвестора про участь у банку в Українi;

2) письмову згоду на участь iноземного iнвестора у банку в Українi, видану державним або iншим уповноваженим контролюючим органом країни, в якiй зареєстровано головний офiс iноземного iнвестора, якщо законодавством такої країни вимагається одержання зазначеного дозволу, або письмове запевнення iноземного iнвестора про вiдсутнiсть вимог щодо попередньої згоди на здiйснення iнвестицiї за кордон;

3) нотарiально засвiдчений за мiсцем видачi витяг з торгового (банкiвського) реєстру або iнший офiцiйний документ, що пiдтверджує реєстрацiю iноземного учасника в країнi, в якiй зареєстровано головний офiс iноземного iнвестора;

4) нотарiально засвiдчену за мiсцем видачi копiю висновку iноземної аудиторської органiзацiї про фiнансовий стан iноземного iнвестора на кiнець останнього повного календарного року. Якщо визначений висновок надається iноземною аудиторською органiзацiєю, яка не входить до перелiку iноземних аудиторських органiзацiй, визнаних Нацiональним банком України, то такий висновок має бути пiдтвердженим українською аудиторською органiзацiєю.

Документи, зазначенi в пунктах 1, 2 (крiм письмового запевнення iноземного iнвестора), 3, 4 частини першої цiєї статтi, повиннi бути легалiзованi в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

У разi, якщо iноземний iнвестор є фiзичною особою, вiн подає:

1) письмову згоду на участь iноземного iнвестора у банку в Українi, видану державним або iншим уповноваженим контролюючим органом країни, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення iноземного iнвестора про вiдсутнiсть вимог законодавства країни його перебування щодо попередньої згоди на здiйснення iнвестицiї за кордон. Письмова згода має бути легалiзована в консульськiй установi України, якщо iнше не передбачено чинним мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України;

2) анкету, яка повинна мiстити, зокрема, iнформацiю про вiдсутнiсть судимостi.

Якщо документи, зазначенi в цiй статтi, складенi iноземною мовою, вони повиннi супроводжуватися нотарiально завiреним перекладом українською мовою.

Нацiональний банк України має право вiдмовити у державнiй реєстрацiї банку з iстотною iноземною участю за умови вiдсутностi принаймнi одного з документiв, визначених цiєю статтею, або неналежного оформлення будь-якого з них. Вiдмова надається в письмовiй формi iз зазначенням вiдповiдних пiдстав.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 12

Безкоштовна робота

Закрити

Основи банківської справи і маркетингової діяльності 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.