Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 120

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 7

1.1. Суть, особливості та необхідність реорганізації у банківському секторі економіки 7

1.2. Класифікація форм і методів реорганізації банків 17

1.3. Порядок здійснення реорганізації банківських установ 23

Висновки до розділу 139

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ З ПОЗИЦІЙ ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ В РЕОРГАНІЗАЦІЇ 42

2.1. Аналіз рівня капіталізації банку 42

2.2. Аналіз активів і пасивів банку та рівня їх ризиковості 51

2.3. Комплексна оцінка ефективності діяльності та вартості банківського бізнесу 62

Висновки до розділу 271

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВ 73

3.1. Вдосконалення нормативних та законодавчих актів з питань реорганізації банків 73

3.2. Санаційна підтримка реорганізаційних процедур у банківській сфері 81

3.3. Міжнародний досвід реорганізації банків та можливості його використання в Україні 88

Висновки до розділу 3 108

ВИСНОВКИ 109

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 113

ВСТУП

У посткризовий період розвитку економіки України спостерігається позитивна тенденція відновлення довіри до банківської системи, яка супроводжується зростанням рівня капіталізації установ, залучених й запозичених ресурсів та їх трансформацією у дохідні активи із врахуванням існуючих ризиків та загроз. Поруч із цим, окремі установи банківського сектора із недостатнім обсягом капіталу, проблемним кредитним портфелем, незбалансованою структурою активів і пасивів стають збитковими і неплатоспрожними. За таких умов актуалізується необхідність наукового обґрунтування доцільності здійснення реструктуризації банківської системи й реорганізації окремих установ шляхом придбання, злиття, приєднання, виділення, перетворення, поділу або їх ліквідації.

Світовий та вітчизняний досвід свідчить про активізацію процесів злиття й придбання бізнес-структур, їх інтенсивність та всеохоплюючий характер в різних секторах економіки, що виступає одним із чинників запобігання їх банкрутства та ліквідації. Такі тенденції характерні як для глобальних й інтернаціональних фінансових ринків, так і банківського сектора України, в якому відбуваються реорганізаційні процедури шляхом злиття, придбання й перетворення банківських установ. Реорганізація банків в умовах фінансової нестабільності розглядається як дієвий спосіб консолідації банківського бізнесу, підвищення його прибутковості та ефективності за рахунок досягнення конкурентних переваг, синергетичного ефекту, розширення масштабів діяльності, економії на витратах та освоєння нових сегментів ринку банківських продуктів і послуг.

Дослідженню теоретичних і прикладних аспектів формування та реалізації комплексу заходів щодо здійснення реорганізаційних процедур у банківській сфері України присвячені наукові розробки О. Барановського, В. Базилевича, І. Бланка, З. Васильченко, В. Геєця, А. Даниленка, О. Дзюблюка, М. Козоріз, А. Кузнєцової, А. Ковалюка, Р. Корнилюка, В. Міщенка, Р. Слав’юка, Т. Смовженко, О. Чуб та інших. До зарубіжних вчених, які здійснили вагомий внесок у дослідження даної проблематики, можна віднести: Р. Брейлі, Д. Ван Хорна, П. Гохана, Д. Депамфіліса, Г. Калашнікова, Р. Коха, І Ларіонової, А. Мовсесяна, П. Роуза, Дж. Сінкі, Р. Муна та інших.

Проте, залишаються недостатньо дослідженими питання, пов’язані з оцінкою впливу реорганізаційних процедур на стан розвитку банківської системи, їх ефективність та доцільність здійснення, впровадження механізму проведення реорганізації у відповідності із обраними форми та методами. Це зумовило вибір теми дипломної роботи, визначило її мету та завдання.

Метою дипломної роботи є поглиблення теоретико-методологічних засад здійснення процесів реструктуризації банків і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення форм і методів їх реалізації.

Поставлена мета дослідження зумовила необхідність вирішення таких завдань:

- з’ясувати суть, особливості та необхідність реорганізації у банківському секторі економіки;

- дослідити класифікацію форм і методів реорганізації банків;

- обґрунтувати порядок здійснення реорганізації банківських установ;

- проаналізувати фінансово-економічні показники діяльності проблемних банків України та встановити потребу в їх реструктуризації;

- проаналізувати рівень капіталізації банку;

- здійснити аналіз та оцінку активів і пасивів банку та рівня їх ризиковості;

- провести комплексну оцінка ефективності діяльності та вартості банківського бізнесу;

- навести напрями удосконалення процедури примусової ліквідації банку;

- запропонувати шляхи санаційної підтримки реорганізаційних процедур у банківській сфері;

- дослідити міжнародний досвід реорганізації банків та можливості його використання в Україні.

Об’єктом дослідження є процес реорганізації банків в умовах фінансової нестабільності.

Предметом дослідження є теоретичні і прикладні засади удосконалення форм і методів реорганізації банків в Україні.

Теоретико-методологічною основою дипломної роботи послужили фундаментальні положення економічної науки щодо дослідження суті реорганізації банків та формування ефективного механізму її здійснення, а також загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень.

У роботі використано системно-синергетичний підхід для виявлення основ реорганізації банків та обґрунтування необхідності вдосконалення механізму її проведення, а також широкий спектр методів: історичний, абстрактно-логічний, аналіз і синтез, індукції і дедукції (для з'ясування суті, принципів та форм реорганізації банків); економіко-статистичних методів: порівняння, групування та методів економічного аналізу (для аналізу та оцінки фінансово-економічних показників діяльності банків, які потребують реорганізації); графічний метод та економіко-математичного моделювання (для вивчення динаміки показників з метою виявлення проблем та обґрунтування необхідності прогнозування процесів реорганізації банківських установ).

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, статистичні матеріали Національного банку України, Державної служби статистики України, періодичних видань Національного банку України, річна звітність банків України, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, матеріали наукових конференцій та семінарів, Інтернет-ресурси.

Дана магістерська дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків.

В першому розділі досліджуються фактори стабільності банківської системи і, зокрема звертається увага на те, що банківська система України характеризується недостатнім рівнем капіталізації, ліквідності та низьким рівнем менеджменту. Спираючись на багатий зарубіжний досвід та вітчизняну практику, знання банківської справи, законодавчих та нормативних актів, що регулюють діяльність установ банківської системи України, ми розкриваємо мету, шляхи , зміст традиційних та нових стратегій реорганізації комерційних банків, можливі наслідки цієї діяльності. Також, всебічно розглядаються економіко – правові засади реорганізації банків, визначаються їх методологічні принципи, пропонується класифікація форм і методів реорганізації, досліджується їх економічна суть та ефективність.

Зміст другого розділу дипломної роботи присвячено аналізу та оцінці фінансово – економічної діяльності ПАТ «Ощадбанк». Виходячи з того, що оцінка вартості банку є складною методологічною проблемою, досліджуються концептуальні підходи до оцінки вартості банку за допомогою оцінки прибутковості, ліквідності та оцінки ризику операційної діяльності.

У третьому розділі проводяться дослідження щодо удосконалення механізму реорганізації банків. Звертається увага на удосконалення процедури санації проблемних банків як невід’ємного елементареорганізації банківських установ. Розглянуто різні шляхи використання фінансового оздоровлення проблемних банків та здійснюється прогнозування та планування діяльності банків, які знаходяться у фінансовій скруті.

У дипломній роботі вивчено і узагальнено чинне законодавство України щодо банківської діяльності, ряд нормативно-правових актів НБУ, які регламентують реорганізацію банківських установ, проаналізовано теоретичні розробки по вказаній проблематиці.

Магістерська дипломна робота містить 120 сторінку друкованого тексту, 18 таблиць, 13 рисунків, 79 використаних літературних джерел.

Закрити

Форми і методи реорганізації банків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.