ПЛАН

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Безпека життєдіяльності — як категорія

Небезпека. Ризик - як оцінка небезпеки

2. ЛЮДИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА - ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ»

Структурно-функціональна організація людини з точки зору взаємодії її з оточуючим середовищем та технікою

Раціональні умови життєдіяльності людини

Вплив діяльності людини на навколишнє середовище

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Безпека життєдіяльності — як категорія

Визначення поняття безпеки. Безпека абсолютна та відносна. Життєдіяльність - як процес існування та самореалізації індивіда в єдності його життєвих потреб і можливостей. Система «людина - життєве середовище» та її компоненти. Природне оточення та мате­ріальна культура - основні елементи життєвого середовища людини. Життєдіяльність - як комплекс взаємозв'язків у системі «людина -життєве середовище». Рівні системи «людина - життєве середовище». Система з однією особою. Мікроколектив, мініколектив, колектив. Колективи трудові, за місцем проживання, згідно з родинними відно­синами, згідно з соціальним статусом, згідно з політичними та релігійними переконаннями. Населений пункт, регіон, країна, люд­ство в цілому.

Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності. Рівно­вага в системі «людина - життєве середовище». Аксіома про потен­ційну небезпеку діяльності людини. Об'єкти та цілі безпеки життє­діяльності в системі «людина - життєве середовище» різного рівня.

Системи забезпечення життєдіяльності людини в середовищі її,існування. Умови для збалансованого безпечного існування людей.

Право людини на життя, свободу, недоторканість. Право на само­захист. Межа самозахисту.

Небезпека. Ризик - як оцінка небезпеки

Визначення поняття небезпеки. Номенклатура та таксономія небезпек. Джерела небезпеки та їх класифікація: природні, техногенні, соціальні та комбіновані джерела небезпеки. Квантифікація небезпек. Небезпечні та шкідливі фактори. Вражаюча дія ударної хвилі, світлового випромінювання, електромагнітного імпульсу та інших чинників. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні. Ідентифікація дже­рел небезпеки і породжених ними небезпечних та шкідливих фак­торів. Потенційні джерела небезпеки трудової діяльності. Професійні захворювання. Травма та травматизм. Ризик, як фактор потенційної небезпеки. Індивідуальний і соціальний ризик. Концепція допусти­мого ризику. Оцінка ступеню ризику. Управління ризиком. Прогнозування і моделювання умов виникнення небезпечних ситуацій. Системний аналіз безпеки життєдіяльності.

Знання:

основні етапи розвитку проблеми забезпечення безпеки життє­діяльності людини;

мета та основні завдання курсу «Безпека життєдіяльності»;

зв'язок курсу «Безпека життєдіяльності» з навчальними дисци­плінами та практикою життєвого досвіду;

основні положення Концепції національної безпеки України, що стосуються безпеки життя та здоров'я особи;

основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяль­ності;

загальна модель діяльності людини;

аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини;

джерела небезпеки та їх класифікація;

таксономія та квантифікація небезпеки;

концепція допустимого ризику;

загальні положення управління ризиком;

системи забезпечення життєдіяльності людини;

характеристика системи «людина - життєве середовище»;

об'єкти та цілі безпеки життєдіяльності в системі «люди­на - життєве середовище» різного рівня.

Уміння:

визначати рівень безпеки системи «людина - життєве сере­довище»;

ідентифікувати небезпеку;

складати номенклатуру небезпек;

здійснювати таксономію небезпеки;

визначати причини та можливі наслідки небезпек;,

класифікувати небезпечні, шкідливі та уражаючі фактори;

оцінювати рівень небезпеки;

моделювати умови виникнення небезпечних ситуацій;

здійснювати системний аналіз безпеки життєдіяльності.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 8

Безкоштовна робота

Закрити

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.