ПЛАН

1. ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ПОРОДЖЕНІ НИМИ ФАКТОРИ

Природні небезпеки

Техногенні небезпеки

Соціальні та політичні небезпеки

Комбіновані небезпеки

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення їх негативних наслідків

Надання першої долікарської допомоги потерпілому

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Правові, нормативні та організаційні основи безпеки життєдіяльності

Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

1. ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ПОРОДЖЕНІ НИМИ ФАКТОРИ

Природні небезпеки

Загальні закономірності виникнення природних небезпек. Абіо­тичні небезпеки: літосферні (землетруси» зсуви, селі, вулкани); гідросферні (повені, снігові лавини, шторми); атмосферні (урагани, зливи, град, тумани, ожеледі, блискавки); космічні (астероїди, сонячне та космічне випромінювання). Біотичні небезпеки (небезпечні рослини, тварини, риби, комахи, грибки, бактерії, віруси). Заразні хвороби тварин та рослин. Небезпечні та шкідливі фактори, породжені природними джерелами небезпеки: підвищені та понижені тем­ператури; каменепад; слизькі поверхні; природне іонізуюче та ультрафіолетове випромінювання; токсичні речовини; хворобо­творні мікроорганізми. Вплив природних джерел небезпеки на людину та системи забезпечення її життєдіяльності.

Заходи та засоби, спрямовані на запобігання негативної дії при­родних джерел небезпеки на людину та на системи забезпечення її життєдіяльності.

Техногенні небезпеки

Загальні закономірності виникнення техногенних небезпек. Небезпеки, пов’язані з використанням транспортних засобів. Небезпеки, пов’язані з експлуатацією підіймально-транспортного обладнання. Небезпеки, пов’язані з використанням горючих, легко­займистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів. Небезпеки, пов'язані з використанням процесів, що відбуваються при підвище­них температурах та підвищеному тиску.

Небезпечна дія електричного струму на організм людини. Умови, що визначають можливість ураження електричним струмом. Фак­тори, що визначають ступінь ураження людини електричним стру­мом.

Хімічні речовини, їх класифікація, агрегатний стан, шляхи по­падання в організм людини. Комбінована дія шкідливих речовин: антагонізм та синергізм дії. Поняття про граничне допустимі кон­центрації шкідливих речовин в повітрі, воді та продуктах харчування.

Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та вібро-акустичного випромінювання.

Небезпеки, пов'язані з експлуатацією та утриманням житла. Вплив техногенних небезпек на природне середовище та на си­стеми забезпечення життєдіяльності людини.

Засоби та заходи, спрямовані на запобігання негативної дії техно­генних джерел небезпеки на людину та навколишнє середовище.

Соціальні та політичні небезпеки

Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел небезпеки. Дезінформація, як джерело небезпеки. Небезпеки економічної діяльності.

Соціальні небезпеки: небезпеки, викликані низьким духовним та культурним рівнем, бродяжництво, проституція, п'янство, алкого­лізм, тютюнопаління» Соціальні джерела небезпеки, викликані неза­довільним матеріальним станом та умовами проживання: страйки, повстання, революції. Вандалізм та тероризм. Конфліктні ситуації на міжнаціональному, етнічному, расовому чи релігійному ґрунті. Неадекватність самооцінки та інші причини виникнення конфліктів. Суїцид.

Політичні небезпеки: конфлікти на міжнаціональному та між­державному рівні, духовне гноблення, політичний тероризм, ідеологічні, міжпартійні, міжконфесійні та збройні конфлікти, війни. Мілітарність як один з факторів, що викликає напруженість у стосунках між країнами та націями.

Засоби та заходи, спрямовані на запобігання виникненню кон­фліктних ситуацій. Забезпечення безпеки економічної діяльності.

Комбіновані небезпеки

Природно-техногенні небезпеки: кислотні дощі, пилові бурі, змен­шення родючості ґрунтів, виникнення пустель, зсуви, селі, земле­труси та інші тектонічні явища.

Природно-соціальні небезпеки: наркоманія, епідемії інфекційних захворювань, венеричні захворювання, СПІД.

Соціально-техногенні небезпеки: професійна захворюваність, професійний травматизм, психічні відхилення та захворювання, ви­кликані виробничою діяльністю, масові психічні відхилення та за­хворювання, викликані впливом на свідомість і підсвідомість засо­бами масової інформації та спеціальними технічними засобами. Токсикоманія.

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

Небезпечні фактори, причини та небажані наслідки, пов'язані з урбанізацією середовища життєдіяльності людини. Поведінка людини в специфічних умовах великих населених пунктів. Характерні прик­лади захворюваності, травматизму та аварій у побуті.

Вимоги до технічного стану житлового фонду, інженерного облад­нання, транспортних засобів, комунікацій, місць відпочинку та розваг мешканців будинку, мікрорайону, населеного пункту, мегаполісу. Особливі заходи безпеки при використанні газу, токсичних, пожежо- та вибухонебезпечних речовин, електричного устаткування, посудин, що знаходяться під тиском тощо. Загальні правила користування і поведінки в приміщеннях багатоквартирних житлових будинків та на прибудинковій території. Заходи для створення безпечних умов та сприятливого життєвого середовища з необхідною інфраструк­турою соціально-побутового та культурного обслуговування насе­лення. Вимоги щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та епідеміч­ного благополуччя населення. Заходи та засоби щодо попередження зсувів, пожеж та вибухів. Загальні правила поведінки на вулицях та дорогах, використання транспортних засобів та користування ни­ми.

Знання:

причини та характер виникнення абіотичних природних не­безпек;

небезпека дії підвищених і понижених рівнів температури, вологості, тиску та швидкості руху повітря;

загальні заходи і засоби захисту від бактеріальних та вірусних захворювань;

небезпека життю та здоров'ю людей від отруйних рослин та грибів;

небезпека контакту з тваринами, комахами та рибами;

основні заходи, спрямовані на попередження та мінімізацію негативних наслідків природних небезпек;

причини та характер виникнення техногенних небезпек;

заходи захисту від небезпек, пов'язаних з транспортними засобами;

заходи безпеки при використанні горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів;

заходи захисту від небезпек, пов'язаних з електричним стру­мом;

основні заходи та засоби захисту від джерел випромінювання;

дія токсичних речовин на організм людини;

основні заходи та засоби захисту від дії токсичних речовин;

причини виникнення небезпек при експлуатації та утриманні житла;

загальні причини виникнення соціальних та політичних небез­пек;

загальна характеристика комбінованих небезпек;

основні вимоги до технічного стану житлового фонду, інже­нерного обладнання, транспортних засобів, комунікацій, місць відпо­чинку та розваг;

особливі заходи безпеки при використанні у побуті газу, токсичних, пожежо- та вибухонебезпечних речовин, електричного устаткування, посудин, що знаходяться під тиском тощо;

загальні правила користування та поведінки в приміщеннях житлових будинків і на прибудинковій території;

вимоги щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та епідеміч­ного благополуччя населення;

загальні правила поведінки на вулицях і дорогах, викорис­тання транспортних засобів та користування ними.

Уміння:

визначати профілактичні заходи захисту від дії літосферних небезпек;

приймати рішення, спрямовані на попередження руйнівних наслідків гідросферних небезпек;

застосовувати засоби захисту будівель і споруд від дії атмо­сферних небезпек;

вибирати ефективні засоби захисту від бактеріальних та вірус­них захворювань;

визначати потенційну небезпеку отруєння грибами та рослинами;

організовувати та проводити інструктування дітей і підлітків, спрямоване на захист від джерел небезпеки та породжуваних ними факторів; —

оцінювати ступінь захисту сучасного житлового фонду від дже­рел небезпеки;

запобігати виникненню та ускладненню конфліктних ситуацій;

прогнозувати можливі наслідки дії природно-техногенних небез­пек;

організовувати безпечну експлуатацію побутового інженерно-технічного устаткування та обладнання;

визначати наявність небезпечної ситуації на транспорті» в по­буті, під час відпочинку та ін.;

використовувати системи сповіщення, зв'язку та виклику спеці­альних служб.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Джерела небезпеки життєдіяльності людини та породжені ними фактори

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.