План

1. Законодавча база України про охорону праці

2. Функції органів державного управління охороною праці

3. Державний нагляд та контроль за станом охорони праці.

4. Нормативно-правові акти охорони праці підприємств.

5. Завдання, функції та рівні управління охороною праці

6. Відповідальність за порушення вимог законодавства України про охорону праці.

7. Гарантії прав на охорону праці при укладанні трудової угоди.

8. Охорона праці жінок, дітей та інвалідів.

9. Система стандартів безпеки праці.

1. Законодавча база України про охорону праці

Основні положення ЗУ «Про охорону праці»

Даний закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівника на охорону життя, здоров’я в процесі трудової діяльності на належні безпечні і здорові умови праці. Також регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Основні положення ЗУ « Про загально обов’язкове державне соціальне страхування….»

Визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов’язкового соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованого. Також регулює норми виплат потерпілим.

Кодекс законів про працю України. Основні положення.

Трактує вимоги до трудової діяльності громадян України і регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці і поліпшенню її якості. Спрямований на охорону трудових прав працюючих.


2. Функції органів державного управління охороною праці

Кабінет Міністрів України забезпечує:

реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

подає на затвердження Верховній Раді України загальнодержавну про­граму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних і здорових умов праці та нагляду за охороною праці;

встановлює єдину державну статистичну> звітність із питань охорони праці.

Міністерство праці та соціальної політики України:

забезпечує державну експертизу умов праці;

визначає порядок та здійснює контроль за якістю проведення атестації ро­бочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці;

бере участь у розробленні нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний комітет України з нагляду за охороною праці:

здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, реалізує державну політику в цій галузі;

розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, об єднань робо­тодавців і профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;

координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

опрацьовує і переглядає спільно з органами праці, статистики та охоро­ни здоров я систему показників обліку умов і безпеки праці;

бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони праці, вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід з цих питань, організовує виконання міжна­родних договорів і угод з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

одержує від міністерств, інших центральних органів державної вико­навчої влади, місцевої державної адміністрації та підприємств інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

Територіальні управління Держнаглядохоронпраці здійснюють:

контроль за дотриманням умов дії дозволів у процесі наглядової діяльності;

довідкову та консультативну роботу щодо видачі дозволів у межах їх компетенції.


3. Державний нагляд та контроль за станом охорони праці.

Контроль і нагляд за станом охорони праці на підприємстві спрямовані на виявлення відхилень від вимог правил, норм, стандартів, інструкцій та законо­давства з охорони праці з метою вживання відповідних заходів до їх усунення. Цей контроль і нагляд здійснюють керівники підприємства і його підрозділів, працівники, а також відомчі, профспілкові та державні органи і прокуратура.

На підприємствах контролюють стан охорони праці: директор (власник), його заступники, головний інженер, служба охорони праці, головні спеціалісти, начальники цехів, ділянок, змін, майстри, бригадири, робітники.

До основних форм контролю за станом охорони праці належать:

повсякденний оперативний контроль;

контроль, що проводиться службою охорони праці підприємства;

адміністративно-громадський; регіональний;

відомчий контроль вищих органів.

Повсякденний оперативний контроль здійснюють керівники робіт і підрозділів підприємства згідно зі затвердженими посадовими обов’язками.

Служба охорони праці контролює виконання вимог безпеки праці в усіх структурних підрозділах та службах підприємства. '

Громадський контроль здійснюють: трудові колективи через обраних ними уповноважених, професійні спілки - в особі своїх виборних органів і представників.

Адміністративно-громадський контроль (триступеневий) за охороною праці на виробництві здійснюється за такою схемою:

1-й ступінь. Протягом кожної робочої зміни або робочого дня контролюєть­ся хоча б один раз кожне робоче місце. Контроль здійснює майстер, бригадир, начальник зміни, черговий інженер;

2-й ступінь Контроль кожного сгруктурного підрозділу здійснює не рідше ніж один раз на тиждень начальник підрозділу (відділу, цеху, дільниці);

3-й ступінь. Не рідше ніж один раз на місяць в обсязі кожного робочого місця всього підприємства контроль здійснюється керівництвом підприємства (влас­ником) і відділом охорони праці підприємства.

Регіональний контроль здійснюють посадові особи місцевих держадміні­страцій та рад народних депутатів у межах відповідної території.

Відомчий контроль здійснюється вищими органами керівництва (міністер­ствами, комітетами, об'єднаннями підприємств тощо) через відповідні служби, що контролюють виробничу діяльність підприємства

Підприємство може також запровадити інший вид контролю. Облік та аналіз результатів контролю на підприємстві відображаються в журналі перевірки стану умов безпеки праці.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Охорона праці 13

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.