План

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Положення про проведення атестації робочого місця за умовами праці технолога будівельника

Функціональні обов’язки керівника підприємства щодо оперативного і методичного керівництва роботами з охорони праці.

Комплексний план санітарно-оздоровчих заходів умов праці в технології будівництва

Професійні захворювання що спричиняються шумовим кліматом в галузі технологія будівництва

Який спецодяг рекомендовано працівникам галузі технологія будівництва

Основні напрямки попередження виробничих травм в галузі технологія будівництва

Оцінка теплового стану людини за показниками охолоджувального мікроклімату в умовах галузі технології будівельних виробів

Які загальні вимоги безпеки ставляться до організації робочого місця оператора

Обґрунтування заходів та засобів системи попередження пожеж на галузевих об’єктах

Список використаної літератури

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці — один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова удосконалення управління охороною праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аварій і травматизму на виробництві.

Основні напрямки та положення щодо навчання з питань охорони праці визначені:

— Державною програмою навчання та підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці на 1996—2000 роки (постанова KM України від 18. 04. 1996 р. № 443); Указом Президента України від 18. 10. 1997 р. № 1166/97

„Про основні напрямки соціальної політики на 1997—2000 роки";

— Типовим положенням про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12-99);

— рекомендаціями Міжвідомчої науково-методичної ради з питань освіти в галузі охорони праці і комісії з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міносвіти.

До основних науково-методичних принципів побудови системи безперервного навчання з питань охорони праці, її цільових функцій та методологічних основ належать:

— наступність та безперервність навчання з питань безпеки життя, діяльності та охорони праці усіх вікових категорій населення України;

— формування суспільної свідомості і рівня знань населення України, що відповідають вимогам часу;

— навчання з питань особистої безпеки та безпеки оточуючих, відповідних норм поведінки вихованців в дошкільних закладах освіти;

— навчання з питань охорони праці в середніх, позашкільних та професійно-технічних закладах освіти;

— навчання з питань безпеки життя і діяльності в цілому та охорони праці студентів вищих навчальних закладів освіти;

— навчання з питань охорони праці працівників при їх підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, при прийнятті на роботу та в період роботи; навчання працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою та роботах, де є потреба у професійному доборі, інструктування працівників з питань охорони праці, дотримання порядку допуску до виконання робіт;

— навчання населення в цілому з питань безпеки життя, діяльності та охорони праці.

Основним нормативним актом, що встановлює порядок та види навчання, а також форми перевірки знань з охорони праці є ДНАОП 0.00-4.12-99..Типове положення про навчання з питань охорони праці". Даний нормативний документ спрямований на реалізацію в Україні системи 'безперервного навчання з питань охорони праці, яка проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також з учнями, вихованцями та студентами закладів освіти.

Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання усіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, асоціаціями, концернами, корпораціями, іншими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та видів діяльності.

На підприємствах на основі Типового положення з урахуванням специфіки виробництва та вимог державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, розробляються і затверджуються наказом керівника відповідні положення підприємств та формуються плани-графіки проведення навчання і перевірки знань працівників з охорони праці, з якими вони повинні бути ознайомлені. Відповідальність за організацію цієї роботи на підприємстві покладається на його керівника, а в структурних підрозділах — на керівників цих підрозділів. Контроль за її своєчасним проведенням здійснює служба охорони праці або працівники, на котрих покладені ці обов'язки.

Працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи, а вихованці, учні і студенти під час навчально-виховного процесу повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами Типового положення. Допуск до роботи (виконання навчальних практичних завдань) без навчання і перевірки знань з питану охорони праці забороняється.

Навчання з питань охорони праці та відповідна перевірка знань можуть проводитися як традиційними методамиг так і з використанням сучасних технічних засобів навчання: аудіовізуальних засобів, комп'ютерних навчально-контролюючих систем.

Відповідальність за дотримання навчальних планів і програм навчання з питань охорони праці, використання в повному обсязі відведеного для цього навчального часу, якість навчання в закладах освіти працівників, студентів, учнів та вихованців несуть керівники відповідних закладів освіти.

Контроль за дотриманням Типового положення про навчання з охорони праці здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служба охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Положення про проведення атестації робочого місця за умовами праці технолога будівельника

Чинним законодавством за роботу в шкідливих умовах праці передбачено наступні пільги та компенсації: пільгове пенсійне забезпечення, додаткову оплачувану відпустку, оплату праці у підвищеному розмірі, скорочення тривалості робочого часу, безоплатне забезпечення молоком, або рівноцінними харчовими продуктами.

Право на отримання цих пільг та компенсацій відповідно до законодавства наступає в тому випадку, коли це підтверджено результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 „Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" визначено, що атестація робочих місць повинна проводитись на підприємствах, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Атестація проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж одного разу на п'ять років. Матеріали атестації вважаються документами суворої звітності і повинні зберігатися на протязі 50 років.

Отже, якщо вести мову про такий вид пільг за роботу в шкідливих умовах праці, як право на пільгове пенсійне забезпечення, то відповідно до статті 13 Закону України „Про пенсійне забезпечення" для призначення пенсії за віком на пільгових умовах недостатньо наявності відповідної професії у „Списках виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах", затверджених постановою КМУ від 16.01.2003 № 36. Крім цього, шкідливі умови праці на протязі кожного п'ятирічного періоду повинні бути підтверджені результатами атестації робочих місць за умови зайнятості не менше 80% робочого часу, встановленого для відповідного виробництва.

На підприємствах Сумського району найпоширенішими робочими місцями з пільговим пенсійним забезпеченням, які повинні бути атестовані, є робочі місця електрогазозварників, акумуляторників, дефектоскопістів рентгено-гамаграфування, садчиків та виставників на цегельних заводах, варників бітуму, мулярів, зайнятих в бригадах мулярів і в спеціалізованих ланках мулярів комплексних бригад, лікарів- рентгенологів тощо.

Щодо таких пільг, як додаткові оплачувані відпустки за шкідливі умови праці, то відповідно до статті 7 Закону України „Про відпустки" ці відпустки надаються працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Конкретна тривалість цієї відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором також залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Найпоширенішими професіями на підприємствах району, яким за результатами атестації робочих місць може бути підтверджено право на додаткову відпустку за шкідливі умова праці, є: електрогазозварники, акумуляторники, трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва, оператори заправних станцій, оператори цехів для приготування кормів (у тваринництві, птахівництві), кухарі, які працюють біля плити, пекарі, машиністи з прання білизни, апаратники комбікормового виробництва, садчики та виставники цегли на цегельних заводах, апаратники оброблення зерна на комбікормових заводах, апаратники дезодорації, рафінації та фільтрації на підприємствах харчової промисловості.

Відповідно до статті 100 Кодексу законів про працю України на важких роботах та роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці встановлюється підвищена оплата праці. Віднесення робіт до категорії із шкідливими та важкими умовами праці можливе також лише на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці. Величина доплат за шкідливі умови праці визначається відповідно до результатів проведеної атестації і може становити відповідно 4,8 або 12% на роботах з шкідливими та важкими умовами праці та 16, 20 або 24 % на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами. Доплати встановлюються щодо конкретних робочих місць і нараховуються за час фактичної зайнятості на цих місцях.

Що стосується видачі молока, то вона проводиться згідно з Порядком безоплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, затвердженим постановою державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 року № 731/П-13, який є чинним і на даний час і лише на підставі переліку хімічних речовин, під час роботи з якими в профілактичних цілях рекомендовано вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, у разі перевищення гранично допустимих рівнів або концентрації речовин на робочому місці.

Таким чином, враховуючи глибокий соціальний зміст проведення атестації робочих місць за умовами праці для забезпечення захищеності працюючих, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та господарювання та фізичні особи (підприємці), які використовують найману працю, зобов'язані вжити необхідних заходів для її проведення, а на тих підприємствах, де термін її закінчився - провести чергову атестацію, забезпечити належне зберігання її матеріалів.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 21

Безкоштовна робота

Закрити

Охорона праці 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.