Лингвистические особенности функционирования односоставных предложений в творчестве Леси Украинки

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 250.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

1. Лінгвістичні особливості функціонування односкладних речень у творчості Лесі Українки. 4

1.1 Характеристика означено-особових односкладових речень. 5

1.2 Односкладні неозначено-особові речення у творах Лесі Українки. 11

1.3 Узагальнено-особові речення та їх використання у творах Лесі Українки. 14

2. Безособові односкладні речення та специфіка їх уживання у поетичному мовленні 16

3. Інфінітивні односкладні речення у творчості Лесі Українки. 24

4. Номінативні речення та їх функціонування у творах Лесі Українки. 28

Висновки. 33

Література. 38

Вступ

Актуальність дослідження. Односкладні речення — цілком самостійні синтаксичні одиниці, які мають широкі виражальні можливості і специфіку уживання у всіх стилях мовлення. Вони не протиставляються двоскладним і не є їх варіантами з випущеними підметом чи присудком, не вимагають вони поновлення другого головного члена і не можуть бути доповнені ним без зміни змісту висловленого. Вони розглядаються на сучасному етапі розвитку синтаксису як тип простого речення, структурно-предикативна основа якого ґрунтується на функціонуванні єдиного поширеного або не поширеного залежними компонентами головного члена, що виступає засобом вираження предикативності [25, 395]. Головний член односкладного речення не співвідносний ні з підметом, ні з присудком, хоч формально може уподібнюватися до одного з членів двоскладного речення.

Використання творів Лесі Українки у процесі вивчення односкладних речень, певних граматичних понять, явищ, категорій вносить у процес пізнання ті стимули, які роблять його емоційно насиченим.

Мова і стиль художніх творів Лесі Українки були предметом дослідження І.Р. Вихованець, К.Ф. Шульжук, М.Я. Плющ, Б.М. Кулик, О.Д.Пономарів, М.І. Пентилюк, С.Бевзенко, П.Дудик та інших.

Об’єкт дослідження - мова поетичних творів Лесі Українки.

Предмет - структурно-семантичні особливості та функціональне навантаження односкладних речень в поезії Лесі Українки.

Метою роботи є аналіз структурно-семантичних та функціонально- стилістичних особливостей односкладних речень в поезії Лесі Українки, що дає змогу усвідомити специфіку кожного типу речень, їх роль у створенні індивідуального стилю і творчої манери поетеси.

Мета дослідження передбачає виконання таких завдань:

Проаналізувати наукову синтаксичну і стилістичну літературу з теми дослідження;

Укласти картотеку односкладних речень, які зустрічаються в поезії Л.Українки;

Класифікувати віднайдені односкладні речення, здійснити їх якісно-кількісний аналіз;

Дослідити безособові односкладні речення та специфіку їх вживання у поетичному мовленні.

Робота має комплексний характер, для досягнення мети і завдань необхідно використання наступних методів і прийомів дослідження: теоретичних – аналіз наукової лінгвістичної літератури, літературознавчих праць,емпіричних - структурно-семантичного, описового, функціонально-стилістичного методів, елементів статистичного аналізу віднайденого синтаксичного матеріалу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Лингвистические особенности функционирования односоставных предложений в творчестве Леси Украинки

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.