Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ З ДИТИНТВА ТА ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ. 7

1.1. Поняття “дитина-інвалід” за законодавством України. 7

1.2. Організація соціального захисту інвалідів з дитинства та дітей інвалідів. 10

1.3. Соціальний захист прав та гарантії дітей-інвалідів у сфері освіти та праці 15

1.4. Нормативно-правова база соціального захисту  дітей-інвалідів. 20

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ З ДИТИНТВА ТА ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ (на прикладі Здолбунівського управління праці та соціального захисту) 23

2.1. Надання державної соціальної допомоги інвалідів з дитинства та дітей інвалідів віком до 18 років на прикладі Здолбунівського району. 23

2.2. Установи соціального захисту для дітей інвалідів  та інвалідів з дитинства на базі Рівненського обласного центру професійної реабілітації інвалідів  с. Олександрії та Міського центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів м. Кузнецовськ. 26

2.3. Пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання соціального захисту дітей-інвалідів. 30

ВИСНОВКИ.. 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 34

ДОДАТКИ.. 37 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В будь-якій соціальній державі соціальний захист – це один з найважливіших напрямків її розвитку. Рівень цивілізованості держави та суспільства визначається ставленням до найменш захищених та найбільш вразливих членів, які потребують соціального захисту, в тому числі до дітей-інвалідів. В умовах реформування економічної системи України у зв’язку з переходом до ринкових відносин, діти-інваліди опинилися в найбільш тяжкому становищі.

У вирішенні такої найважливішої проблеми, як забезпечення соціального захисту дитини-інваліда, зацікавлене все світове співтовариство. Жодна держава у світі не може бути зразком у сфері додержання прав дитини-інваліда. У будь-якій державі, навіть економічно розвинутій, простежується ріст захворювання серед неповнолітніх, погіршення стану здоров’я серед дітей, наявність сімей з невисоким рівнем життя. Все це свідчить про те, що вирішення проблеми забезпечення соціального захисту дитини-інваліда не можна досягнути тільки національними засобами, а потрібна допомога всього світового співтовариства в цілому.

Інвалідність як соціальне явище притаманна кожній державі. На сьогодні рівень інвалідизації жителів планети сягає показника в понад мільярд осіб або 15 %. В Україні чисельність осіб з інвалідністю становить 2 788 226 осіб або 6,1 % від загальної чисельності населення нашої держави. Ці дані красномовно свідчать про гостроту та поширеність проблеми інвалідності.

Через наявність проблем зі здоров’ям особи з інвалідністю потребують вжиття з боку державних та громадських інституцій спеціальних заходів, спрямованих на забезпечення їх повної та повноцінної участі в житті соціуму на рівні з іншими.

Національним законодавством встановлено гарантії для осіб цієї категорії, які стосуються усіх сфер життєдіяльності суспільства, у тому числі охорони здоров’я, освіти, зайнятості, дозвілля, відпочинку, спорту тощо.

Нагляд за динамікою дитячої інвалідності та пошук шляхів впливу на неї, удосконалення чинного законодавства щодо соціального захисту дітей-інвалідів – одне з найважливіших завдань сучасної правової держави. Однак в Україні відсутня єдина система обліку дитячої інвалідності, що викликає складності у вивченні цієї проблеми та необхідність прийняття заходів щодо її вирішення.

Правове дослідження соціального захисту дітей-інвалідів є актуальним як у загальнотеоретичному, так і у прикладному плані. З одного боку, незважаючи на значні економічні труднощі, держава не перестає турбуватися про права інвалідів, законодавчо їх закріплюючи та визначаючи. При здійсненні економічного та соціального планування враховуються переважно потреби дорослих інвалідів, а не дітей-інвалідів. З іншого боку, головною проблемою дітей-інвалідів та сімей, в яких виховуються такі діти, є те, що на рівні органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій ці нормативно-правові акти не завжди виконуються, а відтак на практиці діти-інваліди нерідко позбавлені прав та гарантій, передбачених чинним законодавством.

Сьогодні соціальна політика держави зорієнтована на реалізацію конституційних вимог щодо соціального захисту інвалідів, створення їм сприятливих умов для повноцінної діяльності, праці, лікування, побуту, культури, спорту та реалізації їхніх потенційних можливостей в усіх сферах суспільного життя.

Захист прав людини, у тому числі і дитини, – це один з важливих принципів правової держави. Необхідно прийняти нові нормативно-правові акти, привести чинне законодавство у відповідність до міжнародних стандартів, впровадити цивілізовані стандарти, реальні та дієві соціальні програми. І тільки тоді, коли самі діти-інваліди або їх сім’ї відчують позитивні наслідки здійснення цих заходів, можна стверджувати про реальні зрушення у справі захисту дітей-інвалідів.

Соціальної роботи з дітьми-інвалідами висвітлено у публікаціях українських вчених Р.А. Ануфрієвої, О.В. Євдокимова, Л.І. Коваль, Н.Д. Зеленої, С.О. Зубейко, О.С. Столяренка.

Формуванням нової системи освіти займаються М.Таланчук , І.Бондар, М.Синьов, І.Леонгард, А.Ямбург, Г.Шевцов; теоретичні і методологічні аспекти технічної і гуманітарної освіти інвалідів, а також можливості навчально-методичного, інформаційного, медико-соціального супроводу розробляють К.Агавелян, Н.Вовк, З.Кантор, І.Нікітіна, Г.Станевський, В.Авілов, Б.Даутова, Н.Козлов, А.Мальков, В.Сікора, Г.Н.Паршін, І.Купрєєва, Є.Чайковський.

Мета дослідження полягає у тому, щоб на підставі аналізу чинного законодавства про соціальний захист дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства з’ясувати основні проблеми правового регулювання і фактичної реалізації соціального захисту дітей-інвалідів, охарактеризувати стан соціального забезпечення на прикладі Здолбунівського управління праці та соціального захисту населення та запропонувати шляхи їх вирішення.

Завдання дослідження:

1.Дослідити фактичний стан соціального захисту дітей-інвалідів в Україні.

2.Проаналізувати правове регулювання порядку встановлення інвалідності дітям та визначити складові механізму соціального захисту дітей-інвалідів.

3.Дослідити нормативно-правову базу соціального захисту дітей-інвалідів.

4.Розробити конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення соціального захисту дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства

Об’єктом дослідження є соціального захисту інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів.

Предметом дослідження є механізми соціального економіко-правового забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів в Україні.

Методи дослідження. Аналіз наукової літератури, аналіз документів та результатів досліджень, порівняльний метод при аналізі проблем освіти дітей інвалідів, порівняльний аналізі вітчизняного законодавства та законодавства окремих зарубіжних країн, аналіз чинного законодавства про соціальний захист, особливостей його застосування, права соціального захисту України.

Теоретична значущість дослідження полягає в у вивчені тенденцій та механізмів соціального захисту дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства

Практична значущість дослідження. Висновки і пропозиції, що містяться в курсовій роботі, можуть бути використані: у науково-дослідницькій діяльності для подальшої розробки проблем правового забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів в Україні; у практичній діяльності органів соціального захисту населення.

Результати дослідження можуть бути використані у навчальному процесі при викладенні курсу «Система соціального захисту в Україні», «Правові основи соціального захисту України», при підготовці і написанні курсів лекцій із зазначених дисциплін.

Структура курсового дослідження. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Закрыть

Социальная защита инвалидов с детства и детей-инвалидов в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.