Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 51

Платная работа

Цена: 250.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ, ЇЇ РОЛЬ В СУСПІЛЬСТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ 6

1.1.Загальні напрямки та зміст соціальної роботи із сім’єю.. 6

1.2. Роль соціальної роботи з сім’єю в суспільстві і соціальній політиці України на сучасному етапі 17

1.3. Нормативно-правове забезпечення соціальної роботи з сім’єю в Україні 21

РОЗДІЛ ІІ ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЄЮ, ЇЇ РОЛЬ В СУСПІЛЬСТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ 26

2.1.Організаційні проблеми дослідження. 26

2.2. Аналіз проблеми дослідження. 34

2.3. Методичні рекомендації з оптимізації соціальної роботи з сім’єю.. 41

ВИСНОВКИ.. 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 47

ДОДАТКИ.. 47 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема оптимізації соціальної роботи з сім'єю зумовлена сучасною ситуацією розвитку суспільства, для якої характерне оновлення всіх соціальних інститутів і систем. Змінюється роль і становище сім'ї як соціального інституту і малої групи, росте диференціація населення, вимагають вирішення проблеми соціально незахищених верств суспільства, збільшується інвалідизація суспільства, у зв'язку з цим актуалізується проблема соціальної допомоги і захисту людини і сім'ї.

У сучасних умовах недостатня ефективність і оптимальність соціальної роботи з сім'єю пояснюється не стільки вимушено малим колом пропонованих соціальних послуг, скільки серйозним методологічним прорахунком, закладеним в саму концепцію соціальної роботи з сім'єю, що відповідним чином відображається в її організації, формах і змісті підготовки фахівців. Мова йде про фактичне роздроблення сім'ї, що є в більшості випадків, на окремі категорії тих, що потребують певної соціальної підтримки. Проте при цьому випадає сім'я як якийсь цілісний клієнт, колективний суб'єкт соціальної роботи. Незнання і ігнорування психологічних особливостей функціонування сім'ї як своєрідного організму не дозволяє зрозуміти, пояснити і скоректувати багато явищ, з якими доводиться стикатися соціальному працівникові.

З іншого боку, успішність соціальної роботи з сім'єю у вирішальній мірі залежить від того, як соціальні працівники визначають напрями, форми, методи і технології соціальної роботи, наскільки професійні їх дії, які професійно-етичні цінності є для них основоположними і рушійними. Це, у свою чергу, неможливо без розвитку психології соціальної роботи, оскільки професіоналізація соціальної роботи зв'язана з розумінням психологічних механізмів і можливих наслідків - як позитивних, так і негативних - дій фахівців з соціальної роботи.

Актуальність проблеми дослідження підсилюють і існуючі суперечності між:

- реаліями сучасного життя і вимогами до професійної діяльності фахівця по соціальній роботі з сім'єю;

- декларованими вимогами орієнтації соціального працівника в роботі з сім'єю на підвищення рівня добробуту кожної конкретної сім'ї і вирішення її соціальних проблем і реальним станом рівня життя і діяльності сучасної сім'ї;

- необхідністю оптимізації соціальної роботи з сім'єю і відсутністю методологічних підходів до вирішення цієї проблеми.

Все це і визначило вибір теми дослідження «Оптимізація соціальної роботи з сім’єю, її роль в суспільств та соціальній політиці».

Стан проблеми дослідження. До теперішнього часу створений загальнотеоретичний фундамент здійснення соціальної роботи з сім'єю. Його складають праці, що розкривають соціальну суть сім'ї і найважливіші аспекти її життєдіяльності (В.Г. Афанасьєв, В.А. Борисов, А.Г. Вишневський, О.К. Васильєва, В.Б. Голофаст, П.А. Гурко, М.С. Мацьковський, В.А. Рясенцев, Ю.І. Семенов і ін.); психологічні особливості сім'ї і психологію сімейних відносин (Т.М. Афанасьєва, А.А. Бодальов, В.Н. Дружинін, Я.Л. Коломинський, Н.Н. Обозов, Є.Г. Ейдеміллер і ін.); психологічну теорію особи (К.А. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьєв, А.Г. Асмолов, Л.І. Божович, Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, В.Н. Мясищев, А.В. Петровський, В.А. Петровський і ін.).

Мета дослідження – теоретичний та емпіричний аналіз проблеми оптимізації соціальної роботи з сім’єю, її роль в суспільстві та соціальній політиці.

Об’єкт дослідження - соціальна робота з сім’єю.

Предмет дослідження – проблемаоптимізація соціальної роботи з сім’єю.

Завдання дослідження:

охарактеризувати напрямки та основний зміст соціальної роботи з сім’єю;

проаналізувати роль соціальної роботи з сім’єю в суспільстві і соціальній політиці;

розглянути нормативно-правове забезпечення соціальної роботи з сім’єю;

здійснити емпіричне дослідження проблеми оптимізації соціальної роботи з сім’єю, проаналізувати отримані результати;

за результатами дослідження представити методичні рекомендації з оптимізації соціальної роботи з сім’єю.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз літератури з проблеми дослідження, порівняння, класифікація; практичні – анкетування, опитування.

Теоретичне значеннядослідження полягає в тому, щов курсовій роботі було здійснено теоретичний аналіз проблеми оптимізації соціальної роботи з сім’єю, її ролі в суспільств та соціальній політиці

Практичне значення курсової роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані в роботі соціальних центрів з метою оптимізації соціальної роботи з сім’єю.

Структура курсової роботи зумовлена логікою дослідження: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел, додатки.

Закрыть

Оптимизация социальной работы с семьей, ее роль в обществе и социальной политике

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.