Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 63

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ I. ГРУПИ РИЗИКУ -  ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ СУСПІЛЬСТВА.. 7

1.1. Сутність поняття „проблемної ситуації” в соціальній роботі. 7

1.2. Особливості проблем клієнтів „групи ризику”. 10

РОЗДІЛ II. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ПРЕДСТАВНИКАМИ ПРОБЛЕМНИХ ГРУП. 23

2.1. Особливості соціально-психологічної допомоги клієнтам „груп ризику”. 23

2.2. Допомога клієнтам у запобіганні антисоціальним проявам. 27

2.3. Вулична соціальна робота як спеціальний метод діяльності соціального працівника  35

2.4. Превентивна робота з викорінення негативних явищ (наркоманія, пияцтво, проституція) в молодіжному середовищі. 39

ВИСНОВКИ.. 56

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 60

ДОДАТКИ.. 63

ВСТУП

Актуальність теми. За визначенням фахівців соціальна ситуація в Україні досить напружена. Безробіття боляче вразило багато сімей в плані як економічному, так і соціально-психологічному. Ще досі в Україні не викоренені проституція, алкоголізм, наркоманія. Вони породжують страшну хворобу СНІД. Хвороби і нестатки у свою чергу породжують девіантну поведінку осіб, що захворіли або впали у великі нестатки. Сьогодні в країні основним завданням соціальних служб полягає у виявленні таких осіб і наданні їм матеріальної і моральної підтримки.

За роки незалежності України соціальна робота пройшла декілька етапів становлення та розвитку. За цей час створено державну систему центрів соціальних служб для молоді, виникли різноманітні служби, ініціаторами яких стали як державні структури, так і громадські організації. Зараз підготовку соціальних педагогів, соціальних працівників, підвищення професійної кваліфікації фахівців здійснюють понад 30 вищих навчальних закладів. Постійно зростає кількість наукових досліджень із соціальної проблематики. Значний внесок у розбудову вітчизняної практики соціальної роботи зробили професійні об’єднання.

Прийняття „Етичного кодексу спеціаліста із соціальної роботи України”, сприяло переходу фахівців соціальної сфери на новий рівень, який відповідає міжнародним стандартам та вимогам щодо даної галузі професійної діяльності.

Соціальна робота завжди здійснюється в межах проблемної ситуації, що характеризується таким станом соціокультурного життя на індивідуальному, груповому, загальносоціальному рівнях, за якого під дією зовнішніх або внутрішніх чинників раніше сталі процеси способу життя, взаємодії людей, їхні динамічні зв’язки з оточенням виявляються порушеннями, а механізми відновлення балансу відсутні; при цьому виникає необхідність перегляду (аж до відмови від них) звичних соціокультурних зразків і т. ін., оскільки за обставин, що змінились вони втрачають функції засобів підтримки соціокультурного порядку, що приводять до бажаних результатів.

„Проблемна ситуація” в практиці соціальної роботи найбільш адекватно може бути подана поняттями „ризик” і „група ризику”.

Стан наукової розробки. Питанням надання допомоги „групам ризику” фахівці соціальної роботи приділяють багато уваги. У своїх наукових працях психологи, педагоги інші фахівці висвітлюють нові форми і методи роботи з клієнтами і об’єктами „груп ризику”.

В.П. Лютий розглядає девіантну поведінку клієнтів „груп ризику” зокрема тих, хто був засуджений, дітей-підлітків, які втекли із своїх сімей, молодь, що вживає наркотики, людей, що не можуть розлучитися з „оковитою”. Автор намагається відшукати „соціальне коріння”, причини девіантної поведінки людей цієї групи, бо без діагнозу лікування хвороби неможливе. Автор пропонує свій підхід у роботі з людьми цієї категорії, що стали рабами своїх звичок, хибних пристрастей, і які стали бідою і проблемою суспільства.

В.Лютий пропонує більш жорсткий підхід до асоціальних елементів, котрі не стають на шлях виправлення, не дивлячись на всі зусилля держави і соціальних працівників зокрема.

У інших випадках автор, навпаки, рекомендує частіше використовувати таку форму спілкування і впливу як співчуття, довіра, доброта. [ ]

Група авторів у складі Р.С. Яцемирської та І.Г. Бєлєнької розглядають питання геронтології і проблеми, пов’язані з життям людей похилого віку. Автори рекомендують форми і методи роботи з людьми похилого віку будувати на принципах співчуття і доброти. Разом з тим у праці відзначається, що соціальні працівники у своїй роботі з людьми похилого віку, пенсіонерами змушені обмежуватися здебільшого порадами, побажаннями здоров’я і не завжди мають змогу підтримувати своїх підопічних матеріально.

Відомі українські вчені Л.Г. Коваль та І.Д. Звєрєва наголошують, що особливістю соціальної роботи „як професіональної або волонтерської діяльності є вплив на особистість з метою надання допомоги їй у самовиявленні” [18,90].

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження в даній роботі є верстви населення, представники яких з суб’єктивних чи об’єктивних причин „випадають” із соціального життя населення країни, стають люмпенами, ведуть антисоціальний спосіб життя, перестали брати активну участь у політичному житті країни, скотилися на соціальне „дно”, відмовились або не в змозі відстоювати свої життєві інтереси, боротися з труднощами і виживати наперекір обставинам, що склалися.

Предметом дослідження є форми і методи діяльності соціального працівника з представниками „групи ризику”.

Мета дослідження. Полягає в розкриттіформ та методів роботи з категорією населення, яке визначається соціальними службами як „групи ризику”. Тобто з тією категорією людей, чий соціальний стан за тими або іншими ознаками не має стабільності, які в життєвій практиці не можуть влаштувати своє життя, не можуть переборювати труднощі.

Мета дослідження визначає завдання:

-вивчити джерельну базу та з’ясувати, що лежить в основі терміну „групи ризику”, хто і коли досліджував дане питання, до яких висновків дійшов;

-визначити, які категорії населення підпадають під поняття „групи ризику”;

-на основі логічно опрацьованих першоджерел, наукової літератури, психологічних дослідів, анкетувань, соціологічних досліджень зробити висновки, де показати, які форми і методи соціальної роботи є найбільш ефективними з представниками „груп ризику”.

Гіпотеза. Якщо запровадити ефективні методи і форми роботи у молодіжному середовищі, то можна запобігти захворюваності на ВІЛ/СНІД та ІПСШ. Пропаганда і забезпечення здорового способу життя молоді та підлітків прямим чином впливатиме на визначення їх зайнятості і усвідомлення власної позиції у житті.

Передбачається, що дане дослідження сприятиме глибшому розумінню суті соціальної роботи з групами ризику, виявить головні методи і форми роботи з такими людьми і висвітлить технології проведення подібної роботи.

Теоретичне і практичне значення дослідження. Дане дослідження буде сприяти кращому розумінню негативної ролі, яку відіграють „групи ризику” у житті держави і позитивної ролі, яку відіграють соціальні служби. Окрім цього, висвітлення форм і методів, якими оперують соціальні працівники у своїй благородній роботі, дадуть змогу молодим працівникам озброїти себе певними знаннями у галузі соціальної роботи, співставити власний досвід з досвідом, запропонованим у роботі. Дане дослідження може слугувати матеріалом, що узагальнює попередній досвід соціальної роботи і може слугувати відправною точкою для нових досліджень у галузі форм і методів, засобів впливу на представників „груп ризику” з метою повернення їх у суспільство повноцінними, активними членами.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох основних теоретичних розділів та практичного дослідження. Дослідження проводилося на базі Рівненського обласного центру соціальної служби молоді. Залучалось 1190 респондентів.

В кінці роботи подано висновки, список використаних джерел та додатки.

Закрыть

Социальная работа с представителями проблемных групп (групп риска)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.