Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 98

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ.. 3

Розділ І. Теоретичні основи міграційних процесів населення. 5

1.1. Поняття, класифікація, типізація руху населення. 5

1.2. Міграція, як вид просторового руху населення: сутність, класифікація. 8

1.3. Міграція - основний канал соціальної мобільності населення. 21

Розділ II. Міграція українського населення: історія та сучасність. 29

2.1. Історична характеристика міграційних потоків в Україні в ХХ столітті. 29

Питома вага осіб, які проживають у данному місці менше 1 року. 42

Питома вага осіб, які хоча б один раз за життя змінили місце проживання. 42

2.1.1. Основні напрямки міграції українців у другій половині 80-х і 90-х років. 42

2.2. Чотири хвилі еміграції в Україні. 49

2.3. Основні чинники посилення міграційних потоків в Україні в 90-х – 2000-х роках. 65

Розділ ІІІ. Зовнішня трудова міграція в Україні як демографічна проблема. 69

3.1. Масштаби трудової міграції. 69

3.2. Причини та наслідки трудової міграції населення України. 72

3.3. Переваги та недоліки трудової міграції. 76

3.4. Стан та шляхи боротьби з нелегальною міграцією в Україні 78

Висновки.. 88

Використана література: 93

Додатки.. 97

Вступ

Міжнародні міграції є широко розповсюдженим у світі явищем. Із розвитком транспорту і зв'язку вони охопили величезну масу людей.

За даними Організації Об'єднаних Націй, майже 100 млн. жителів Землі проживають не в тих країнах, де вони народилися. Пересування людей з однієї держави до іншої, як і будь-які інші переселення, мають на меті пошук сприятливіших соціальних та економічних умов життя, безпеки та стабільності. Вони є відображенням нерівності демографічного, економічного, політичного розвитку різних країн і регіонів, регулюють попит і пропозиції робочої сили на світовому ринку праці.

Міграція, як явище, виникла одночасно із самим людством. Немає жодної країни у світі, котра б на різних етапах свого розвитку тією чи іншою мірою не була задіяна у світових міграційних процесах.

Очевиднішим це стало в умовах формування сучасної глобальної економічної системи, коли посилюється взаємозалежність і взаємозв’язок між усіма країнами світу. Сучасні світові тенденції засвідчують, що проблеми міграції продовжуватимуть зростати, стаючи одним із найважливіших факторів глобальних змін.

Актуальність теми. Міграція як явище виникла одночасно із самим людством. Немає жодної країни у світі, котра б на різних етапах свого розвитку тією чи іншою мірою не була задіяна у світових міграційних процесах.

Міграції населення є важливим чинником суспільного розвитку. Здійснюючи вплив на економіку, народонаселення та інші соціальні системи, міграції сприяють їх ефективному функціонуванню. В умовах ринкової економіки і формування ринку праці вони стануть засобом активної підтримки територіально-галузевої збалансованості трудових ресурсів у національномугосподарстві.

Мета дослідження. Вивчити з суспільно-географічних позицій міграційні процеси в Україні - як внутрішні, так і зовнішні; зробити географічний та історичний огляд міграційних процесів в Україні, їх причини, наслідки, переваги та недоліки.

Завдання роботи. Дослідити масштаби зовнішньої трудової міграції в Україні, визначити її проблеми, причини, також проблему нелегальної міграції та вплив її на міграційні процеси в Україні.

Методи дослідження. Багатоаспектність явищ і різноманітних факторів, які аналізуються у роботі, зумовила необхідність взаємопов`язаного застосування в дослідженні системного підходу, статистично-демографічного, монографічного, абстрактно-логічного та історико-географічного методів дослідження.

Об’єктом даної роботи виступає міграція, як основа природного руху населення.

Предметом моєї роботи є розвиток міграційних процесів в Україні.

Даний проект охоплює міграційні процеси з початку ХХ століття і до сучасності.

Щодо висвітлення теми дипломного проекту у літературі, то варто відмітити, що з огляду на актуальність міграційних процесів в Україні, працювало ряд вчених-демографів.

Так, основоположними при написанні роботи стали праці: Муромцева Ю І. Демографія: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2006.- 300с.; Медкова В.М. Основы демографии: Учеб. Пособие.- Ростов-на-Дону:Феникс, 2003, - 448с.; Заставного Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах.- Львів: Світ,1994.- 472с.; Позняка О. Міграційні процеси в контексті демографічного розвитку України: сучасний стан і перспективні тенденції // Економічний часопис.- 2002.- №4.- с.34-38.; Надьон О. Нелегальна міграція: міжнародні та національні правові проблеми. // Право України.- 2004. №6 – с.13-18., у яких досить ґрунтовно здійснено аналіз міграційних процесів, їх причини та наслідки.

Закрыть

Развитие миграционных процессов в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.