Дидактическая игра как фактор развития дошкольников

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ДЛЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1. Гра як провідна діяльність дітей дошкільного віку. 5

1.2. Види ігрової діяльності дошкільника і їх роль у психічному розвитку дитини  13

1.3. Дидактичні ігри як чинник розвитку дошкільників. 16

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ  РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА.. 21

2.1 Процедура та методи проведення експерименту. 21

2.2. Аналіз результатів констатуючого експерименту. 24

2.3. Ефективність застосування дидактичних ігор для розвитку інтелектуальних здібностей дошкільнят. 27

2.4. Контрольний експеримент, зіставлення результатів контрольної та експериментальної групи. 32

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ДОДАТКИ.. 40

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Виховання нових поколінь починається з дошкільного дитинства — важливого етапу становлення людини, коли формуються уміння мислити, усвідомлення сприймати навколишній світ і самого себе, спілкуватися з іншими людьми. Роль дошкільного виховання та навчання в процесі формування інтелектуального потенціалу суспільства є надзвичайно важливою. Мислення дітей, способи його пробудження і розвитку є важливим чинником навчання і життєдіяльності.

Формування у дітей певного обсягу знань про навколишні предмети і явища та способів мислительної діяльності — уміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити прості узагальнення, складають зміст розумового виховання.

У дошкільному віці значна роль у розумовому вихованні належить грі. Знання дітей у ході гри перетворюються, вдосконалюються, набувають нового рівня засвоєння й усвідомлення. У середньому і старшому дошкільному віці дидактичні ігри розвивають увагу, кмітливість, винахідливість, уточнюють знання про навколишнє, систематизують і узагальнюють їх.

Досвід вихователів дошкільних закладів переконує, що використання дидактичних ігор в роботі зі старшими дошкільниками сприяє розвитку логічного мислення та формує здатність до розумової праці. Інтелектуальна діяльність ґрунтується на активному мисленні, пошукові різних способів виконання певного завдання і вже в дошкільному віці за певних умов вона може стати звичною для дитини.

Співробітництво, співтворчість педагога і дитини, спрямовані на опанування дитиною усіх складових культури: знань, досвіду, діяльності людських взаємин. Педагог і вихованці — активні співучасники освітньо-виховного процесу.

Наукові проблеми розумового виховання дітей дошкільного віку є темою досліджень таких вчених, як: Г.Леушина, В.Логінової, Л.Парамонової, М.Подьякова, Т.Турунтаєвої, В.Ядешко; виховання дітей у грі: Л.Артемової, Р.Жуковської, Д.Менджерицької, Н.Михайленко, С.Новосьолової, А..Сорокіної та ін.

Поряд з цим, слід констатувати недостатню розробленість окремих проблем гри, а також незадовільний стан впровадження у практику роботи дошкільних закладів науково-методичних досягнень. Тому темою нашого дослідження ми обрали: “Дидактична гра як чинник розвитку дошкільників”.

Об’єктом дослідження є діти дошкільного віку.

Предметом дослідження — методика використання дидактичних ігор на заняттях зі старшими дошкільниками.

Мета дослідження полягає в пошуку практичних шляхів використання дидактичних ігор на заняттях з дітьми дошкільного віку.

При проведенні нашого дослідження ми ставили такі завдання:

- проаналізувати стан досліджуваної проблеми в сучасній психологічній, педагогічній та методичній літературі;

- розкрити значення дидактичних ігор у розвитку психічних процесів дошкільників.

- провести діагностику інтелекту дошкільників.

- оцінити ефективність використання дидактичних ігор у розвитку інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку.

Методи дослідження: Для вирішення поставлених у дослідженні завдань використовувалася сукупність методів. Загальнонаукові методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. Емпіричні методи: спостереження, тестування, методи кількісної та якісної обробки результатів дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Дидактическая игра как фактор развития дошкольников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.