Влияние трудовой деятельности на психическое развитие ребенка

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1. Елементи трудової діяльності дошкільника та формування її психологічних передумов. 5

1.2. Значення трудової діяльності дошкільника та розвиток її структури. 10

1.3. Особливості уявлень дошкільників про працю дорослих. 17

1.4. Вплив трудової діяльності на психічний розвиток дошкільника. 20

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКІВ. 23

2.1 Організація, методика і аналіз результатів констатуючого експерименту. 23

2.2 Формуючий експеримент: розробка і апробація трудових занять направлених на всебічний  розвиток дошкільників. 32

2.3 Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження. 35

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ДОДАТКИ.. 41

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. На відміну від праці дорослих трудова діяльність дошкільника не створює об'єктивно значущого продукту, однак має велике значення для його психічного розвитку. Це зумовлено передусім тим, що підготовка дитини до майбутньої трудової діяльності починається задовго до її участі у суспільно корисній праці. Необхідні для цієї діяльності психічні якості особистості формуються під впливом умов життя і виховання.

Трудова діяльність спрямована на створення суспільно корисних продуктів - необхідних людству матеріальних і духовних цінностей.

Форми трудової діяльності дошкільника різноманітні: самообслуговування, виконання обов'язків чергового, доручень дорослих, догляд за кімнатними рослинами і тваринами, праця на ділянці дитячого садка, виготовлення виробів з паперу, картону, дерева, тканини тощо.

У дошкільному віці трудова діяльність лише починає формуватися, тому особливо важливу роль в її організації та спрямованості відіграють дорослі. Вони повинні зацікавити дитину цією діяльностю, пояснити її значущість, спрямувати і скоригувати дії, оптимістично оцінити результати. Для вихователя важливо організувати спільну працю групи, знайти місце у ній для реалізації зусиль кожної дитини, допомогти освоїти раціональні прийоми взаємодії, сформувати у собі здатність працювати на загальну користь, уміння до кінця і якомога краще виконувати доручену справу.

За недостатньої уваги дорослого у процесі трудової діяльності дошкільника може змінитися мотивація, і він працюватиме не в інтересах колективу, а задля задоволення від процесу праці, її результатів, наприклад від зробленої для себе іграшки. Це означає, що процес праці сам по собі ще не забезпечує збереження суспільного мотиву, його необхідно підкріплювати оцінюванням досягнень дитини, зосередженням її уваги на важливості спільної справи тощо. Без цього трудова діяльність дошкільника, особливо на початкових етапах її формування, нічим не відрізнятиметься від звичної для нього результативної діяльності.

Упродовж дошкільного дитинства початкові форми трудової діяльності формують передумови для розвитку різних видів дитячої діяльності (насамперед, продуктивну та ігрову), довільності її поведінки, цілеспрямованості дій, запровадження елементів планування, оволодіння трудовими вміннями і навичками. Завдяки цьому відбувається становлення власне трудової діяльності, вкорінення у ній суспільних мотивів.

Вплив трудової діяльності на психічний розвиток дитини досліджували такі видатні психологи, як:О. Асмолов, І. Бех, Л. Виготський, Л. Божович, О. Запорожець, Д. Ельконін, О. Кононко, В. Котирло та ін.

Отже, виходячи з вище викладеного, ми бачимо, що тема курсової роботи є досить актуальною.

Об’єкт курсового дослідження – діти дошкільного віку.

Предмет курсової роботи - праця як вид діяльності дитини-дошкільника та її вплив на психічний розвиток дитини.

Мета курсової роботи – визначення впливу трудової діяльності на психічний розвиток дошкільника.

Завдання дослідження:

- розглянути елементи трудової діяльності дошкільника;

- визначити значення трудової діяльності дошкільника;

- визначити роль трудової діяльності у психічному розвитку дошкільників.

Для розв’язання поставлених завдань було використано комплекс методів дослідження. Середтеоретичних методів - аналіз, порівняння, класифікація та узагальнення наукових джерел з філософії, психології, педагогіки. Емпіричні - бесіди, анкетування, опитування, педагогічне спостереження; психологічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Влияние трудовой деятельности на психическое развитие ребенка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.