Исследование особенностей агрессивного поведения у подростков

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 250.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСИВНОСТІ ПІДЛІТКА.. 6

1.1 Агресивність як психологічне поняття. 6

1.2. Характеристика підліткового віку. 8

1.3. Психологічні та соціальні детермінанти підліткової агресії, її прояви. 14

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ АГРЕСИВНОСТІ У ПІДЛІТКІВ. 24

2.1 Організація, методика та процедура дослідження. 24

2.2 Аналіз та інтерпретація отриманих результатів. 28

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 39

ДОДАТКИ.. 41

ВСТУП

Актуальність роботи: Сучасне суспільство переживає період, що супроводжується перетворенням суспільних відносин, які викликають не лише позитивні, але й негативні зміни в різних сферах соціального життя, сприяючи при цьому появі різних відхилень в особистісному розвитку та поведінці людей. Серед них особливу тривогу викликає агресія.

Найгостріше проблема агресії постає у підлітковому віці, що пов’язано з його складністю. Адже, в підлітковому віці не тільки відбувається докорінна перебудова раніше складених психологічних структур, але виникають новоутворення, закладаються основи свідомої поведінки, вимальовується загальна спрямованість і формування моральних уявлень та установок.

Проблема агресії підлітків, яка торкається суспільства в цілому, викликає глибоку турботу як педагогів так і батьків. У зв’язку з цим для сучасного етапу розвитку українського суспільства пріоритетним є курс на формування підростаючого покоління з активною життєвою позицією, здатного до особистісного волевиявлення у неагресивний, толерантний спосіб. Саме тому, у психолого-педагогічній науці особливу актуальність набули експериментальні дослідження, спрямовані на пошук засобів попередження та зменшення проявів агресії у дітей підліткового віку.

У вітчизняній психології проблема агресії висвітлена в працях Б.С. Братуся, С.М. Єніколопова, Л.Ю. Іванової, А.А. Налчаджяна, Н.О. Ратінової, А.О. Реана, Т.Г. Рум’янцевої, І.О. Фурманова, О.В. Хреннікова. Деструктивний характер даного явища підкреслюється низкою наукових досліджень, в яких агресія розглядається в контексті девіантної поведінки та злочинності (Н.В. Алікіна, С.М. Єніколопов, Л.П. Конишева, Н.О. Ратінова, В.Г. Степанов, В.В. Устінова). При цьому вітчизняні дослідники розглядають агресивного суб’єкта як такого, що інтегрує в собі внутрішні та зовнішні впливи, тоді як зарубіжні науковці (А. Бандура та Р. Уолтерс, Г. Паренс, Дж. Паттерсон, М. Раттер, А. Фройд) зосереджують увагу на пошуку окремих детермінант прояву агресії.

Проте, агресія не є абсолютно ірраціональною та некерованою стихійною силою. Небажаною є не агресія сама по собі. Небажаними є неприйнятні форми її прояву. Тому при роботі з агресивними підлітками зусилля слід спрямовувати не на усунення агресії як такої, працювати потрібно із виявлення негативних переживань: гнівом, обуренням, неприйняттям і в той же час розвивати позитивні сторони агресії. Для цього необхідно робити спілкування дітей гуманнішим, вчити їх жити в мирі і злагоді з собою та іншими і не тільки закликати до добра, милосердя, але й вчити аналізувати свою поведінку.

Вибір підліткового віку в дослідженні обумовлений тим, що саме в цей період посилюється ймовірність появи агресивних форм поведінки, які набувають характеру усталених шаблонів. Тим більше, що шкільна практика засвідчує: агресія є розповсюдженим явищем серед підлітків.

Отже, соціальна значущість проблеми та недостатнє її вивчення в плані гендерних відмінностей прояву та можливостей корекції у підлітковому віці зумовили вибір теми нашої роботи: «Дослідження особливостей агресивної поведінки у підлітків».

Об'єкт дослідження: проявиагресії у підлітковому віці.

Предмет дослідження: дослідження особливостей прояву агресії у підлітків.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити особливості прояву агресивної поведінки у підлітковому віці.

Гіпотеза дослідження: прояви агресії у дітей підліткового віку обумовлені їх гендерними, індивідуально-психологічними та соціальними особливостями, а зниження рівня прояву агресії підлітками можливе завдяки впровадженню комплексу корекційних заходів, що проводяться з урахуванням виявлених особливостей агресивної поведінки та використанням активних соціально-психологічних методів впливу.

Завдання дослідження:

- визначити теоретико-методологічні підходи до проблеми вивчення людської агресії;

- з’ясувати психологічні особливості прояву агресії у дітей підліткового віку;

- підібрати методики для діагностування рівня агресивності підлітків;

- провести діагностичне обстеження підлітків для з’ясування проявів агресивності та співвідношення різних її форм.

Відповідно до визначених завдань було застосовано такі методи дослідження: теоретичні (аналіз та систематизація вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми агресії); емпіричні (діагностичні методи - спостереження, опитування, тестування).

База дослідження. У експериментальному дослідженні було задіяно 56 учнів 9-А і 9-Б класів (з них 26 юнаків та 30 дівчат) ЗОШ №19 м. Рівне.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрыть

Исследование особенностей агрессивного поведения у подростков

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.