Детерминанты психологической адаптации личности в малой группе учебных заведений

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 145

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ 4

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження детермінант психологічної адаптації собистості в малій соціальній групі

1.1. Наукові підходи дослідження психологічної адаптації особистості в малій соціальній групі 9

1.2. Особливості дослідження детермінант психологічної адаптації особистості в малій соціальній групі 13

1.3. Дослідження психологічної адаптації особистості в малій соціальній групі в системі роботи психологічної служби загальноосвітніх навчальних закладів м. Рівне 24

Висновок до першого розділу

Розділ 2. Емпіричне дослідження детермінант психологічної адаптації особистості в малій соціальній групі

2.1. Психодіагностичне вивчення проблеми психологічної адаптації особистості першокласника в малій соціальній групі 35

2.2. Дослідження детермінант психологічної адаптації п’ятикласника до умов навчання та учнівського колективу 40

2.3. Визначення детермінант психологічної адаптації першокурсників до умов навчання в студентській групі 45

Висновок до другого розділу

Розділ 3. Психокорекція розвитку особистісних якостей підлітка, які сприяють успішній психологічній адаптації в малій соціальній групі

3.1. Розробка та організація психокорекційної програми розвитку особистісних якостей підлітка, які сприяють його успішній адаптації до умов малої соціальної групи 61

3.2. Ефективність психокорекційної роботи з підлітками щодо розвитку особистісних якостей та успішної їх адаптації в малій соціальній групі 78

Висновки 83

Список використаної літератури 88

Додатки 96

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Головна риса сучасного світу – стрімкі зміни. В умовах соціально-економічних перетворень і якісних суспільних нововведень останнього часу суспільні інституції не можуть залишатися недоторканою стабільною системою. Освітні, культурні, спортивні та інші заклади, в яких перебуває особистість в період свого інтенсивного розвитку, не можуть розвиватися так, щоб не створювати належні умови для адаптації особистості до цих змін.Від того, як оточуючі сприймають і розуміють нового члена певної соціальної групи, його потреби, інтереси, психологічні стани та переживання, а, отже, відповідно і взаємодіють з ним, залежить сприймання і оцінка індивідом себе, формування позитивного чи негативного образу “Я”, прийняття чи неприйняття своєї особистості. Установки щодо нових членів соціальної групи впливають на усвідомлення ними мотивів своєї поведінки і діяльності, формування цінностей і ідеалів, вироблення оцінок і самооцінок, за якими вони оцінюють себе і людей, що їх оточують. Усе це позначається на соціальній адаптації особистості. Окремі аспекти цієї проблеми були розкриті в роботах В.А.Горшкова, І.І.Друкарова, Д.Г.Ельконіна, Р.М.Капралової, А.М.Сазонової, А.І.Ушатікової, А.В.Фурмана.

Сучасні дослідження в більшій мірі спрямовуються на аспекти соціально-психологічної адаптації особистості, які базуються на індивідуально-психологічних теоріях (А. Адлер, Б.Г. Ананьєв, А Маслоу, З. Фрейд, Е. ширанглер), на соціально-психологічних теоріях (Л. С. Виготський, Б.Скінер, Е.Фром, Г. Тард) та на теоріях об’єднуючих ідеї суб’єктного і рольового в індивіді (Е. Берн, О.М. Леонтьєв, О.В. Петровський). Провідне місце у соціальній, віковій та педагогічній психології посідає дослідження проблеми формування і розвитку адаптивної активності особистості в різних ситуаціях навчальної, професійної діяльності (В.В.Антипов, 2002; Т.В. Архірєєва, 2002; Г.О.Балл, 1989; Ю. Болонко, 2006; М.Й.Боришевський, 2002; О.М. Галус, 2004; Н. Глинянська, 2006; Л.Г.Дикая, 2002; А.Г.Маклаков, 2001; Л.В.Марищук, 2001; Е.Д. Научитель, 2006; П.К. Пахотіна, 2005; В.А.Петровський, 1992; С.Т.Посохова, 2001; І.О.Сабанадзе, 1997; О.П.Саннікова, 2003; А.В.Фурман, 2000 та інші).

Разом з тим, стан розробки проблеми визначення детермінант психологічної адаптації особистості в малій соціальній групі не може вважатись достатнім. В сучасних умовах потребують більш глибокого вивчення критерії оцінки психологічної адаптації різних вікових груп, ефективність впливу різноманітних чинників (соціальних, культурних, духовних, правових та ін.) на процес психологічної адаптації особистості, організація і проведення системи роботи щодо створення умов для психологічної адаптації особистості в малій соціальній групі.

Таким чином, зазначені вище проблеми зумовили вибір теми дослідження «детермінанти психологічної адаптації особистості в малій соціальній групі».

Об’єкт дослідження – процес психологічної адаптації особистості в малій соціальній групі.

Предмет дослідження – детермінанти психологічної адаптації особистості в малій соціальній групі навчальних закладів.

Мета дослідження: науково обгрунтувати і визначити детермінанти психологічної адаптації особистості підлітків, вплив чинників соціального середовища на процес психологічної адаптації особистості в умовах закладів освіти.

Згідно поставленої мети дослідження визначено такі основні завдання:

на основі узагальнення існуючих у відповідній літературі підходів до розв’язку висунутої у роботі проблеми, визначити і обгрунтувати загальну стратегію дослідження і засоби її експериментального утілення;

розробити систему методичних прийомів діагностики особистісних утворень, якими зумовлюється якісно-кількісні характеристики процесу психологічної адаптації до особливих умовмалої соціальної групи;

експериментально дослідити особливості співвідношення комплексу особистісних властивостей із специфікою малої соціальної групи і встановити на цій основі симптомокомплекс характеристик, необхідних і достатніх для досягнення належної психологічної адаптації особистості;

визначити форми і зміст заходів, спрямованих на оптимізацію психологічної адаптації особистості в малій соціальній групі (учнівському, студентському колективах).

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні про те, щодетермінантами успішності психологічної адаптації особистості до умов малої соціальної групи постають певні співвідношення інтрапсихічних утворень особистості (система особистісних диспозицій), які зумовлюють типові особливості процесу адаптації в цілому, а також специфіку способів її поведінки в малій соціальній групі. Припускається, що належна оптимізація процесу психологічної адаптації особистості в малій соціальній групі може бути досягнута за умови узгодження типових форм саморегуляції поведінки особистості із вимогами соціальної групи під дією зовнішніх і внутрішньоособистісних факторів.

Методологічну і теоретичну основу дослідження склали такі теорії соціально-психологічної адаптації, як індивідуально-психологічна (А. Адлер, Б.Г. Ананьєв, А Маслоу, З. Фрейд, Е. Ширанглер), соціально-психологічна (Л. С. Виготський, Б.Скінер, Е.Фром, Г. Тард) та об’єднуючих ідеї суб’єктного і рольового в індивіді (Е. Берн, О.М. Леонтьєв, О.В. Петровський), а такожпринципи системного підходу і аналізу психологічної теорії особистості(К.О. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьєв,Л.І.Анциферова,А.Г. Асмолов,Б.С. Братусь, Л.І. Божович, Л.С. Виготський, В.П. Зінченко, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, Б.Ф. Ломов, Н.В. Лунченко,С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн, Т.М. Титаренко, К.В., В.І. Слободчиков та ін.), уявлення про закономірності і механізми адаптації до діяльності (Г.О. Балл, Ф.Б. Березін, А.Я. Боднар, П.С. Кузнецов, В.М. Марченко, Я.В. Подоляк, Ю.А. Урманцев),а також теоретичні засади про поведінкові реалізації особистостей у малій соціальній групі (Н.Д. Забродін, А.Г Завалова,К. Леонгард, Ю.М. Кузнецов, В.І. Лебедєв, А.Б. Леонова, Н.Г. Макаренко, А.Г. Маклаков, В.І. Медведєв, В.І. Моросанова, Н.Н. Обозов, С.А. Шапкін, Ю.В. Ярошок та ін.

Вивчення окремих аспектів проблеми дослідження проводилось такими методами: теоретичний аналіз, психодіагностичне тестування, опитування, констатуючий експеримент, аналіз отриманих результатів, методи математичної статистики. Запропоновано комплекс психологічних методик для визначення критеріїв психологічної адаптації.

Надійність та вірогідність отриманихрезультатів дослідження полягає в послідовній реалізації теоретичних положень у розв’язанні завдань емпіричного дослідження, багатоаспектності теоретичного аналізу, поєднанні кількісного і якісного аналізів одержаних результатів із застосуванням відповідних методів математичної статистики, використанні комплексу методик, адекватних предмету дослідження, репрезентативній вибірки досліджуваних, широкій експериментальній базі.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у ньому обґрунтовано детермінанти психологічної адаптації особистості в малій соціальній групі, поглиблено уявлення про основні критерії психологічної адаптації особистості в навчальній групі,окреслено методологічні шляхи сприянню психологічній адаптації особистості в умовах навчання.

Практичне значення дослідження складають можливості використання його результатів у підготовці методичних рекомендацій для практикуючих психологів, педагогів, батьків щодо створення належних умов для психологічної адаптації особистості у навчальній групі.

База дослідження. Дослідження проведено на базі Центру психологічної служби та соціальної роботи м. Рівного. Експериментальна частина дослідження проводилася на базі Рівненської вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступеня.

Структура дослідження. Дипломна робота викладена на 88 сторінках і складається зі вступу,трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, який містить 109 найменувань, 13 додатків. В основнихрозділах подано 13 таблиць, дві схеми.

Закрыть

Детерминанты психологической адаптации личности в малой группе учебных заведений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.