Государство и лицо и особенности их взаимоотношений

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ         

ВСТУП.. 3

1. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВИ І ОСОБИ.. 5

1.1. Поняття, ознаки, властивості та функції держави. 5

1.2. Правовий статус держави. 14

1.3. Зміст і співвідношення понять «людина», «особа», «громадянин». 17

1.4. Правовий статус особи. 21

2. ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕР ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВОЮ І ОСОБОЮ. ПРОБЛЕМИ ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ І  ВЗАЄМОДІЇ 26

2.1. Наукові підходи  до  визначення співвідношення „держава — особа”. 26

2.2. Особа як соціальний суб’єкт державно-правових відносин. 27

2.3. Особливості співвідношення і взаємодії держави та особи. 30

2.4. Проблеми співвідношення і  взаємодії держави і особи. 32

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ.. 41

ВСТУП

Актуальність теми.За нинішньої розбудови України особа стає рівноправним суб’єктом суспільних відносин із державою, її органами та посадовими особами. Відносини держави та фізичної особи, як правило, базуються на взаємних правах, обов’язках та відповідальності, які конкретизуються в конституції та інших нормативно-правових актах.

При цьому слід звернути увагу на те, що у сучасному світі діють міжнародні стандарти в галузі прав людини і держави зобов’язані встановити у своєму внутрішньому законодавстві такий правовий статус людини і громадянина, що відповідає цим стандартам.

Конституція України повністю відповідає положенням міжнародно-правових актів, в її „Загальних засадах” включені важливі положення:

- головним обов’язком держави є утвердження й забезпечення прав і свобод людини;

- правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Сам розділ „Права, свободи та обов’язки людини і громадянина” є другим в Конституції і розміщений перед розділами про органи державної влади, що підкреслює його важливість та нове співвідношення між державою і людиною. При цьому, конституційно закріплюється положення про те, що:

- людина визнається найвищою соціальною цінністю;

- права і свободи людини мають визначати зміст і спрямованість діяльності держави;

- держава відповідає перед людиною за свою діяльність;

- комплекс закріплених в Конституції України прав, свобод і обов’язків являє собою певну систему, складовими якої є природні (особисті), політичні, економічні, соціальні, культурні, екологічні та інші права людини і громадянина, які визначають їхній правовий статус в державі.

Отже, держава та особа тісно взаємопов’язані. Держава ви­знає людину, її життя, недоторканність, честь і гідність найви­щою соціальною цінністю. Головний обов’язок держави — забез­печення людині відповідних умов для здійснення прав і свобод, виконання обов’язків. Держава відповідальна перед людиною та суспільством за свою діяльність. За допомогою права (передусім конституційного) держава закріплює відповідний правовий ста­тус людини і громадянина, забезпечує кожній особі однакові можливості в користуванні суб’єктивними правами і виконанні обов’язків.

Проблематика даної теми розглядалася у наукових дослідженнях наступних правознавців: Скакун О.Ф., КириченкоВ.М., КуракінО.М.,Кельман М. С., Мурашин О. Г.,Зайчук О. В., Оніщенко Н.М., Волинка К. Г., Лисенков С. Л., Колодій А. М., Тихомиров О. Д., Ковальський В. С. та багато інших.

Метою дослідження є правові характеристики держави і особи та особливості їх взаємовідносин.

Завданнями даної роботи є вивчення таких питань:

- з’ясування поняття, ознак, властивостей та функцій держави;

- розгляд правового статусу держави і особи;

- розкриття змісту і співвідношення понять «людина», «особа», «громадянин»;

- пояснення наукових підходів до визначення співвідношення «держава -особа»;

- характеристика особи як соціального суб’єкта державно-правових відносин;

- дослідження особливостей та проблем співвідношення і взаємодії держави та особи.

Структура роботи.Курсова робота складається з вступу, 2 розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури, який налічує 25 джерел. 

Закрыть

Государство и лицо и особенности их взаимоотношений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.