Классификация преступлений в уголовном праве

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ 5

1.1. Поняття злочину та його ознаки 5

1.2. Значення ч. 2 ст. 11 КК для поняття злочину 12

1.3. Відмінність злочину від інших правопорушень 14

РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 18

2.1. Класифікація злочинів та її значення 18

2.2. Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості 21

2.3. Класифікація злочинів за іншими критеріями 23

2.4. Розмежування злочинів і кримінальних проступків 25

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34

ДОДАТКИ 36

ВСТУП

Актуальність дослідження. Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Саме тому йому притаманні всі ті об'єктивні і суб'єктивні особливості, що характеризують поведінку людини: фізичні властивості - той чи інший рух або утримання від нього, використання фізичних, хімічних, біологічних та інших закономірностей навколишнього світу; психологічні властивості - прояв свідомості і волі, певна мотивація поведінки, її цілеспрямованість.

Еволюція доктрини кримінального права тісно пов’язана з проблемою поділу кримінальної відповідальності та індивідуалізації покарання. Оптимальне її розв’язання значно залежить від законодавчої класифікації злочинних діянь. Кримінальний кодекс України наводить класифікацію злочинів у залежності від ступеня їхньої важкості (ст. 12 КК України).

Інститут класифікації злочинів має неабияке значення для побудови КК України в цілому та правозастосування зокрема. Однак, законодавча класифікація суспільно небезпечних діянь безпосередньо пов’язана з вирішенням не лише багатьох кримінально-правових, а й кримінально-процесуальних і кримінально-виконавчих питань, враховується під час провадження оперативно-розшукової діяльності, загалом – застосовується у процесі реалізації різноманітних правовідносин. Вона, зокрема, впливає на обґрунтування підстав звільнення від кримінальної відповідальності та її умов, а крім того, на процедуру звільнення від покарання і його відбування. Також вона враховується у процесі призначення покарання, і впливає на встановлення термінів погашення і зняття судимості, а також визначає структуру відповідних складів злочинів, служить для диференціації кримінальної відповідальності та має вплив на структуру санкцій статей Особливої частини КК України. Насамкінець, класифікація злочинів зрештою відіграє роль прийому законодавчої техніки, який нівелює необхідність застосування у законі широких переліків злочинів при формуванні кримінально-правових інститутів та понять.

Вивченням різних видів злочину, їх класифікації та кваліфікації займалося багато вчених з кримінального права, зокрема: П.П. Андрушко, Я.М. Брайнін, М.В. Володько, А.А. Горницький, В.А. Клименко, М.Н. Ковальов, П.К. Кривошеїн, В.К. Матвійчук, П.С. Матишевський, В.М. Смітієнко, В.В. Сташис, С.А. Тарарухін, В.Я. Тацій та інші. Соціально-політична сутність злочину досліджувалася в роботах В.В. Дурдинця, О.М. Литвака, М.І. Мельника, Г.О. Омельченка, О.В. Скрипнюка, В.І. Шакуна та інших.

Об'єкт дослідження – є правовідносини у сфері кримінальної відповідальності.

Предмет дослідження – класифікація злочинів, передбачена кримінальним законодавством України.

Мета роботи – узагальнення і систематизація знань про класифікацію злочинів у кримінальному праві України.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання:

уточнити поняття злочину у кримінальному законодавстві України;

охарактеризувати основні підходи до класифікації кримінальних злочинів;

з’ясувати значення класифікації злочинів для встановлення та реалізації кримінальної відповідальності;

проаналізувати класифікацію злочинів за різними критеріями.

Методи дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ: історичний, порівняльно-правовий, догматичний, структурно-системний та інші.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрыть

Классификация преступлений в уголовном праве

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.