Международная инициатива противодействия коррупционным отношениям на современном этапе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. КОРУПЦІЯ, ЯК НЕГАТИВНЕ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ, ЇЇ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 5

1.1. Загальна характеристика поняття корупція 5

1.2. Чинники та умови розвитку корупційних відносин 8

1.3. Наслідки корупції 14

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ВІДНОСИНАМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 16

2.1. Корупційні відносини в Україні: аналіз проблеми 16

2.2. Міжнародний досвід боротьби з корупцією та напрями протидії 18

2.3. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії корупції 31

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Міжнародне співробітництво у галузі протидії корупції, безумовно, набуло останнім часом виняткової ваги. Корупція не лише загрожує верховенству права, підриває соціальну справедливість, ставить під загрозу стабільність демократичних інститутів, а також порушує права людини. Вона може стати чи не найбільшою загрозою національній безпеці та національним інтересам будь-якої держави.

Отже, при розгляді проблеми боротьби з корупцією важливим є питання вивчення досвіду роботи у цій сфері, що накопичений міжнародною спільнотою. Він цікавий тим, що є зразком класичного юридичного світогляду, що сформувався в ході розвитку більшості країн Європи та був позбавлений у своєму розвитку ідеологічних особливостей. Крім того, їх законодавство, у більшості випадків, має схожі риси. Окрім того, безсумнівним є той факт, що ефективно протистояти корупції можна не лише при об’єднанні зусиль і чіткій координації діяльності усіх зацікавлених сторін, але й у приведені власного законодавства та кримінальної політики в цілому до єдиних світових стандартів. Україна, на нашу думку, є прихильницею загальноприйнятих світових цінностей, що обумовлює необхідність інтеграції з іншими країнами в частині не тільки інформаційного обміну і взаємної міжнародної допомоги у боротьбі зі злочинністю, а й у розробці єдиних правових стандартів на основі загального осмислення суті феномену корупції.

Вивчення антикорупційного законодавства зарубіжних країн є актуальним з огляду на проголошення подальшого курсу розвитку України в напрямі європейської інтеграції. Це вимагає певної адаптації діючого законодавства України до законодавства країн-членів Європейського Союзу.

Варто підкреслити, що виходячи зі складності зазначеної проблематики, до аналізу міжнародного досвіду протидії корупції зверталися вітчизняні науковці: Ф.В. Абрамов, В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, М.Ю. Бездольний, A.B. Гайдук, М.Д. Данчук, Д.І. Йосифович, Д.Г. Заброда, М.І. Мельник, Є.В. Невмержицький, О.Я. Прохоренко, Є.Є. Рогульський, Є.Є. Серьогін, О.В. Терещук, О.В. Ткаченко, P.M. Тучак, Ю.С. Шемшученко, В.К. Шкарупа, О.Н. Ярмиш та інші.

В роботах цих вчених загалом сформовано пропозиції щодо доцільності та можливостей використання певного міжнародного досвіду законодавчого та організаційного характеру. Зокрема, визначено, що міжнародна співпраця у протидії корупції здійснюється на двох рівнях: на рівні світових організацій та на рівні держав-учасниць. Також значна увага приділяється правотворчій діяльності, що передбачає, по-перше, розробку міжнародних актів, які повинні стати основою для національного законодавства щодо протидії корупції; по-друге, удосконалення національного законодавства держав-учасниць.

Об’єктом дослідження є корупційні відносини, які відбуваються в сучасних економічних системах.

Предметом дослідження є особливості застосування міжнародного досвіду щодо боротьби з корупцією в сучасних умовах.

Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування причин формування корупційних відносин та їх наслідків, а також дослідження міжнародного досвіду щодо забезпечення протидії корупції та зниження її рівня в Україні.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

- дати загальну характеристику поняття корупція;

- дослідити чинники та умови розвитку корупційних відносин;

- визначити наслідки корупції;

- проаналізувати проблему корупційних відносин в Україні;

- дослідити та проаналізувати міжнародний досвід боротьби з корупцією та формування механізмів антикорупційного співробітництва.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Международная инициатива противодействия коррупционным отношениям на современном этапе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.