Процессуальный порядок рассмотрения споров хозяйственными судами Украины

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 85

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ВИРІШЕННІ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ. 7

1.1. Порушення провадження справи. 7

1.2. Підготовка матеріалів до розгляду в засіданні господарського суду. 14

1.3. Вирішення господарських спорів. 21

РОЗДІЛ ІІ. РІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ.. 30

2.1. Рішення, ухвала, постанова господарського суду. 30

2.2. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами. 41

2.3. Виконання судових рішень господарських судів. 45

РОЗДІЛ IIІ. ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ТА ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.. 53

РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 66

ВИСНОВКИ.. 80

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 84

ВСТУП

Актуальність дослідження. За сучасних умов підприємницька діяльність потребує детального законодавчого регулювання. Що покликали сприяти подальшому розвитку як різних форм підприємництва, так і економіки України в цілому. Ефективність господарювання значною мірою залежить саме від опрацювання. Засвоєння та реалізації на практиці тих правових норм, які визначають права та обов’язки всіх без винятку суб’єктів господарювання з огляду на специфіку кожного із них, зумовлену різноманіттям форм власності, сфер діяльності та іншими численними чинниками.

Зважаючи на комплексний характер підприємницького права, захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності здійснюється за допомогою норм багатьох галузей права: цивільного, адміністративного, кримінального, трудового та іншого. Проте засоби охорони означених чотирьох галузей права можна вважати найважливішими. А з огляду на те, що основною метою підприємницької діяльності є отримання прибутку (тобто будь-яка діяльність суб’єкта підприємницької діяльності в кінцевому підсумку зводить до збереження та за можливості звільнення власного матеріального достатку), саме цивільно-правові засоби захисту порушених прав та інтересів підприємців можна вважати базовими.

Права і свободи людини, інших учасників цивільних відносин, забезпечують кожному можливість бути самостійним суб’єктом суспільного життя. Держава зобов’язана забезпечити реалізацію і захист суб’єктивних прав. В умовах побудови правової держави однією з гарантій прав і свобод учасників цивільних відносин є правовий захист. Суть правового захисту в правовій літературі трактується неоднозначно. На думку Г.М. Стоякіна правовий захист включає в себе три моменти: видання норм, які встановлюють права та обов’язки, визначають порядок здійснення їх, захисту та застосування селекцій, діяльність суб’єктів із здійснення і захисту своїх суб’єктивних прав; попереджувальна діяльність держави і громадських організацій, а також діяльність з реалізації правових санкцій.

В.І. Тертишніков захистом права називає таке здійснення права та перетворення правовідносин, яке можливе лише з допомогою спеціального державного органу.

М.С. Малеїн вважає, що правовий захист – це система юридичних норм, які спрямовані на запобігання правопорушенню та ліквідацію його наслідків.

С.С. Алексєєв додержується думки, що правовий захист – це державно примусова діяльність, спрямована на поновлення порушеного права, забезпечення виконання юридичного обов’язку.

Механізм захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності становлять об’єктивно наявні можливості для реалізації вищенаведених способів захисту. До них можна віднести: врегулювання спору у позасудовому порядку; розгляд і вирішення заяв скарг та інших документів органами виконавчої влади у порядку підлеглості; надання захисту правоохоронними органами в межах їх компетенції; нотаріальних захист, судовий захист (в тому числі _ Конституційним судом України, загальними судами, господарськими і третейськими судами).

Аналізуючи проблеми правового регулювання вирішення господарських спорів в Україні, слід відмітити, що на сучасному етапі розвитку ринкових відносин діяльність органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та й самих суб'єктів господарювання не завжди належним чином сприяє становленню цих відносин, що призводить до порушення прав та охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання.

Зрозуміло, що прийняті закони ніколи не бувають цілковито узгоджені з практикою їх застосування. Саме практика коригує правові відносини та об'єктивно спонукає вносити зміни і доповнення до чинного законодавства.

Як свідчить практика, положення чинного законодавства не завжди сприяють відновленню у громадян порушених прав та охоронюваних інтересів.

Чимало проблем судової практики у господарських спорах зумовлені недоліками законодавства, яке регулює такі відносини. Суспільні відносини на сьогодні вже вимагають перегляду нормативно-правової бази їх регулювання. Адже недосконалість законодавства породжує і недосконалу судову практику. Тому забезпечення захисту господарських прав та вирішення пов'язаних із ними проблем має стати спільним завданням органів законодавчої виконавчої та судової влади.

Об'єктом дослідження є сукупність правових норм, що регулюють судові процедури в господарських спорах, проблеми, пов'язані з вирішенням господарських спорів та шляхи їх вдосконалення.

Предметом дослідження є суспільні відносини стосовно здійснення судових процедур у вирішенні господарських спорів. Метою даної робото є розгляд правових основ здійснення судових процедур в господарських спорах, висвітлення накопиченого досвіду, роз'яснення нормативно-правової бази і практичного досвіду здійснення господарського судочинства в Україні та шляхи його вдосконалення з оглядом на реалії української економіки.

Конкретними завданнями робото, що були зумовлені поставленою метою є:

- опрацювавши відповідні джерела, дати визначення господарського спору та дослідити, які існують види господарських спорів, визначити їх правову характеристику;

- проаналізувати теоретичні та практичні аспекти здійснення судових процедур при вирішенні господарських спорів;

- дослідити недоліки та протиріччя господарського процесуального законодавства, запропонувати шляхи його вдосконалення.

Методологічну основу роботи складають у сукупності загальнонаукові (діалектичний, комплексного та системного аналізу) та господарсько-правові (формально-логічний, порівняльно-правовий та ін.) методи дослідження.

Практичне значення дослідження полягає у тому, що робота має теоретичну та практичну користь в професійній діяльності юрисконсультів підприємств, установ, організацій. Ряд положень роботи можуть знайти застосування при поглибленій підготовці до семінарських занять, а також можуть бути корисні під час готування доповідей за відповідною тематикою для студентів вищих навчальних закладів правового фаху.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг роботи становить 85 сторінку. Список використаних джерел становить 31 найменувань.

Закрыть

Процессуальный порядок рассмотрения споров хозяйственными судами Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.