Назначение пенсий в солидарной системе

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 95

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ПЕНСІЙ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.. 6

1.1. Правова природа пенсій. 6

1.2. Поняття  та види пенсій. 10

1.3. Особливості недержавного пенсійного забезпечення. 37

1.4. Проблеми пенсійного реформування в Україні 41

1.5. Порядок призначення та нарахування пенсій. 56

РОЗДІЛ ІІ.  ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ 66

2.1. Система пенсійного забезпечення в Україні 66

2.2 Зміст та склад повноважень Пенсійного фонду України. 68

2.3. Облік і розрахунок пенсій у солідарній системі 72

ВИСНОВКИ.. 83

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.. 88

ВСТУП

Демократичні перетворення, що відбуваються у суспільстві, прагнення України до здобуття демократичного статусу країни та вступу до провідних загальноєвропейських установ вимагають нових наукових розробок у галузі юриспруденції. Проведення пенсійної реформи, атакож удосконалення пенсійного законодавства. Проведення пенсійної реформизмушує по-новому поглянути на пенсійні інститути,що ми й спробуємо зробити і саме це визначає актуальність теми дослідження.

Дослідження проблематики визначення поняття та видів пенсійного забезпечення завжди було актуальним у доктрині пенсійного права. Це обумовлюється потребою приведення теорії у відповідність до нового етапу розвитку господарського законодавства, потребою переосмислення ряду теоретичних положень і постулатів, обумовлених поступальним розвитком сучасного суспільства.

Метою дослідження є визначення поняттяпенсійного забезпечення у солідарній системі, її ознак та видів, проведення комплексної характеристики окремих видів пенсійного забезпечення

Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання таких головних завдань:

1) дослідити поняття пенсій;

2) визначити поняття та ознаки суб’єкта пенсійного забезпечення та з’ясувати їх види;

3) дослідити поняття пенсійного забезпечення;

4) визначити види пенсійного забезпечення

5) дати характеристику окремим видам пенсійного забезпечення;

6) сформулювати пропозиції щодо внесення змін та доповнень у норми чинного пенсійного законодавства у сфері пенсійного забезпечення у солідарній системі.

Об'єктом дослідження є пенсійне забезпечення - як галузь пенсійного права.

Предметом дослідження є норми пенсійного законодавства, присвячені регламентації інституту суб’єктів пенсійних правовідносин взагалі та пенсійних організацій зокрема, слідчо-прокурорська та судова практика, доктринальне тлумачення та практичне розуміння цих норм, погляди суддів, працівників правоохоронних органів на проблему.

Методологічні та методичні основи дослідження. Методологічну основу роботи становить сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Головним у ній є системний метод, яким здійснюється дослідження проблеми у безпосередньому зв'язку із суміжними та складовими поняттями. Системно-структурний метод уможливив показати комплексно поняття та ознаки категорії пенсійного забезпечення поряд із суб’єктом пенсійних правовідносин. Застосування історичного, історико-правового методів дозволило вивчити історію розвитку інституту, проаналізувати різні погляди щодо цієї категорії. Порівняльно-правовий, логіко-семантичний, формально-юридичний методи уможливили визначитися з назвою поняття, що розглядається, сформулювати поняття, текст норми про нього.

Теоретичне підґрунтя дослідження становлять наукові праці в галузіпенсійного права, трудового права, економіки, зокрема праці Сироти І.М., Зайкина А.Д., Фогель Я.М..У роботі використані окремі положення пенсійного законодавства України. У роботі використовувались енциклопедично-довідкова література та словники.

Нормативною базою дослідження є Конституція України, Закони України, міжнародно-правові акти, практика правозастосування норм про пенсійне забезпечення в Україні.

Робота складається зі вступу, двох розділів, що поділяються на підрозділи, висновків та списку використаних джерел та літератури. Перший розділ присвячено вивченню поняття пенсій та пенсійного забезпечення. У другому розділі йдеться про особливості, ознаки та види пенсійного забезпечення, а також безпосередньо розкривається поняття та види органів пенсійного забезпечення.

Загальний обсяг роботи – 96 сторінок з, них список використаних джерел та літератури у кількості 72 найменування – 8 сторінок.

Закрыть

Назначение пенсий в солидарной системе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.