Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. МУЗИЧНО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.. 6

1.1. Психолого-педагогічні особливості музично-творчої діяльності 6

1.2. Специфіка педагогічного керівництва музичною творчістю молодших школярів  13

1.3. Планування музично-творчих занять в позаурочний час. 23

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ПО ЗНАХОДЖЕННЮ ШЛЯХІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 30

2.1. Система музично-творчих завдань. 30

2.2. Експериментальна апробація отриманих результатів. 34

ВИСНОВКИ.. 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 48

ВСТУП

XXI століття характеризується різким зростанням попиту на творчий потенціал людини, її здатність до самоорганізації, творчого самовираження, адже педагогічна практика загальноосвітньої школи свідчить про те, що в процесі навчання вирішуються, в першу чергу, завдання, пов’язані з засвоєнням учнями суми знань, освоєнням основ наук, набуттям досвіду певних способів діяльності, а виховання дитини як творчої особистості розглядається як другорядне завдання.

Вирішення завдання щодо формування творчої особистості залежить від створення та реалізації нових педагогічних концепцій.

Орієнтація освіти на всесторонній розвиток особистості перед­бачає значне посилення розвиваючої та виховної II функції, реалізація яких пов'язана, перш за все, з передачею досвіду творчої діяльнос­ті та досвіду емоційно-оцінного ставлення до світу. Ось чому особли­вої ваги набувають предмети гуманітарного та художнього циклів в системі загальної освіти.

В зв’язку з цим слід зазначити, що у новітніх державних документах – Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті та Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) підкреслюється, що художньо-естетичне виховання школярів потребує суттєвого удосконалення.

Свідоме акцентування значення музичного мистецтва (поряд з іншими видами мистецтва) в загальноосвітній школі дозволяв розглядати в якості найбільш істотного елемента змісту музичної освіти досвід музично-творчої діяльності.

На сьогоднішній час є значна кількість психологічних, педагогічних досліджень з проблеми творчого розвитку особистості (С.Л. Рубінштейн, Б.М. Теплов. Н. Барикова, З. А. Левін, Я.О. Пономарьов. О. Самарін, А.Г. Спіркін, В. О. Сухомлинський та інш.).

Велика увага вивченню музичної творчості дітей приділяється в галузі музичної педагогіки (Б. В. Асаф’єв, Д. Б, Кабалевський, Н. Я. Брюсова, Н. Ф. Вишнякова, Н. В. Головська, Е.П.Печерська, Г. С. Рігіна, Б. Я. Яворський та інш).

Не дивлячись на це, проб­лематика розвитку творчості є однією з найменш вивченим розділом пе­дагогіки і це видно, бо до недавнього часу наша педагогічна наука оріє­нтувалась на масовість, усередненого учня, а не на його яскраву інди­відуальність. Хоча саме творчий розвиток особистості, внаслідок своєї складності та унікальності, потребує найбільшої педаго­гічної турботи, особливо, коли мова йде про молодших школярів.

Як показує аналіз, в змісті навчальних програм музична твор­чість представлена недостатньо.

Таким чином, актуальність, недостатня теоретична і методична розроб­леність проблеми та викликані цим труднощі в практичному здійсненні педагогічного керівництва процесом музично-творчою діяльністю молодших школярів і зумовили вибір теми дослідження: "Творча діяльність як засіб музичного виховання молодших школярів".

Об’єкт дослідження: музично-творча діяльність молодших школярів.

Предмет дослідження: педагогічні умови здійснення музичного виховання в процесі музично-творчої діяльності учнів молодших класів.

Мета дослідження - визначити найбільш ефективні для музичного виховання молодших школярів шляхи реалізації творчої діяльності.

Гіпотеза дослідження: Музичне виховання молодших школярів стане більш ефек­тивним, якщо педагогічне керівництво дитячою музичною творчістю буде здійснюватися в опосередкованій формі, що досягається шляхом створен­ня сприятливих умов для творчості за допомогою емоційного впливу та привабливого для дітей змісту творчих завдань в процесі педагогічного спілкування в колективній діяльності.

Завдання дослідження:

- розглянути психолого-педагогічні особливості музично-творчої діяльності;

- виявити специфіку здійснення ефективності педагогічного керів­ництва музичною творчістю молодших школярів;

- створити систему творчих завдань для учнів молодших класів;

- розробити методичні рекомендації для ефективної організації музично-творчої діяльності дітей.

Методологічну основу дослідження складають: положення естетики про вплив мистецтва на особистість; праці вчених, присвячені проблемі розвитку особистості в різноманітних видах творчої діяльності; сучасні концепції естетичного виховання підростаючого покоління.

Методи дослідження: аналіз філософської, психолого-педагогічної, музикознавчої літератури з проблеми дослідження; узагальнення педаго­гічного досвіду; педагогічний експеримент; педагогічне спостереження; бесіда; анкетування; інтерв’ювання; аналіз музично-творчої діяльності; статистична обробка результатів педагогічного експерименту.

Дослідно-експериментальна робота проводилася з 2006 по 2007 рр. на базі загальноосвітньої школи № 8 м.Івано-Франківська.

Наукова новизна дослідження полягає у виявленні специфіки педаго­гічного керівництва музично-творчою діяльністю школярів.

Практична значимість дослідження полягає в розробці системи музично-творчих завдань; у визначенні оптимальних моделей проведення творчих занять, в розробці методичних рекомендацій по організації музично-творчих занять.

Достовірність дослідження забезпечується використанням комплексу взаємодоповнюючих методів збору інформації, адекватних предмету, меті, завданням дослідження; аналізом отриманих результатів і їх співставленістю з результатами досліджень інших авторів.

Апробація і впровадження результатів досліджень здійснювалися шляхом практичних рекомендацій, методичних порад студентам, вчителям. 

Закрыть

Творческая деятельность как средство музыкального воспитания младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.