Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. МІФОЛОГІЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 6

1.1. Історія вивчення міфології 6

1.2. Система образів та персонажів української міфології 14

РОЗДІЛ 2. СФЕРА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІФОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ 26

2.1. Міфологічна лексика як різновид спеціалізованої лексики 26

2.2. Структурно-тематична організація міфологічної лексики 32

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

ВСТУП

Актуальність теми. Міфологічна лексика, відображаючи фрагменти міфологічної свідомості, становить одну з лексичних мікросистем мови. Її специфіка виявляється передусім через аналіз семантики міфонімів, установлення способів їх називання, дослідження міфолексем у функціональному аспекті.

Звернення до міфологічних номінацій зумовлене широким і різнобічним інтересом лінгвістів, фольклористів, етнографів до міфологічного матеріалу.

Актуальність вивчення міфологічної лексики визначається особливим місцем, семантичною та функціональною специфікою цієї мікросистеми, незначною кількістю спеціальних досліджень проблеми та потребами вдосконалення опису міфонімів як однієї з лексичних груп української мови. Як відомо, міфологеми корелюють із національним баченням світу (міфолексика виступає вербальним кодом міфологічних уявлень і світосприйняття) та репрезентуються в контексті відповідних етнокультурних та художньо-мовних систем. Міфологічна система номінування виявляє свою специфіку на лінгвокультурному рівні, оскільки міфологічно марковані терми позначають особливі десигнати міфологічного буття. Тому спеціальні лінгвістичні студії цього матеріалу сприятимуть глибшому розумінню духовного життя українців, що є надзвичайно актуальним у наш час – у період повернення до витоків національної культури, глибокого дослідження ментальних особливостей етносу.

Джерельна база дослідження: Сутність поняття міфу та його словесного вираження в різних аспектах досліджували філософи, історики, етнографи (М.Грушевський, Ю.Павленко, О.Афанасьєв, М.Васильєв, О.Золотарьов, О.Лосєв, Є.Мелетинський, Б.Рибаков, С.Токарев), мовознавці (О.Потебня, В.Вересаєв, Р.Ахметьянов, Т.Гамкрелідзе, В.Іванов, В.Топоров, Г.Уфімцева, Р. Якобсон та ін.).

Окремі аспекти аналізу української міфопоетичної лексики висвітлювалися в працях Н.Сологуб, С.Єрмоленко, Т.Лукінової, Н.Молотаєвої, Т.Бовсунівської, М.Зубова, Н.Хобзей, В.Гуторова.

Мета роботи – здійснити структурно-семантичний та функціонально-стилістичний аналіз міфологічної лексики.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких основних завдань:

1) охарактеризувати історію вивчення міфології;

2) встановити склад система образів та персонажів української міфології;

3) виділити міфологічну лексику як різновид спеціалізованої лексики;

4) охарактеризувати структурно-тематичну організацію міфологічної лексики.

Об’єктомдослідження є міфологічна лексика.

Предметом наукового аналізу визначаємо міфологічну лексику в українській мові.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше на матеріалі української мови розглядаються семантико-стилістичні особливості міфологічної лексики.

Міфоніми в роботі досліджуються як фрагменти національно-мовної моделі світу, що знаковим способом відображають об’єкти міфобуття, тобто слугують засобом і способом відтворення міфологічних уявлень як сегмента духовної культури. Основоположною в роботі є думка про зв’язок мови з культурою народу – її творця та носія, про мову як сегмент духовного розвитку, як складову національної пам’яті, яка карбує всі вияви міфологічного світосприйняття мовними засобами.

Теоретичне значенняроботиполягає в тому, що результати дослідження дають додаткові наукові відомості про культурно марковану мікросистему української мови, допомагають осмислити функціонування міфоназв у художніх текстових структурах, визначають зв’язок лінгвістичних одиниць із категоріями культури й етнології.

Практичне значенняотриманих результатів визначається тим, що матеріали курсової роботи можуть бути використані в курсах лінгвістичних дисциплін (зокрема, лексикології, стилістики, лінгвістичного аналізу художнього тексту, частково – фразеології та дериватології).

Структура роботи: Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, супроводжуваних висновками, загальних висновків, списку використаної літератури, який нараховує 33 позиції.

Повний обсяг курсовової роботи – 45 сторінок.

Закрыть

Мифологическая лексика в украинском языке

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.